Sáng tác, quảng bá các tác phẩm chủ đề học tập và làm theo Bác - 10 năm nhìn lại

10/05/2018
Mười năm qua, từ Cuộc vận động sáng tác, quảng bá đến Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã thu được nhiều kết quả, làm sinh động, phong phú, lan tỏa rộng rãi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị khóa X về “Tổ chức cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ngày 09/3/2008, Ban Bí thư Trung ương Đảng phát động “Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cuộc vận động đã thu hút đông đảo văn nghệ sỹ, phóng viên, và các tầng lớp nhân dân tham gia với hàng nghìn tác phẩm, công trình, ấn phẩm. Sau 03 năm triển khai, tổng kết cuộc vận động, Ban chỉ đạo đã lựa chọn và trao giải thưởng cho 129 tác phẩm văn học, nghệ thuật, 54 tác phẩm báo chí, 24 đơn vị báo chí, xuất bản và 19 đơn vị nghệ thuật, đội chiếu phim có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá.

Triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị khóa XI “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ngày 01/7/2011 Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kế hoạch số 03-KH/TW giao cho Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; trong nhiệm kỳ, tổ chức tổng kết, trao giải thưởng, khen thưởng 02 đợt vào dịp kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh tháng 5 năm 2013 và tháng 5 năm 2015. Đó là điểm mới trong chỉ đạo tuyên truyền về kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thông qua văn học, nghệ thuật, báo chí, hệ thống thông tin, truyền thông, ca ngợi tình cảm thiêng liêng, kính trọng của mỗi người Việt Nam đối với Bác Hồ kính yêu, năng lực sáng tạo của mỗi người về chủ đề hấp dẫn và giàu ý nghĩa văn hóa, đưa hoạt động sáng tác, quảng bá và Giải thưởng thành nội dung thường xuyên trong công tác tuyên truyền về kết quả thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị. Đồng thời ghi nhận, khen thưởng, biểu dương, động viên những tác giả, tác phẩm, công trình, ấn phẩm có giá trị về nội dung, nghệ thuật, những tập thể, cá nhân nghệ sỹ có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá.

Nhiệm kỳ XII, cùng với việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 03-KH/TW, ngày 25/7/1016 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục chủ trì, phối hợp chỉ đạo, tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá về chủ đề này. 10 năm qua, từ Cuộc vận động sáng tác, quảng bá đến Giải thưởng sáng tác, quảng bá đã thu được nhiều kết quả, làm sinh động, phong phú, lan tỏa rộng rãi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Trao thưởng cho các tác giả đoạt giải A, Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật,
báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đợt 1. Ảnh: Thế Dương.

Nhiệm kỳ X, sau 03 năm triển khai Cuộc vận động (2008- 2011), Ban chỉ đạo Giải thưởng đã tặng giải thưởng cho 183 tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, khen thưởng đối với 24 đơn vị báo chí, xuất bản, 19 đơn vị nghệ thuật, đội chiếu phim có thành tích về quảng bá. Nhiệm kỳ XI,  đợt 1 (2011- 2013), Ban Chỉ đạo Giải thưởng trao giải thưởng cho 136 tác phẩm văn học, nghệ thuật, tác giả, nhóm tác giả, cá nhân và tập thể có thành tích trong hoạt động quảng bá; đợt 2 (2013- 2015), Ban Chỉ đạo Giải thưởng trao giải thưởng cho 217 tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, khen thưởng đối với 21 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá. Nhiệm kỳ XII, đợt I (2016- 2018), Ban Chỉ đạo Giải thưởng trao giải thưởng cho 164 tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, khen thưởng đối với 19 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá. Sau mỗi đợt tổng kết, trao giải thưởng, khen thưởng, số người tham gia tăng, số lượng tác phẩm nhiều hơn, chất lượng tác phẩm, công trình được nâng lên, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá tác phẩm, xuất bản phẩm, công trình về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đa dạng, phong phú hơn. Giải thưởng tiếp tục thu hút đông đảo văn nghệ sỹ, phóng viên, người làm công tác xuất bản, thông tin, truyền thông và các tầng lớp nhân dân tham gia. Hoạt động sáng tác, quảng bá đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền, làm sinh động, phong phú việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tác động tích cực, hiệu quả vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước.

