Thực hiện hiệu quả bốn giải pháp trong Nghị quyết số 33-NQ/TW

06/09/2019
05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, được sự chỉ đạo chặt chẽ, sâu sắc của các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, bốn giải pháp trong Nghị quyết 33 đã được tỉnh Kiên Giang thực hiện quyết liệt, phù hợp với điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương. Nhờ vậy, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được đầu tư, phát triển; công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa được chú trọng, đời sống văn hóa thêm khởi sắc...


Thực hiện giải pháp quan trọng nêu trong Nghị quyết 33 là “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa”; các cấp, các ngành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện việc xây dựng văn hóa, con người Kiên Giang đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, đến tận cơ sở; đồng thời chủ động cụ thể hóa để thực hiện ở cấp mình. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với văn hóa, văn học nghệ thuật, cũng như nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của việc xây dựng, phát triển văn hóa, con người được nâng lên. Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp trong tỉnh đã quan tâm hơn đối với công tác văn học nghệ thuật, báo chí. Từng thời gian có xây dựng kế hoạch thực hiện, sơ, tổng kết đánh giá tình hình, định hướng chính trị, tư tưởng trong các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật và báo chí.

Giải pháp “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa” đã được tích cực triển khai thực hiện. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND, ngày 30-6-2017 về tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 10-01-2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”. Những năm qua, tỉnh đã thực hiện khá tốt chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, chú trọng việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nghệ thuật kiến trúc có yếu tố tín ngưỡng, tôn giáo, như chùa Phật Lớn, chùa Quan Đế (Rạch Giá), chùa Tổng Quản (Gò Quao);... việc đầu tư trang thiết bị phục vụ văn hóa cơ sở cũng được quan tâm, đã cấp hơn 100 bộ âm thanh, nhạc cụ, xe chuyên dùng giúp cho các đội văn nghệ trong tỉnh có điều kiện, phương tiện hoạt động phục vụ nhân dân. Quan tâm chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền kịp thời nắm bắt tình hình để chủ động trong công tác đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản, đặc biệt trên mạng Internet. Thường xuyên kiểm tra các hoạt động về lĩnh vực văn hóa, việc quản lý và sử dụng di tích văn hóa trên địa bàn tỉnh.

 

Giải pháp “Xây dựng đội ngũ làm công tác văn hóa” đã nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, cơ quan, địa phương. Đội ngũ cán bộ văn hóa các cấp luôn tích cực, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp văn hóa. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở cũng được quan tâm. Ngành văn hóa tổ chức 45 lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn cho lực lượng cán bộ, cộng tác viên làm công tác văn hóa trên địa bàn tỉnh, có trên 1.700 học viên tham dự, về các nội dung: phương pháp tổ chức hoạt động phong trào, kỹ năng xây dựng đời sống văn hóa, dàn dựng chương trình văn nghệ tổng hợp, kiến thức về quản lý di tích, dẫn chương trình, các lớp Thanh nhạc, Múa dân gian, Đờn ca tài tử Nam bộ... Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh, bình quân mỗi năm có từ 1-3 lớp bồi dưỡng sáng tác, có từ 1-3 trại sáng tác, có từ 3-5 chuyến đi thực tế sáng tác theo chuyên ngành; hơn 100 lượt cán bộ, hội viên tham gia các lớp tập huấn, hội thảo, tọa đàm; tổ chức trên 30 cuộc triển lãm mỹ thuật và nhiếp ảnh nghệ thuật;... Đến nay, lao động du lịch toàn tỉnh trên 15 ngàn người (lao động trực tiếp là 11 ngàn, lao động gián tiếp là 4 ngàn.); lực lượng lao động ngành du lịch tăng bình quân giai đoạn 2016-2018 là trên 9,9%; tỷ lệ lao động qua đào tạo chuyên ngành về du lịch đạt khoảng 60%; trong số lao động qua đào tạo có 82,1% trình độ trung cấp, sơ cấp nghề và chứng chỉ bồi dưỡng ngắn hạn. Việc phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ luôn được quan tâm thực hiện, thông qua các hoạt động sáng tạo, các phong trào văn hóa nghệ thuật của cơ sở, phát hiện, đào tạo và kết nạp vào tổ chức hội; chú trọng phát triển hội viên trẻ, hội viên nữ, hội viên người dân tộc. Tính đến tháng 12-2018, Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh có 08 phân hội chuyên ngành với 297 hội viên, hội viên quốc gia là 85 hội viên.

