Kiên Giang: 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

09/09/2019
Sáng ngày 6/9/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Kiên Giang 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” (1969-2019). Các đồng chí: Đặng Tuyết Em-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đến dự; Tiến sĩ Phạm Công Khâm-Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường chính trị tỉnh chủ trì hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo TS.Phạm Công Khâm-Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường chính trị tỉnh, nhấn mạnh: Kỷ niệm 50 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, 50 năm thực hiện Di chúc của Người là một dịp để chúng ta nhận thức sâu sắc hơn nữa nội dung; tầm vóc lịch sử và giá trị to lớn của Di chúc đối với sự nghiệp cách mạng nước ta và của tỉnh Kiên Giang, củng cố thêm niềm tin vững chắc vào nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của chúng ta trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, cũng là dịp để chúng ta đánh giá thành quả cũng như những mặt còn hạn chế trong việc triển khai thực hiện Di chúc của Người trong thời gian qua, nhằm ra sức phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa những điều căn dặn của Người đối với Đảng và dân tộc ra phù hợp với tình hình mới. Việc đã làm, ta dâng lên Bác. Việc chưa làm, làm chưa tốt, ta phải thề làm cho bằng được.

50 năm qua, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.


                                                                                                             Quang cảnh Hội thảo

Công cuộc đổi mới ở nước ta hơn 30 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tỉnh Kiên Giang cùng cả nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội, kinh tế tăng trưởng, cơ sở vật chất được tăng cường; đời sống của các tầng lớp nhân dân không ngừng được cải thiện; thực hiện có kết quả chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần; thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được hình thành; cơ cấu kinh tế ngành, vùng có sự chuyển biến tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thực hiện có hiệu quả mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, giữa tiến bộ và công bằng xã hội; công tác giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả tốt; sự nghiệp giáo dục có bước phát triển về quy mô, đa dạng hóa về loại hình trường lớp; khoa học công nghệ, tiềm lực khoa học côn nghệ có bước phát triển nhất định. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có tiến bộ; những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc được kế thừa và phát triển, giao lưu hợp tác văn hóa với nước ngoài được mở rộng; các tài năng văn hóa-văn nghệ được khuyến khích; chính sách phát triển nhân lực được chú trọng. Quốc phòng-an ninh được củng cố, tăng cường; độc lập, chủ quyền giữ vững; quan hệ đối ngoại phát triển mạnh mẽ, vị thế nước ta trên trường quốc tế được nâng cao.

Tại hội thảo, có hơn 60 bài tham luận của các nhà khoa học, nghiên cứu trong và ngoài tỉnh gửi đến hội thảo nhằm chia sẽ những kinh nghiệm, giải pháp triển khai thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các vấn đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng; Về tư tưởng đại đoàn kết; lấy dân làm gốc; Về tư tưởng đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, cán bộ, đảng viên; Về tư tưởng nhân văn, văn hóa, xã hội, môi trường; Về tư tưởng kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân; Về tư tưởng quốc phòng-an ninh, đối ngoại./.

Quốc Tuấn


Nguồn: vpubnd.kiengiang.gov.vn
Thư viện ảnh
Thể Thao
Văn hóa
gia dinh
Văn hóa
Văn hóa
hòn đất
nghinh ông kiên hải
tao đàn chiêu anh các
dâng hương Mai Thị Nương
đại hội thể thao
anh khmer
anhngaythuvien01
anh dang huong vua hung
anhduathuyentruyenthong
 Hội thi Gia đình 1
 Hội thi Gia đình 2
di tích Chị sứ
9 dong sông hò hẹn
Lễ hội NTT 2015
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII-1
Duyên dáng KG
Duyên dáng KG1
Duyên dáng KG12
Duyên dáng KG123
Duyên dáng KG1234
NTT 2018
tiếng vọng linh hồn
Lễ hôi NTT
Đại hội TDTT 0218
ảnh AHDt NTT
anh NTT bia sách
anh NTT 2018-1
anh NTT 2018-2
anh NTT 2018-3
anh NTT 2018-4
anh NTT 2018-5
anh NTT 2018-6
Hà tiên
Hà tiên 01
tết dân quân
tết dân quân 1
Lân sư rồng
vtv91
vtv92
vtv93
vtv94
vvt91
vtv920
vtv930
vtv940
vtv950
vtvttl
vtvtmy
vtv9tq
ok-om-bok 2019
LH Nghinh Ông 2019
VDV CTK 2019
Video