Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp

11/03/2020
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành văn bản số 61-HD/BTGTU ngày 4-3-2020 hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, các hoạt động văn hóa - văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tập trung vào 3 đợt:

Đợt 1, từ nay đến thời điểm hoàn thành đại hội đảng bộ cấp huyện (tương đương):

Các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ phục vụ, chào mừng đại hội đảng bộ cấp mình phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, tình hình thời tiết, thiên tai, dịch bệnh và các điều kiện khác của địa phương, cơ quan, đơn vị. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ phục vụ một số ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020 theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các sự kiện văn hóa khác của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đa dạng về hình thức thể hiện, như: chương trình nghệ thuật, hội thi, hội diễn văn nghệ, xây dựng phim tài liệu, chương trình truyền hình, trưng bày chuyên đề, triển lãm, hội thảo khoa học, pa nô, khẩu hiệu, tranh cổ động… đảm bảo trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm.

 

Chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân năm 2019 tại thành phố Rạch Giá (Ảnh minh họa - Ảnh: Gia Bảo)

 Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ theo hình thức xã hội hóa có định hướng; nâng cao công tác quản lý và xây dựng môi trường văn hóa tại các khu dân cư, khu phố, ấp văn hóa…

Quản lý, tổ chức lễ hội theo đúng bản chất, ý nghĩa lịch sử văn hóa, phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc; phát huy khả năng sáng tạo của nhân dân; chú trọng việc tổ chức các trò chơi dân gian truyền thống, trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc; có kế hoạch cụ thể, kỹ lưỡng, đảm bảo lễ hội diễn ra an toàn. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, nơi thờ tự, không gian lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan; góp phần thiết thực sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 5-2-2015 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”.

Tăng cường việc đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, thù địch và những thông tin giả, xấu, độc, bịa đặt, xuyên tạc trong đời sống nhân dân và trên các mạng xã hội, góp phần cho việc chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27-7-2010 của Ban Bí thư về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”.

Triển khai, phát động hoạt động sáng tạo, quảng bá các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật có định hướng trên không gian mạng internet. Nội dung ca ngợi vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam; ý chí, tinh thần dân tộc, khát vọng hòa bình, tiếp thu, hội nhập tinh hoa văn hóa của nhân loại.

Động viên, khích lệ, phát động lực lượng văn nghệ sĩ tìm tòi, sáng tạo các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ca ngợi những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2011- 2020); kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2015-2020) và các sự kiện văn hóa khác của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ điều kiện cụ thể, xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ chào mừng đại hội đảng cấp huyện (tương đương), gắn với các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020; hình thức gồm: chương trình văn hóa - văn nghệ, hội thảo khoa học, trưng bày chuyên đề, xây dựng phim tài liệu, xuất bản các ấn phẩm, chuyên trang, chuyên mục theo các chủ đề khác nhau… đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, tuân thủ nguyên tắc tổ chức và các quy định hiện hành. Khuyến khích việc dàn dựng, công bố, phổ biến các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề chào mừng đại hội đảng bộ các cấp; ca ngợi thành tựu nổi bật của đất nước…

Đợt 2, từ sau đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện (tương đương) đến Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh

Các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh việc chỉ đạo, tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ về tầm quan trọng, ý nghĩa và thành công của đại hội cấp mình. Tập trung các hoạt động chào mừng trước, trong thời gian diễn ra Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; đảm bảo đúng định hướng chính trị, đa dạng về hình thức thể hiện. Nội dung các chương trình ca ngợi những thành tựu nổi bật của địa phương, đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Đại hội lần thứ XII của Đảng…; nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về văn hóa, văn nghệ. Vận động toàn dân, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc xây dựng môi trường văn hóa, môi trường tự nhiên và xã hội…

Đợt 3, từ sau Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hoạt động văn hóa - văn nghệ chào mừng thành công Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và chào mừng Đại hội XIII của Đảng. Nội dung khẳng định tầm vóc, ý nghĩa của đại hội, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. Thông qua các hoạt động văn hóa - văn nghệ, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng và những quan điểm, chủ trương, định hướng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động, sự đồng thuận trong xã hội; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng; thiết thực đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - văn nghệ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Thông qua các hoạt động, nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, qua đó giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng nhân cách con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước./.

Ban biên tập
Thư viện ảnh
Thể Thao
Văn hóa
gia dinh
Văn hóa
Văn hóa
hòn đất
nghinh ông kiên hải
tao đàn chiêu anh các
dâng hương Mai Thị Nương
đại hội thể thao
anh khmer
anhngaythuvien01
anh dang huong vua hung
anhduathuyentruyenthong
 Hội thi Gia đình 1
 Hội thi Gia đình 2
di tích Chị sứ
9 dong sông hò hẹn
Lễ hội NTT 2015
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII-1
Duyên dáng KG
Duyên dáng KG1
Duyên dáng KG12
Duyên dáng KG123
Duyên dáng KG1234
NTT 2018
tiếng vọng linh hồn
Lễ hôi NTT
Đại hội TDTT 0218
ảnh AHDt NTT
anh NTT bia sách
anh NTT 2018-1
anh NTT 2018-2
anh NTT 2018-3
anh NTT 2018-4
anh NTT 2018-5
anh NTT 2018-6
Hà tiên
Hà tiên 01
tết dân quân
tết dân quân 1
Lân sư rồng
vtv91
vtv92
vtv93
vtv94
vvt91
vtv920
vtv930
vtv940
vtv950
vtvttl
vtvtmy
vtv9tq
ok-om-bok 2019
LH Nghinh Ông 2019
VDV CTK 2019
Video