Nhìn lại 5 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức và quản lý lễ hội”

19/06/2020
Quán triệt thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05-02-2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức và quản lý lễ hội”; các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những chuyển biến tích cực. Hầu hết các lễ hội cơ bản được tổ chức đúng quy định, ngày càng đi vào nề nếp, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần lành mạnh của nhân dân.


Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội kỷ niệm 58 năm ngày hy sinh Anh hùng LLVTND Phan Thị Ràng (09/01/1962 - 09/01/2020)

Theo thống kê bước đầu, tỉnh Kiên Giang hiện có khoảng 37 lễ hội thuộc lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa được tổ chức định kỳ hàng năm. Các địa phương trong tỉnh cũng tổ chức những lễ hội định kỳ bao gồm các lễ hội dân gian, tín ngưỡng tôn giáo ở các cơ sở thờ tự tôn giáo. Để thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội, tỉnh tổ chức học tập, nghiên cứu, phổ biến, quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho các tập thể, cá nhân tham gia công tác quản lý và tổ chức lễ hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức như: trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyên truyền lưu động, cổ động trực quan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng, thông qua các cuộc sinh hoạt tổ Nhân dân tự quản, sinh hoạt của các tổ chức hội, đoàn thể, lồng ghép vào các phong trào cơ sở như phòng trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 41-CT/TW và Nghị định 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc, sâu rộng, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 

Lễ hội truyền thống kỷ niệm 150 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2018)

Quá trình tổ chức và quản lý lễ hội ở Kiên Giang được thực hiện đúng quy định, đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó có một số lễ hội thu hút được đông đảo nhân dân và du khách tham gia như: Lễ hội đón Giao thừa tết Nguyên đán; Lễ hội kỷ niệm ngày thành lập Tao đàn Chiêu Anh Các tại thành phố Hà Tiên; Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng tại huyện Tân Hiệp; Lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực; Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang; Lễ hội Nghinh Ông - Kiên Hải... Các lễ hội ở Kiên Giang đều tổ chức phần lễ theo nghi thức cổ truyền, trang trọng, mang đậm bản sắc dân tộc; phần hội diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thi đấu thể thao, các trò chơi dân gian, vui chơi giải trí... đã tạo ra nét văn hóa lành mạnh; chú trọng nâng tầm các lễ hội mang tính cộng đồng, dân tộc tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, thắt chặt tinh thần đoàn kết các dân tộc. Công tác xã hội hóa huy động nguồn lực để tổ chức lễ hội thực hiện tương đối tốt, điển hình như Lễ hội Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hàng năm, nhân dân đóng góp kinh phí khoảng 15 tỷ đồng để tổ chức lễ hội và trùng tu, tôn tạo di tích. Vấn đề an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông trong các lễ hội được các địa phương thực hiện nghiêm túc và chu đáo; vệ sinh an toàn thực phẩm, cảnh quan môi trường được đảm bảo; nếp sống văn minh trong lễ hội thực hiện tốt. Thông qua các hoạt động của lễ hội đã góp phần giáo dục và khơi dậy truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi cá nhân, nhất là thế hệ trẻ; qua đó, quảng bá về đất nước, con người Kiên Giang qua những hoạt động trong lễ hội; thúc đẩy việc xúc tiến đầu tư, phát triển kinh tế du lịch, thương mại của tỉnh; thu hút khách du lịch, nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tham quan, hợp tác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác thanh tra, kiểm tra vi phạm trong hoạt động lễ hội được quan tâm; kết quả từ năm 2016 - 2019, tỉnh kiểm tra 177 cơ sở, lập biên bản nhắc nhở, cảnh cáo 99 cơ sở; lập biên bản vi phạm hành chính 14 cơ sở, với số tiền 146 triệu đồng, đình chỉ 06 cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa.

 

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ XIII năm 2019

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý và tổ chức lễ hội vẫn còn những mặt hạn chế như: Công tác tuyên truyền tuy có quan tâm nhưng chưa được duy trì thường xuyên và liên tục, hiệu quả chưa sâu. Một bộ phận nhân dân vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa, giá trị của từng lễ hội, từ đó chưa có những đóng góp thiết thực trong việc bảo vệ nơi thờ tự, môi trường cảnh quan. Ở một số nơi tổ chức lễ hội mặt bằng còn hạn chế, cơ sở hạ tầng, chất lượng dịch vụ chưa đáp ứng nhu cầu của đông đảo du khách dự hội. Một số người còn thiếu ý thức, gây ảnh hưởng mỹ quan và môi trường...

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức và quản lý lễ hội trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05-02-2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức và quản lý lễ hội; trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội nghề nghiệp và nhân dân trong việc thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05-02-2015 của Ban Bí thư (khóa XI); Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội và các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Quan tâm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tham gia giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa trong lễ hội, thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về tổ chức và quản lý lễ hội; tuyên truyền, giới thiệu về nguồn gốc, ý nghĩa của lễ hội, di tích để phát huy tốt vai trò tham gia của cộng đồng. Tăng cường chỉ đạo các địa phương tổ chức tốt cả phần lễ và phần hội trên tinh thần vui tươi, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong mỹ tục, phát huy giá trị tốt đẹp của dân tộc, đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần thần mạnh của nhân dân. Chú trọng công tác thanh, kiểm tra trước, trong và sau lễ hội, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm. Quan tâm đến công tác trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử, quy hoạch sắp xếp khu dịch vụ hợp lý, đảm bảo mỹ quan; tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa trong việc tổ chức lễ hội...

Minh Phương
Thư viện ảnh
Thể Thao
Văn hóa
gia dinh
Văn hóa
Văn hóa
hòn đất
nghinh ông kiên hải
tao đàn chiêu anh các
dâng hương Mai Thị Nương
đại hội thể thao
anh khmer
anhngaythuvien01
anh dang huong vua hung
anhduathuyentruyenthong
 Hội thi Gia đình 1
 Hội thi Gia đình 2
di tích Chị sứ
9 dong sông hò hẹn
Lễ hội NTT 2015
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII-1
Duyên dáng KG
Duyên dáng KG1
Duyên dáng KG12
Duyên dáng KG123
Duyên dáng KG1234
NTT 2018
tiếng vọng linh hồn
Lễ hôi NTT
Đại hội TDTT 0218
ảnh AHDt NTT
anh NTT bia sách
anh NTT 2018-1
anh NTT 2018-2
anh NTT 2018-3
anh NTT 2018-4
anh NTT 2018-5
anh NTT 2018-6
Hà tiên
Hà tiên 01
tết dân quân
tết dân quân 1
Lân sư rồng
vtv91
vtv92
vtv93
vtv94
vvt91
vtv920
vtv930
vtv940
vtv950
vtvttl
vtvtmy
vtv9tq
ok-om-bok 2019
LH Nghinh Ông 2019
VDV CTK 2019
Video