Xây dựng gia đình văn hóa để tạo môi trường sống hạnh phúc

18/03/2020
Gia đình phát triển bền vững, văn hóa không chỉ tạo môi trường sống an toàn và hạnh phúc cho mỗi người, mỗi nhà mà còn là nhân tố quan trọng để xây dựng nguồn lực con người, góp phần giữ gìn sự phát triển lành mạnh, an toàn của xã hội. Vì vậy, công tác xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH) có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong chiến lược xây dựng xã hội văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa dân tộc.

GĐVH là một trong những nội dung trọng tâm, cốt lõi trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH), bởi lẽ GĐVH gắn với con người văn hóa. Thời gian qua, phong trào xây dựng GĐVH luôn được các cấp ủy, chính quyền tỉnh Kiên Giang quan tâm, chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. Hàng năm, Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH từ tỉnh đến cơ sở luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về thực hiện chương trình xây dựng GĐVH, chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình... Trong các đợt truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) hay Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc hàng năm, các địa phương đều tổ chức biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình, cá nhân có nhiều thành tích trong xây dựng đời sống văn hóa. Những gia đình được vinh danh là điển hình của tổ ấm hạnh phúc, là những đóa hoa tươi thắm, góp hương, góp sắc cho bức tranh gia đình Việt Nam.


Ngoài ra, các ban, ngành, đoàn thể có liên quan trong tỉnh đã phát động nhiều phong trào như: Hội Liên hiệp Phụ nữ với phong trào xây dựng "Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc", “Gia đình 5 không, 3 sạch", Hội Nông dân với phong trào "Xây dựng gia đình nông dân văn hóa", Hội Cựu chiến binh với phong trào "Gia đình hội viên gương mẫu",... Các phong trào đã có sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, trở thành nền nếp và mục tiêu phấn đấu của mọi gia đình, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng cuộc sống cả về vật chất lẫn tinh thần của người dân, khơi dậy những giá trị văn hóa tốt đẹp, những chuẩn mực đạo đức quý báu vốn có trong gia đình Việt Nam, gia đình sống hòa thuận, hạnh phúc, hạn chế được những tiêu cực, tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình. Kết quả thiết thực của nó không chỉ đem lại cuộc sống tốt đẹp cho mỗi người, mỗi gia đình mà còn đóng góp cho sự phát triển của xã hội.

 Năm 2019, toàn tỉnh Kiên Giang có 373.315/411.445 hộ đạt chuẩn GĐVH, đạt 90,73%. Thành quả của phong trào cũng như thành tích của các GĐVH tại mỗi khu dân cư đạt được góp phần tích cực đến sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, trong đó cụ thể và trực tiếp nhất đến phong trào xây dựng nông thôn mới trên toàn tỉnh hiện nay. Nhằm từng bước nâng cao cả về lượng và chất phong trào xây dựng GĐVH, trong năm 2019, Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định 1786/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, thang điểm, quy trình xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Ấp, Khu phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo hướng mới, thay đổi một số nội dung tiêu chuẩn nhằm phản ánh đúng thực tế xã hội; siết chặt quy trình thủ tục, tăng điểm trừ, điểm liệt; đưa ra 9 trường hợp không xét tặng danh hiệu GĐVH, hạn chế tối đa tính hình thức. Thực tế năm đầu tiên áp dụng quy định mới, số lượng GĐVH toàn tỉnh năm 2019 giảm hơn so với năm 2018 là 0,52%, nhưng phản ánh đúng thực chất hơn. Trong đó có một số địa phương làm tốt công tác bình xét GĐVH theo tiêu chí mới như: Gò Quao, Hà Tiên, Kiên Hải, Tân Hiệp, Giang Thành...   

