Tiếp tục quan tâm tổ chức tốt các hoạt động, sự kiện chính trị, lễ hội, gắn với nâng cao chất lượng

04/03/2020
Đó là một trong những nội dung quan trọng tại Thông báo số 217/TB-VP ngày 02/3/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kiên Giang về ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao về thực hiện nhiệm vụ năm 2020.


Chương trình nghệ thuật “Kiên Giang chào Xuân mới 2020” tại thành phố Rạch Giá

Theo đó, để tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp, Ban Thực hiện dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch GMS Kiên Giang và các ngành, địa phương có liên quan tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Về phát triển văn hóa, con người Việt Nam: Tiếp tục quan tâm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và địa phương (Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 Hội nghị Trung ương 9 khóa XI; Chương trình hành động số 53-CTr/TU ngày 28/8/2014 của Tỉnh ủy). Trước mắt tổ chức rà soát, kiểm kê các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, để từ đó có cơ sở xây dựng kế hoạch bảo quản, tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn tỉnh.

2. Về tổ chức các hoạt động, sự kiện chính trị, lễ hội: Tiếp tục quan tâm tổ chức tốt các hoạt động, sự kiện chính trị, lễ hội của tỉnh, nhất là chú trọng hơn nữa về chất lượng tổ chức; hoàn thành việc lập Đề án mở rộng quy mô tổ chức Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương tại Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương, huyện Tân Hiệp; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất việc mở rộng, nâng cấp một số lễ hội của tỉnh theo quy định (Lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, thành phố Rạch Giá; Lễ hội Nghinh Ông, huyện Kiên Hải...).

3. Về thiết chế văn hóa: Tham mưu, đề xuất cho tỉnh các giải pháp khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở; nghiên cứu các cơ chế, chính sách huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa để đầu tư, phát triển các thiết chế văn hóa. Trước mắt cần quan tâm nghiên cứu, tham mưu việc xây dựng quy chế hoạt động của thiết chế văn hóa cơ sở (quy chế mẫu), để có cơ sở bố trí kinh phí và tổ chức thực hiện tại các địa phương.

4. Về phong trào: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào của ngành như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào thể dục thể thao, phong trào văn nghệ quần chúng, công tác phòng, chống bạo lực gia đình... Các phong trào cần phải được quan tâm nâng cao hơn nữa về chất và lượng, tránh chạy theo thành tích, hình thức. Các phong trào nên có sự lồng ghép, phối hợp giữa các ngành trong công tác tổ chức thực hiện nhằm phát huy hơn nữa sức mạnh tổng hợp cả về nhân lực và vật lực.

5. Về xây dựng cơ bản: Chuẩn bị tốt kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, cần xem xét ưu tiên, quan tâm bố trí cho công tác bảo quản, tu bổ, tôn tạo phát huy các giá trị văn hóa vật thể, đặc biệt là các di tích được công nhận, nhằm hạn chế tối đa việc xuống cấp trầm trọng hay làm mất đi giá trị di tích.

6. Về tổ chức bộ máy: Phải nhanh chóng hoàn thành, trình duyệt Đề án và tiến hành sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức của Sở VHTT theo Đề án được duyệt (hoàn thành trình UBND tỉnh trong quý I/2020). Đối với Đoàn Cải lương Nhân dân Kiên Giang vẫn tiếp tục hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, cần quan tâm nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ nhiệm vụ chính trị; thống nhất cho tiếp tục thực hiện xây dựng thương hiệu của Đoàn và xem xét sắp xếp trong Đề án tinh gọn tổ chức bộ máy của đơn vị.

Trong Thông báo số 217/TB-VP, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng chỉ đạo cụ thể để giải quyết 07 nhóm vấn đề của Sở VHTT đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh.

Ban Biên tập
Thư viện ảnh
Thể Thao
Văn hóa
gia dinh
Văn hóa
Văn hóa
hòn đất
nghinh ông kiên hải
tao đàn chiêu anh các
dâng hương Mai Thị Nương
đại hội thể thao
anh khmer
anhngaythuvien01
anh dang huong vua hung
anhduathuyentruyenthong
 Hội thi Gia đình 1
 Hội thi Gia đình 2
di tích Chị sứ
9 dong sông hò hẹn
Lễ hội NTT 2015
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII-1
Duyên dáng KG
Duyên dáng KG1
Duyên dáng KG12
Duyên dáng KG123
Duyên dáng KG1234
NTT 2018
tiếng vọng linh hồn
Lễ hôi NTT
Đại hội TDTT 0218
ảnh AHDt NTT
anh NTT bia sách
anh NTT 2018-1
anh NTT 2018-2
anh NTT 2018-3
anh NTT 2018-4
anh NTT 2018-5
anh NTT 2018-6
Hà tiên
Hà tiên 01
tết dân quân
tết dân quân 1
Lân sư rồng
vtv91
vtv92
vtv93
vtv94
vvt91
vtv920
vtv930
vtv940
vtv950
vtvttl
vtvtmy
vtv9tq
ok-om-bok 2019
LH Nghinh Ông 2019
VDV CTK 2019
Video