Tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại

15/05/2020
Nhằm đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, gây hủy hoại đạo đức xã hội”, ngành Văn hóa và Thể thao (VHTT) Kiên Giang có nhiều giải pháp tăng cường các hoạt động tuyên truyền, với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với từng đối tượng, góp phần nâng cao năng lực và trình độ nhận biết, bài trừ các sản phẩm văn hoá độc hại, hướng đến xây dựng con người mới hoàn thiện về chân, thiện, mỹ.


Dự án “Sân khấu học đường” tại Kiên Giang năm 2015

Để ngăn chặn và đẩy lùi các sản phẩm văn hóa độc hại xâm nhập gây hủy hoại đạo đức xã hội, ngành VHTT thường xuyên tăng cường công tác quản lý nhà nước; đồng thời, tổ chức hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống để nâng cao năng lực, trình độ nhận biết, đánh giá để bài trừ các sản phẩm văn hóa độc hại, không để xâm nhập vào các cơ quan, đơn vị, cá nhân. Việc cấp phép hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa được thẩm định chặt chẽ cả về nội dung và hình thức, đúng quy trình và quy định hiện hành. Tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra cơ sở hoạt động, kinh doanh dịch vụ văn hóa, hoạt động lễ hội nhằm ngăn chặn các hoạt động văn hóa không lành mạnh, các sản phẩm văn hóa độc hại xâm nhập, phát tán vào địa bàn cũng như ngăn chặn có hiệu quả việc lợi dụng tuyên truyền trái pháp luật, các nội dung phản động, đi ngược lại văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Đã tiến hành kiểm tra 208 cuộc, với 2.837 lượt kiểm tra; lập biên bản vi phạm hành chính 451 cơ sở, ra quyết định xử phạt 263 cơ sở, với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng; đình chỉ hoạt động 08 cơ sở, đề nghị rút giấy phép hoạt động 01 cơ sở; tịch thu hơn 87 ngàn băng đĩa, 181 đồ chơi bạo lực, 90 máy đánh bạc...

Các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao lành mạnh, vận động nhân dân loại bỏ dần những hủ tục, tập tục lạc hậu ra khỏi đời sống cộng đồng được quan tâm thực hiện. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa” tạo sức mạnh đoàn kết của cộng đồng dân cư, phát huy được tính tích cực, sáng tạo của nhân dân; nâng cao ý thức tự quản, tinh thần cảnh giác, không tiếp cận, sử dụng và đấu tranh chống mọi hành vi phát tán văn hóa độc hại vào gia đình, địa bàn dân cư. Đến cuối năm 2019, toàn tỉnh có 90,73% hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa; 94,46% ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa; 94,39% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 68,38% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 35,71% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

 

Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 tỉnh Kiên Giang năm 2019

Nhằm nâng cao nhận thức, năng lực cảm thụ thẩm mỹ, trách nhiệm của thanh thiếu nhi trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phòng, chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội, ngành VHTT phối hợp với các sở, ngành tổ chức triển khai thành công đề án “Sân khấu học đường”; triển lãm hình ảnh, hiện vật, tư liệu, trưng bày và giới thiệu sách, với nhiều hoạt động ý nghĩa. Trung tâm Văn hóa, Đoàn Cải lương Nhân dân Kiên Giang, Đoàn Nghệ thuật Khmer, Công viên Văn hóa An Hòa và hệ thống các thiết chế văn hóa cơ sở tổ chức tốt các sự kiện, chương trình biểu diễn nghệ thuật, tuyên truyền lưu động, các loại hình dịch vụ, vui chơi, giải trí phục vụ thanh thiếu niên, khơi dậy phong trào văn hóa văn nghệ sôi nổi, khắp nơi, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đẩy lùi, tránh xa các sản phẩm văn hóa độc hại. Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác giáo dục truyền thống trong thế hệ trẻ qua các công trình văn hóa, các di tích lịch sử. Từ đó, khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng biết ơn đối với thế hệ cha ông, ra sức đoàn kết phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. 