   

Tuy nhiên công tác xây dựng GĐVH vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức khi những giá trị vật chất được đặt lên hàng đầu; lối sống thực dụng,  đạo đức gia đình đang có biểu hiện suy giảm và bộc lộ ngày càng rõ nét. Tình trạng sống thử trước hôn nhân, ly hôn, ly thân, bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội đã và đang xâm nhập, tác động xấu vào các gia đình. Nhiều gia đình do tập trung làm kinh tế đã xem nhẹ việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ các thành viên, đặc biệt là trẻ em, để lại hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt đối với gia đình và xã hội. Một số nơi cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quan tâm đúng mức việc chỉ đạo công tác xây dựng GĐVH và thực hiện đánh giá chưa nghiêm túc đối với danh hiệu này, còn mang tính hình thức, chạy theo thành tích, làm hạn chế đến chất lượng GĐVH. GĐVH là danh hiệu quan trọng góp phần xây dựng thành công các danh hiệu văn hóa.

 

Vì vậy, trong thời gian tới, để danh hiệu này mang lại hiệu quả thiết thực, cần có những giải pháp đó là: Tăng cường tuyên truyền, giáo dục từ cấp cơ sở nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể, các gia đình, cá nhân và cộng đồng về vị trí vai trò của gia đình. Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục với nhiều hình thức, cung cấp cho các cá nhân kiến thức về chủ trương, chính sách, luật pháp liên quan đến gia đình. Lồng ghép thực hiện các tiêu chí xây dựng GĐVH với các chương trình, kế hoạch, đề án xây dựng gia đình phát triển bền vững, hạnh phúc. Mỗi cá nhân, gia đình cần nhận thức sâu sắc ý nghĩa và trách nhiệm của việc xây dựng phát huy giá trị GĐVH, thực hiện nếp sống văn minh trên cơ sở kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp. Phát huy vai trò của các tổ chức tự quản trong nhân dân, kết hợp chặt chẽ với các hoạt động khác của các ngành, đoàn thể như: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên; đa dạng hóa các sinh hoạt văn hóa của gia đình trong cộng đồng. Có sự đầu tư thỏa đáng về nguồn lực, nhất là kinh phí cho công tác biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng gia đình để đưa phong trào đi vào chiều sâu, khơi dậy niềm tin, thi đua sáng tạo trong nhân dân.

Xây dựng GĐVH là việc làm mang tính lâu dài nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, chống lại các thói hư tật xấu, tệ nạn xã hội để tạo ra môi trường sống an toàn và hạnh phúc cho mỗi người, mỗi nhà. Vì vậy cần tránh xu hướng chạy theo thành tích, phản ánh không trung thực phong trào và chất lượng GĐVH làm mất đi ý nghĩa tốt đẹp. Công tác bình xét danh hiệu GĐVH phải trên nguyên tắc khách quan, công bằng, chính xác, công khai, đáp ứng được nguyện vọng, tâm tư, tình cảm, tạo được sự đồng tình hưởng ứng của nhân  dân, sát với tình hình thực tế. Có như vậy danh hiệu GĐVH mới thực sự là một vinh dự lớn, làm cho phong trào có sức thuyết phục, bền vững, hiệu quả, thiết thực và không mang tính hình thức.

Ngọc Thy
Thư viện ảnh
Thể Thao
Văn hóa
gia dinh
Văn hóa
Văn hóa
hòn đất
nghinh ông kiên hải
tao đàn chiêu anh các
dâng hương Mai Thị Nương
đại hội thể thao
anh khmer
anhngaythuvien01
anh dang huong vua hung
anhduathuyentruyenthong
 Hội thi Gia đình 1
 Hội thi Gia đình 2
di tích Chị sứ
9 dong sông hò hẹn
Lễ hội NTT 2015
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII-1
Duyên dáng KG
Duyên dáng KG1
Duyên dáng KG12
Duyên dáng KG123
Duyên dáng KG1234
NTT 2018
tiếng vọng linh hồn
Lễ hôi NTT
Đại hội TDTT 0218
ảnh AHDt NTT
anh NTT bia sách
anh NTT 2018-1
anh NTT 2018-2
anh NTT 2018-3
anh NTT 2018-4
anh NTT 2018-5
anh NTT 2018-6
Hà tiên
Hà tiên 01
tết dân quân
tết dân quân 1
Lân sư rồng
vtv91
vtv92
vtv93
vtv94
vvt91
vtv920
vtv930
vtv940
vtv950
vtvttl
vtvtmy
vtv9tq
ok-om-bok 2019
LH Nghinh Ông 2019
VDV CTK 2019
Video