Hướng dẫn tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

30/03/2020
Nhằm tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - văn nghệ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; Sở Văn hóa và Thể thao vừa ban hành Công văn số 300/SVHTT-QLVH ngày 27/3/2020 về việc hướng dẫn tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Ảnh mang tính minh họa

Trên cơ sở Kế hoạch số 202-KH/TU ngày 13/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang về việc tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 61-HD/BTGTU ngày 04/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị các phòng và đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao (Du lịch) các huyện, thành phố tổ chức triển khai một số nhiệm vụ sau:

* Đối với các phòng và đơn vị trực thuộc Sở:

Văn phòng Sở mở chuyên mục thông tin, tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng trên cổng thông tin điện tử (website) của ngành và kiểm duyệt chặt chẽ nội dung tin, bài. Phòng Quản lý Văn hóa quản lý, tham mưu Ban Giám đốc tiếp nhận thông báo quảng cáo, tổ chức các sự kiện, biểu diễn nghệ thuật... trên địa bàn tỉnh đảm bảo không ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền đại hội. Phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan theo dõi, tham mưu Ban Giám đốc triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, lễ hội và các sự kiện văn hóa khác. Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình phối hợp với Văn phòng Sở mở chuyên mục thông tin, tuyên truyền về đại hội trên cổng thông tin điện tử (website) của ngành. Phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, tham mưu Ban Giám đốc triển khai có hiệu quả việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; việc triển khai thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo. Phòng Quản lý Thể dục Thể thao phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan theo dõi, tham mưu Ban Giám đốc trong công tác quản lý và tổ chức các hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh. Thanh tra Sở tăng cường công tác thanh tra, có kế hoạch phối hợp với các huyện, thành phố trong tỉnh kiểm tra các băng rôn, cờ phướn, pano... quảng cáo ngoài trời không đúng quy định, yêu cầu tháo dỡ, để đảm bảo mỹ quan đô thị trong thời gian tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Trung tâm Văn hóa tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai công tác thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan, trong đó: Hướng dẫn việc treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ phướn trong thời gian diễn ra đại hội đảng các cấp. Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan trên pano, áp phích, băng rôn, màn hình điện tử tại nơi công cộng và trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị. Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng; tổ chức biên soạn, phát hành các bài tuyên truyền; lồng ghép đưa tin, ảnh thời sự, tranh cổ động và tổ chức xe loa cổ động đến tận cơ sở; dàn dựng và tổ chức biểu diễn các chương trình văn nghệ quần chúng chào mừng đại hội đảng bộ các cấp ở các địa phương, đơn vị. Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, phát hành tờ tin, ảnh phản ánh các hoạt động Đại hội Đảng bộ tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Xây dựng kế hoạch tổ chức phục vụ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh...

Bảo tàng tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thiết kế, biện tập nội dung, sưu tầm tư liệu, tài liệu, hình ảnh, hiện vật... có liên quan về đại hội đảng bộ các cấp, bổ sung kho bảo quản nhằm trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng tỉnh. Thư viện tỉnh tổ chức tuyên truyền, giới thiệu sách, báo, xây dựng bản tin, phát hành thư mục tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng bố trí thời gian hợp lý, có kế hoạch cụ thể để tổ chức chiếu phim phục vụ đồng bào, chiến sĩ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo lồng ghép nội dung tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tham mưu tổ chức các hoạt động thể thao chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng...

* Đối với các Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao (Du lịch)

Có kế hoạch tuyên truyền, cổ động trực quan bằng nhiều hình thức trên băng rôn, pano, áp phích, bảng điện tử, xe cổ động; chú trọng lồng ghép đưa tin, ảnh thời sự, bài viết tuyên truyền đến tận cơ sở. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại địa phương chào mừng đại hội đảng bộ các cấp. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai có hiệu quả việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; việc triển khai thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo; việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội và các sự kiện văn hóa khác tại địa phương...

Sở Văn hóa và Thể thao cũng đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí cho phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao (Du lich) thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại địa phương, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban biên tập
Thư viện ảnh
Thể Thao
Văn hóa
gia dinh
Văn hóa
Văn hóa
hòn đất
nghinh ông kiên hải
tao đàn chiêu anh các
dâng hương Mai Thị Nương
đại hội thể thao
anh khmer
anhngaythuvien01
anh dang huong vua hung
anhduathuyentruyenthong
 Hội thi Gia đình 1
 Hội thi Gia đình 2
di tích Chị sứ
9 dong sông hò hẹn
Lễ hội NTT 2015
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII-1
Duyên dáng KG
Duyên dáng KG1
Duyên dáng KG12
Duyên dáng KG123
Duyên dáng KG1234
NTT 2018
tiếng vọng linh hồn
Lễ hôi NTT
Đại hội TDTT 0218
ảnh AHDt NTT
anh NTT bia sách
anh NTT 2018-1
anh NTT 2018-2
anh NTT 2018-3
anh NTT 2018-4
anh NTT 2018-5
anh NTT 2018-6
Hà tiên
Hà tiên 01
tết dân quân
tết dân quân 1
Lân sư rồng
vtv91
vtv92
vtv93
vtv94
vvt91
vtv920
vtv930
vtv940
vtv950
vtvttl
vtvtmy
vtv9tq
ok-om-bok 2019
LH Nghinh Ông 2019
VDV CTK 2019
Video