Đội ngũ văn nghệ sĩ đã có nhiều đóng góp qua các hoạt động sáng tác, với nhiều tác phẩm có chất lượng về giá trị, nội dung và nghệ thuật, phản ánh sâu sắc cuộc sống, tình yêu quê hướng, đất nước, con người Kiên Giang, mang đậm tính nhân văn, giàu bản sắc dân tộc và có những hoạt động nổi bật trên một số chuyên ngành. Những hoạt động văn học, nghệ thuật đã góp phần tích cực giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; ngăn ngừa, đấu tranh chống hoạt động âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; chống xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hại đạo đức xã hội.

 

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 65 năm giải phóng huyện An Biên (1954 - 2019)

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế trong triển khai thực hiện Chỉ thị 46/-CT/TW. Kiên Giang có nhiều cửa ngõ tiếp xúc, giao thương trong nước và quốc tế, là một trong những yếu tố quan trọng để các luồng văn hóa du nhập, các sản phẩm văn hóa độc hại xâm nhập vào địa bàn. Một số cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị có lúc, có nơi chưa quan tâm đúng mức đến công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, còn lúng túng, bị động trong công tác quản lý. Một số quy định trong quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa chưa đồng bộ, mức xử phạt hành chính đối với một số vi phạm còn thấp, chưa có tác dụng răn đe. Công tác tuyên truyền một số nơi còn mờ nhạt, mang tính hình thức...

Để thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư đạt hiệu quả hơn nữa, ngành VHTT đã đề ra một số giải pháp trong thời gian tới như: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Chương trình hành động số 53-CTr/TU, ngày 27 tháng 8 năm 2014 của Tỉnh ủy Kiên Giang về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước". Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, năng lực nhận biết cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước sự xâm nhập, tác động của các sản phẩm văn hóa độc hại nhằm ngăn chặn tác động xấu đến đời sống xã hội. Tổ chức các hoạt động sáng tác, giới thiệu, tìm hiểu các tác phẩm văn hóa nghệ thuật có tính thẩm mỹ và gần gũi với đời sống văn hóa tinh thần nhân dân. Thực hiện có hiệu quả phong trào TDĐKXDĐSVH ở từng địa phương, đơn vị, nâng cao ý thức tự giác của từng thành viên trong gia đình, xã hội nhằm loại trừ các sản phẩm độc hại, bảo vệ những giá trị tốt đẹp của cộng đồng. Tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi các tiêu chí, tiêu chuẩn bình xét các danh hiệu văn hóa phù hợp với tình hình mới theo hướng chú trọng nâng cao chất lượng. Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về tàng trữ, vận chuyển, kinh doanh văn hóa phẩm độc hại. Kịp thời động viên, khen thưởng đối với những đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt. Phát huy vai trò và hiệu quả của hệ thống thiết chế văn hóa trong đời sống của nhân dân, tạo môi trường lành mạnh để người dân được thừa hưởng những giá trị văn hóa truyền thống cũng như những thành tựu của các nền văn hóa tiến bộ trên thế giới.

Yến Nhi
Thư viện ảnh
Thể Thao
Văn hóa
gia dinh
Văn hóa
Văn hóa
hòn đất
nghinh ông kiên hải
tao đàn chiêu anh các
dâng hương Mai Thị Nương
đại hội thể thao
anh khmer
anhngaythuvien01
anh dang huong vua hung
anhduathuyentruyenthong
 Hội thi Gia đình 1
 Hội thi Gia đình 2
di tích Chị sứ
9 dong sông hò hẹn
Lễ hội NTT 2015
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII-1
Duyên dáng KG
Duyên dáng KG1
Duyên dáng KG12
Duyên dáng KG123
Duyên dáng KG1234
NTT 2018
tiếng vọng linh hồn
Lễ hôi NTT
Đại hội TDTT 0218
ảnh AHDt NTT
anh NTT bia sách
anh NTT 2018-1
anh NTT 2018-2
anh NTT 2018-3
anh NTT 2018-4
anh NTT 2018-5
anh NTT 2018-6
Hà tiên
Hà tiên 01
tết dân quân
tết dân quân 1
Lân sư rồng
vtv91
vtv92
vtv93
vtv94
vvt91
vtv920
vtv930
vtv940
vtv950
vtvttl
vtvtmy
vtv9tq
ok-om-bok 2019
LH Nghinh Ông 2019
VDV CTK 2019
Video