Xây dựng đời sống văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

08/10/2019
Những năm qua, xây dựng đời sống văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đồng bào Khmer, Hoa tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH), giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào ngày càng được nâng cao, phát triển phong phú, đa dạng, góp phần củng cố khối đoàn kết dân tộc, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, bảo đảm an ninh - quốc phòng.


Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh biểu diễn tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang

Việc thực hiện 7 phong trào và 5 nội dung chính của phong trào TDĐKXDĐSVH được lồng ghép vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội ở những xã đặc biệt khó khăn, xã có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Qua phong trào, xuất hiện ngày càng nhiều gia đình đồng bào Khmer, người Hoa là gia đình văn hóa tiêu biểu trên các lĩnh vực sản xuất kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, gia đình hiếu học, ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo, nêu cao tinh thần tương thân tương ái… góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào TDĐKXDĐSVH gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, làm thay đổi diện mạo nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Từ phong trào, các địa phương không chỉ chăm lo phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào Khmer, người Hoa, mà còn từng bước cải thiện các thiết chế văn hóa gắn liền với các thiết chế về tiêu chí xây dựng nông thôn mới như: nhà văn hóa, đội tuyên truyền lưu động, nhà truyền thống, thư viện, đội văn nghệ, bưu điện văn hóa xã. Nhằm phát huy, lưu giữ bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, một số địa phương duy trì thường xuyên hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng trong đồng bào người Hoa, Khmer thông qua các hội thi, hội diễn, thi đấu thể thao như huyện Giồng Riềng, Hòn Đất, Gò Quao, Châu Thành, Kiên Lương, thành phố Rạch Giá, thành phố Hà Tiên... Toàn tỉnh hiện có 24/76 chùa có ghe ngo; 15/76 chùa có dàn nhạc ngũ âm; 10 đội văn nghệ Khmer hoạt động hiệu quả; 20 câu lạc bộ lân sư rồng người Hoa hoạt động tích cực. Tỉnh đã đầu tư đóng mới 23 ghe ngo và trang bị 08 dàn nhạc ngũ âm cho các chùa Khmer trị giá trên 2,5 tỷ đồng. Quan tâm củng cố duy trì Đoàn Nghệ thuật Khmer của tỉnh, hàng năm có từ 20 - 80 buổi lưu diễn, phục vụ 35 đến 40 ngàn lượt người xem.

Việc sưu tầm, nghiên cứu, bảo vệ, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số được quan tâm. Toàn tỉnh có 76 chùa Khmer, trong đó có nhiều chùa được trùng tu, sửa chữa khang trang; có 05 chùa Khmer là di tích được đưa vào dự án bảo tồn trong tổng số 10 di tích trong năm 2018, với tổng số vốn bố trí là 7.799 triệu đồng. Bố trí vốn hoàn thành dự án bảo tồn và phát triển ấp văn hóa truyền thống dân tộc Khmer tại huyện Châu Thành. Tỉnh đã đề nghị nghị và được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” cho ông Danh Bê, Danh Tiền.

 

Đội văn nghệ Khmer huyện Gò Quao

Các lễ hội truyền thống của người Khmer, người Hoa được các cấp chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, đảm bảo đúng quy chế tổ chức lễ hội, trên tinh thần an toàn, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong mỹ tục và điều kiện của từng địa phương. Giai đoạn 2014 - 2018, ngân sách tỉnh hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo là đồng bào Khmer đón Tết cổ truyền và các hoạt động lễ hội, đua ghe ngo... với tổng kinh phí 25,656 tỷ đồng. Từ năm 2007, tỉnh nâng Lễ hội Ok-Om-Bok của người Khmer ở huyện Gò Quao thành Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch của đồng bào Khmer, với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, thể thao sôi nổi, thu hút hàng trăm ngàn đồng bào trong và ngoài tỉnh tham gia. Hàng năm, người Hoa ở Kiên Giang tổ chức một số lễ hội tại các chùa, đình, miếu... có ý nghĩa, vừa đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng, vừa là dịp để những người đồng hương có dịp gặp gỡ, giao hiếu với nhau. Những tập quán lạc hậu từng bước được xóa bỏ, các hủ tục mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội được đẩy lùi, môi trường văn hóa lành mạnh, cảnh quan sạch đẹp đang được đồng bào cùng chung sức xây dựng.

Kết quả cụ thể và thiết thực từ phong trào đã góp phần làm thay đổi rõ rệt vùng đồng bào dân tộc, vùng nông thôn. Đồng bào các dân tộc thiểu số luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đoàn kết thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của địa phương; trong 62/117 xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh có 38 xã có đông bà con là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

 

Múa Lân - Sư - Rồng của người Hoa

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn những khó khăn, hạn chế nhất định cần được khắc phục, đó là: Việc đầu tư các thiết chế văn hóa cơ sở, các công trình phúc lợi xã hội phục vụ dân sinh chưa đáp ứng yêu cầu hưởng thụ của đồng bào dân tộc thiểu số. Kinh phí đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, công tác xã hội hóa trong phong trào còn nhiều khó khăn. Do tác động của cơ chế thị trường và quá trình hội nhập, một số nét bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc như: trang phục, phong tục, tập quán... đang dần mai một. Nhiều làn điệu dân ca, dân vũ, điệu múa cổ truyền, nhạc cụ dân tộc, lễ hội dân gian, một số nghề thủ công truyền thống và phương tiện sinh hoạt hàng ngày đang có nguy cơ bị thất truyền...

Để nâng cao đời sống văn hóa trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời tiếp tục thực hiện tốt Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc, trong thời gian tới, tỉnh Kiên Giang cần đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đó là: Tăng cường vai trò lãnh đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp trong việc thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, coi đó là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt trong chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình phối hợp số 02/CTPH-SVHTT-SDL-BDT ngày 09/5/2019 giữa Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch với Ban Dân tộc tỉnh giai đoạn 2018 - 2022. Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện tốt các nội dung trong phong trào TDĐKXDĐSVH. Hoàn thiện thiết chế văn hóa trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ưu tiên đầu tư những công trình trọng tâm, trọng điểm, gắn với khai thác, sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa đã được đầu tư. Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới. Kiểm kê, đánh giá đầy đủ di văn hóa của đồng dân tộc thiểu số để có giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị...

Gia Bảo
Thư viện ảnh
Thể Thao
Văn hóa
gia dinh
Văn hóa
Văn hóa
hòn đất
nghinh ông kiên hải
tao đàn chiêu anh các
dâng hương Mai Thị Nương
đại hội thể thao
anh khmer
anhngaythuvien01
anh dang huong vua hung
anhduathuyentruyenthong
 Hội thi Gia đình 1
 Hội thi Gia đình 2
di tích Chị sứ
9 dong sông hò hẹn
Lễ hội NTT 2015
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII-1
Duyên dáng KG
Duyên dáng KG1
Duyên dáng KG12
Duyên dáng KG123
Duyên dáng KG1234
NTT 2018
tiếng vọng linh hồn
Lễ hôi NTT
Đại hội TDTT 0218
ảnh AHDt NTT
anh NTT bia sách
anh NTT 2018-1
anh NTT 2018-2
anh NTT 2018-3
anh NTT 2018-4
anh NTT 2018-5
anh NTT 2018-6
Hà tiên
Hà tiên 01
tết dân quân
tết dân quân 1
Lân sư rồng
vtv91
vtv92
vtv93
vtv94
vvt91
vtv920
vtv930
vtv940
vtv950
vtvttl
vtvtmy
vtv9tq
Video