Kết quả kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2020

22/06/2020
Trong quý II năm 2020, Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang tiếp nhận và giải quyết 183 hồ sơ TTHC, bao gồm: 36 hồ sơ TTHC qua Cổng dịch vụ công tỉnh và 147 hồ sơ TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang thuộc 2 lĩnh vực văn hóa, thể thao.


Theo dõi hồ sơ TTHC quý II năm 2020 của Sở Văn hóa và Thể thao

Bên cạnh đó, Ban Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) đã chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở tiến hành triển khai rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, TTHC các cấp nhằm kiến nghị tinh gọn các TTHC liên quan đến lĩnh vực quản lý của Sở trên địa bàn tỉnh theo hướng tích cực, nhằm đáp ứng các yêu cầu quản lý nhà nước. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, giúp người dân và các cơ quan, doanh nghiệp có thể thực hiện TTHC một cách nhanh nhất thông qua Cổng dịch vụ công tỉnh.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các công tác chuyên môn, hướng dẫn và đôn đốc đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở cập nhật dữ liệu lên phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc. Tăng cường hướng dẫn các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công tỉnh Kiên Giang, bảo mật thông tin khi tham gia dịch vụ công trực tuyến. Đã cập nhật các TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở VHTT, kịp thời đăng tải thường xuyên các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Nhìn chung, công tác chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành thực hiện công tác kiểm soát TTHC nói riêng, cải cách TTHC nói chung được quan tâm, thường xuyên triển khai, trao đổi trong các hội nghị giao ban tháng, quý. Công tác giải quyết TTHC được tiến hành và trả kết quả đúng thời hạn, chưa nhận được bất cứ phản ánh, kiến nghị nào của người dân, doanh nghiệp liên quan đến giải quyết TTHC, chưa xảy ra trường hợp quá hạn. Số lượng các TTHC của kỳ trước chuyển sang đã giảm đáng kể.

Trong quý III năm 2020, Sở VHTT sẽ tiếp tục tiếp nhận và giải quyết các TTHC lĩnh vực văn hóa, thể thao thông qua Cổng dịch vụ công và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Tiếp tục rà soát và công khai các TTHC mới thuộc lĩnh vực quản lý ngành của Sở, đồng thời tăng cường các hình thức kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết TTHC đã công bố. Đẩy mạnh công tác truyền thông và kiểm soát TTHC; báo cáo thường xuyên tình hình thực hiện kiểm soát TTHC. Rà soát TTHC, cho ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các TTHC không phù hợp...

Quốc Toản Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao
Thư viện ảnh
Thể Thao
Văn hóa
gia dinh
Văn hóa
Văn hóa
hòn đất
nghinh ông kiên hải
tao đàn chiêu anh các
dâng hương Mai Thị Nương
đại hội thể thao
anh khmer
anhngaythuvien01
anh dang huong vua hung
anhduathuyentruyenthong
 Hội thi Gia đình 1
 Hội thi Gia đình 2
di tích Chị sứ
9 dong sông hò hẹn
Lễ hội NTT 2015
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII-1
Duyên dáng KG
Duyên dáng KG1
Duyên dáng KG12
Duyên dáng KG123
Duyên dáng KG1234
NTT 2018
tiếng vọng linh hồn
Lễ hôi NTT
Đại hội TDTT 0218
ảnh AHDt NTT
anh NTT bia sách
anh NTT 2018-1
anh NTT 2018-2
anh NTT 2018-3
anh NTT 2018-4
anh NTT 2018-5
anh NTT 2018-6
Hà tiên
Hà tiên 01
tết dân quân
tết dân quân 1
Lân sư rồng
vtv91
vtv92
vtv93
vtv94
vvt91
vtv920
vtv930
vtv940
vtv950
vtvttl
vtvtmy
vtv9tq
ok-om-bok 2019
LH Nghinh Ông 2019
VDV CTK 2019
Video