Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2020-2022

18/09/2019
Thực hiện Kế hoạch số 172-KH/TU ngày 10/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang “chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025”; Kế hoạch số 119-KH/ĐUK ngày 07/8/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về chỉ đạo đại hội cơ sở đảng trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Kế hoạch số 56-KH/ĐUS ngày 28/8/2019 chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Yêu cầu là việc chuẩn bị và tiến hành đại hội các chi bộ trực thuộc, tiến tới đại hội Đảng bộ Sở phải được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; coi trọng chất lượng, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, không phô trương, hình thức. Cấp ủy các chi bộ phải lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tập trung giải quyết các vấn đề tồn đọng, bức xúc mà cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức quan tâm; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, quần chúng đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng, thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.

 

Ảnh minh họa - Ảnh: Ngọc Thy

 Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao và các chi bộ trực thuộc thực hiện 4 nội dung sau: Tổng kết thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2022 đối với các chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với Đảng bộ. Kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ gắn với kiểm điểm Ban chấp hành nhiệm kỳ hiện tại; xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, biện pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tiếp theo; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội Đảng bộ Sở; Bầu Ban Chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.

 Các Chi bộ trực thuộc tổ chức Đại hội bắt đầu từ giữa tháng 10 năm 2019 và hoàn thành vào cuối tháng 11 năm 2019; Đảng bộ Sở chọn chi bộ Văn phòng và Kế hoạch Tài chính làm điểm chỉ đạo, tổ chức đại hội điểm vào đầu tháng 10 năm 2019. Đảng bộ Sở tổ chức Đại hội dự kiến trong tháng 4 năm 2020 và hoàn thành trước ngày 30/5/2020.

Để chuẩn bị tốt công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc, tiến tới đại hội Đảng bộ Sở, Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao yêu cầu: Dự thảo văn kiện của cấp ủy trình đại hội chi bộ, Đảng bộ gồm hai báo cáo chủ yếu: Báo cáo chính trị của chi bộ, Đảng bộ và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy trong nhiệm kỳ qua.

Báo cáo chính trị của chi bộ, Đảng bộ phải đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh... Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải có tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng, đánh giá đúng mức kết quả lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan đối với những khuyết điểm, yếu kém và đề ra lộ trình, biện pháp khắc phục.

Đối với dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành và dự thảo Nghị quyết Đại hội phải tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, quần chúng và các tổ chức đoàn thể thuộc phạm vi lãnh đạo bằng hình thức thích hợp, thiết thực. Sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh lần cuối dự thảo để trình Đại hội thảo luận, quyết định.

Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới, các cấp ủy phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; tiêu chuẩn cán bộ nêu tại Quy định số 89-QĐ/TW, ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị khóa XII; các quy định cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm, yêu cầu ở cấp mình. Về cơ cấu cấp ủy: Theo chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy để đảm bo tính kế thừa và phát triển cấp ủy các cấp đổi mới không dưới 1/3 tổng số cấp ủy viên so với đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong Ban Thường vụ cấp ủy; tỷ lệ cấp ủy viên trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) từ 10% trở lên.

Dự kiến số lượng Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 05 đồng chí, Phó Bí thư là 02 đồng chí; định hướng cơ cấu Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở gồm: Bí thư, 02 Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chánh Văn phòng Sở hoặc Thủ trưởng các đơn vị.

Chi bộ có từ 9 đảng viên chính thức trở lên thì bầu chi ủy từ 03 đến 05 đồng chí, có 01 Phó Bí thư; chi bộ có dưới 9 đảng viên chính thức thì bầu Bí thư, nếu cần thì bầu thêm 01 Phó Bí thư.

Về độ tuổi tham gia cấp ủy viên:

- Những đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy: Ít nhất nam sinh từ tháng 4 năm 1965 và nữ sinh từ tháng 4 năm 1970 trở lại đây đối với Đảng ủy Sở.

- Những đồng chí được giới thiệu tái cử cấp ủy: Nam sinh từ tháng 7 năm 1962 và nữ sinh từ tháng 7 năm 1967 trở lại đây đối với Đảng ủy Sở.

+ Đối với cấp ủy chi bộ: Căn cứ vào những quy định chung và tình hình thực tế, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở trực tiếp xem xét quyết định.

Để đảm bảo triển khai các nội dung theo chương trình kế hoạch, Đảng ủy Sở đã quyết định thành lập Tổ biên tập văn kiện Đại hội. Ban Thường vụ phân công ủy viên Ban Thường vụ và cấp ủy viên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc chuẩn bị văn kiện, nhân sự và tổ chức đại hội tại các chi bộ trực thuộc; tập trung chỉ đạo đại hội điểm.

Việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ và hướng tới Đại hội XIII của Đảng. Với việc chuẩn bị chu đáo về nội dung, tinh thần chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Sở và các chi bộ trực thuộc, đại hội sẽ thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Văn hóa và Thể thao. Tạo khí thế và động lực thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác chính trị của ngành trong nhiệm kỳ, đồng thời có những đề xuất quan trọng trong các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, tạo đà bứt phá trong các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao tỉnh Kiên Giang trong nhiệm kỳ tiếp theo./.

Bạch Huệ --- Chi bộ Văn phòng – KHTC
Thư viện ảnh
Thể Thao
Văn hóa
gia dinh
Văn hóa
Văn hóa
hòn đất
nghinh ông kiên hải
tao đàn chiêu anh các
dâng hương Mai Thị Nương
đại hội thể thao
anh khmer
anhngaythuvien01
anh dang huong vua hung
anhduathuyentruyenthong
 Hội thi Gia đình 1
 Hội thi Gia đình 2
di tích Chị sứ
9 dong sông hò hẹn
Lễ hội NTT 2015
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII-1
Duyên dáng KG
Duyên dáng KG1
Duyên dáng KG12
Duyên dáng KG123
Duyên dáng KG1234
NTT 2018
tiếng vọng linh hồn
Lễ hôi NTT
Đại hội TDTT 0218
ảnh AHDt NTT
anh NTT bia sách
anh NTT 2018-1
anh NTT 2018-2
anh NTT 2018-3
anh NTT 2018-4
anh NTT 2018-5
anh NTT 2018-6
Hà tiên
Hà tiên 01
tết dân quân
tết dân quân 1
Lân sư rồng
vtv91
vtv92
vtv93
vtv94
vvt91
vtv920
vtv930
vtv940
vtv950
vtvttl
vtvtmy
vtv9tq
Video