 

Giải pháp “Tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa” được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân quan tâm, ngày càng được đầu tư nhiều hơn. Nhiều lĩnh vực văn hóa huy động được các nguồn lực xã hội tham gia đóng góp trong việc xây dựng hạ tầng cơ sở văn hóa, bảo tàng-di tích, di sản văn hóa, tổ chức lễ hội, hoạt động biểu diễn nghệ thuật, tổ chức thi đấu các giải thể thao, tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp,... các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã có nhiều đóng góp, hỗ trợ cho công tác tổ chức và tuyên truyền cổ động. Tổng vốn đầu tư cho phát triển văn hóa từ ngân sách giai đoạn 2014 - 2018 trên 400 tỷ đồng; trong đó, vốn đầu tư thực hiện các dự án 257 tỷ đồng, chương trình mục tiêu phát triển văn hóa là 143,4 tỷ đồng. Ngoài nguồn kinh phí đầu tư của Nhà nước, công tác xã hội hóa cho hoạt động văn hóa trong những năm gần đây luôn được quan tâm thực hiện. Nhiều thiết chế văn hóa, thể thao được tư nhân đầu tư, khai thác có hiệu quả như: 01 Bảo tàng của tư nhân với hơn 20 ngàn hiện vật; 544 cơ sở tập luyện thể thao,... trị giá hàng trăm tỷ đồng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa ở cơ sở.

Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững là một nhiệm vụ quan trọng, khó, cần phải được thực hiện thường xuyên, kiên trì, lâu dài, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Với những nỗ lực và kết quả ban đầu chính là tín hiệu đáng mừng, hứa hẹn cho sự thành công của Nghị quyết. Trong thời gian tới, tỉnh Kiên Giang  tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa, con người đã được xác định trong Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Chương trình hành động số 53-CTr/TU của Tỉnh ủy gắn kết với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), với kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đơn vị. Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, các ngành, đoàn thể, tổ chức, cộng đồng, gia đình và mỗi cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, giáo dục, đào tạo và các hoạt động xây dựng con người mới. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào TDĐKXDĐSVH với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực văn hóa - du lịch...

Minh Trí
Thư viện ảnh
Thể Thao
Văn hóa
gia dinh
Văn hóa
Văn hóa
hòn đất
nghinh ông kiên hải
tao đàn chiêu anh các
dâng hương Mai Thị Nương
đại hội thể thao
anh khmer
anhngaythuvien01
anh dang huong vua hung
anhduathuyentruyenthong
 Hội thi Gia đình 1
 Hội thi Gia đình 2
di tích Chị sứ
9 dong sông hò hẹn
Lễ hội NTT 2015
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII-1
Duyên dáng KG
Duyên dáng KG1
Duyên dáng KG12
Duyên dáng KG123
Duyên dáng KG1234
NTT 2018
tiếng vọng linh hồn
Lễ hôi NTT
Đại hội TDTT 0218
ảnh AHDt NTT
anh NTT bia sách
anh NTT 2018-1
anh NTT 2018-2
anh NTT 2018-3
anh NTT 2018-4
anh NTT 2018-5
anh NTT 2018-6
Hà tiên
Hà tiên 01
tết dân quân
tết dân quân 1
Lân sư rồng
vtv91
vtv92
vtv93
vtv94
vvt91
vtv920
vtv930
vtv940
vtv950
vtvttl
vtvtmy
vtv9tq
Video