Để có kết quả trên, cấp ủy các cấp, cơ quan có liên quan đã bám sát thực tiễn của địa phương, cơ sở, đặc thù của từng loại hình văn học, nghệ thuật, nghiệp vụ văn hóa, thông tin, truyền thông, kịp thời định hướng, cung cấp thông tin; tổ chức giao lưu, trao đổi về chủ đề sáng tác, thăm quan, mở trại viết, đầu tư trang thiết bị…; tạo điều kiện về kinh phí, động viên tổ chức, cá nhân hỗ trợ, tạo điều kiện cho hoạt động sáng tác, quảng bá được duy trì thường xuyên, tiến hành thuận lợi, động viên văn nghệ sĩ, phóng viên, những người có tâm huyết phấn khởi sáng tạo. Cơ quan chủ trì, chỉ đạo đã chủ động phối hợp, tổ chức, hướng dẫn, động viên các cơ quan báo chí, văn hóa, văn nghệ, văn nghệ sỹ, nhà báo, toàn dân, toàn quân, đem tài năng, tâm huyết và tình cảm kính yêu Bác Hồ để sáng tác, quảng bá các tác phẩm về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Mười năm qua, từ Cuộc vận động sáng tác, quảng bá đến Giải thưởng sáng tác, quảng bá, cán bộ, đảng viên và nhân dân ta, nhất là đội ngũ văn nghệ sỹ, phóng viên, những người làm công tác văn hóa, văn nghệ, xuất bản đã đồng hành và đóng góp hiệu quả vào công tác tuyên truyền kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến nay, hoạt động sáng tác, quảng bá đã trở thành công việc thường xuyên của các Hội Văn học nghệ thuật, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, thu hút ngày càng nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. Thông qua tác phẩm, công trình, ấn phẩm, hình tượng nghệ thuật, góp phần nâng cao nhận thức cho toàn xã hội về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, làm lan tỏa những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng, trong xã hội, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; tham gia tích cực, hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Để hoạt động sáng tác, quảng bá và Giải thưởng phát huy kết quả, triển khai hiệu quả hơn nữa trong đợt II (2018- 20120) và những năm tiếp theo, cán bộ tham mưu cho cấp ủy về lĩnh vực này, các cơ quan liên quan cần quan tâm, chú ý một số điểm sau:

Một là, cần nhận thức đầy đủ về mục đích, yêu cầu của Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư, về ý nghĩa, tác dụng tuyên truyền của văn học, nghệ thuật, báo chí, công tác thông tin, truyền thông về hoạt động quảng bá, về Giải thưởng; hiểu sâu, nắm chắc Quy chế Giải thưởng, tránh chung chung. Bám sát hướng dẫn của các Hội chuyên ngành ở Trung ương, chủ động nắm, cung cấp thông tin về điển hình, gương người tốt, việc tốt cho các đối tượng tham gia hoạt động sáng tác, quảng bá tình hình hoạt động sáng tác, quảng bá.

Hai là, Bộ phận chuyên trách 05 của Ban Tuyên giáo Trung ương sớm xin ý kiến các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam, Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch, điều chỉnh, bổ sung Quy chế Giải thưởng trình Lãnh đạo Ban phê duyệt.

 Ba là, sau khi Quy chế Giải thưởng ban hành, Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch, các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương kịp thời hướng dẫn cho cơ quan, đơn vị liên quan, hội viên về chủ đề sáng tác, những quy định cụ thể, thể lệ, thời gian…, địa chỉ nhận tác phẩm, ấn phẩm, công trình, hồ sơ về thành tích hoạt động quảng bá.

 Bốn là, cơ quan chức năng của Ban Tuyên giáo các cấp cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, thường xuyên định hướng, cung cấp thông tin cho các đơn vị văn hóa, các nghệ sỹ, nghệ nhân, câu lạc bộ ở cơ sở để mở rộng hoạt động quảng bá.

Từ kết quả, những kinh nghiệm chỉ đạo, tổ chức 10 năm qua, chắc chắn hoạt động sáng tác, quảng bá nói chung, Giải thưởng nói riêng sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công mới, xứng đáng với chức năng, trách nhiệm chính trị, xã hội  của văn học, nghệ thuật, báo chí, của văn hóa đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước./.  

Theo dangcongsan.

Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL
Thư viện ảnh
Thể Thao
Văn hóa
gia dinh
Văn hóa
Văn hóa
hòn đất
nghinh ông kiên hải
tao đàn chiêu anh các
dâng hương Mai Thị Nương
đại hội thể thao
anh khmer
anhngaythuvien01
anh dang huong vua hung
anhduathuyentruyenthong
 Hội thi Gia đình 1
 Hội thi Gia đình 2
di tích Chị sứ
9 dong sông hò hẹn
Lễ hội NTT 2015
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII-1
Duyên dáng KG
Duyên dáng KG1
Duyên dáng KG12
Duyên dáng KG123
Duyên dáng KG1234
NTT 2018
tiếng vọng linh hồn
Lễ hôi NTT
Đại hội TDTT 0218
ảnh AHDt NTT
anh NTT bia sách
anh NTT 2018-1
anh NTT 2018-2
anh NTT 2018-3
anh NTT 2018-4
anh NTT 2018-5
anh NTT 2018-6
Hà tiên
Hà tiên 01
tết dân quân
tết dân quân 1
Lân sư rồng
vtv91
vtv92
vtv93
vtv94
vvt91
vtv920
vtv930
vtv940
vtv950
vtvttl
vtvtmy
vtv9tq
ok-om-bok 2019
LH Nghinh Ông 2019
VDV CTK 2019
Video