Huy động sức mạnh tổng hợp trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phát triển văn hóa nông thôn

26/06/2020
Đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 1610/QĐ-TTg ngày 16/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) giai đoạn 2011- 2015, định hướng đến năm 2020 và Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 05/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh nhận định: Nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân về thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH, Đề án phát triển văn hóa nông thôn gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được nâng lên; huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị hưởng ứng thực hiện.

Sau khi Quyết định số 1610/QĐ-TTg ngày 16/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2011- 2015, định hướng đến năm 2020 (gọi tắt là Quyết định số 1610/QĐ-TTg) và Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 05/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 (gọi tắt là Quyết định số 22/QĐ-TTg) ban hành, UBND tỉnh chỉ đạo BCĐ phong trào các cấp tổ chức lồng ghép hội nghị tập huấn triển khai quán triệt đến cán bộ chủ chốt cấp tỉnh; cấp huyện; cấp xã. Đồng thời, triển khai rộng rãi đến Nhân dân thông qua tổ nhân dân tự quản, các tổ, đội, nhóm, câu lạc bộ về công tác gia đình ở cơ sở; toàn tỉnh tổ chức triển khai quán triệt và tổ chức lồng ghép được 103.560 cuộc với hơn 4 triệu 400 ngàn lượt người tham dự. UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 30/5/2012 về thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020; tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào, xây dựng Chương trình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2016 - 2020. Đối với việc thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTg, mặc dù chưa xây dựng kế hoạch riêng nhưng UBND tỉnh chỉ đạo ngành Văn hóa và Thể thao thực hiện các nội dung, chỉ tiêu có trong Đề án, lồng ghép với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa và thể thao hàng năm của ngành. BCĐ phong trào đã tham mưu UBND tỉnh cụ thể hóa Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ, các Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bằng các Quyết định quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, quy trình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa trong phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh với xu hướng ngày càng nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa.

Việc triển khai, quán triệt, thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ còn được gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các ngành, địa phương giai đoạn 5 năm, 10 năm và định kỳ hàng năm. Đặc biệt là lồng ghép với thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, các phong trào, cuộc vận động khác… mang lại nhiều kết quả thiết thực, nâng cao đời sống văn hóa ở nông thôn. Tính đến năm 2019 và ước thực hiện 2020, hầu hết các mục tiêu cụ thể đề ra tại kế hoạch, đề án đều thực hiện đạt và tăng. Cụ thể, số hộ gia đình văn hóa đạt 90,73% (giảm 0,52% so với năm 2018, do áp dụng Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh theo hướng nâng cao chất lượng, nâng cao tiêu chí, quy trình, thủ tục bình xét và công nhận danh hiệu nên giảm); có 94,46% ấp văn hóa (tăng 2,09% so với 2018); 94,39% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa (tăng 2,07% so 2018); có 80/117 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đạt 68,3% (tăng 26,5% so 2018); 10/28 phường, thị trấn văn minh đô thị (năm 2018 chưa có phường, thị trấn đạt danh hiệu này); tỷ lệ người dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao (TDTT) thường xuyên đạt 27,5%; có 86/145 Trung tâm VHTT xã, đạt 59,3% và 139/957 Nhà văn hóa - khu thể thao ấp, đạt 14,52%; 100% cán bộ VHTT được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ.

 

Nhiều sân bóng đá cỏ nhân tạo được các tổ chức, cá nhân đầu tư, phục vụ nhu cầu tập luyện của thanh, thiếu niên - Ảnh: CTV

Phong trào TDĐKXDĐSVH có vai trò quan trọng trong việc hình thành nếp sống mới trong cộng đồng dân cư, làm lành mạnh môi trường xã hội, môi trường văn hóa giáo dục, quan hệ ứng xử trong hộ gia đình và cộng đồng. Trong đó, xây dựng gia đình văn hóa là nội dung cốt lõi, nền tảng, tiền đề quan trọng trong chiến lược xây dựng con người và xây dựng ấp, khu phố văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Hàng năm, các tổ nhân dân tự quản lồng ghép vào các cuộc họp, sinh hoạt tổ để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của phong trào. Tổ chức đăng ký, bình xét danh hiệu gia đình văn hóa cơ bản theo đúng quy trình; thực hiện tốt việc biểu dương, khen thưởng những hộ gia đình văn hóa tiêu biểu vào dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư (18/11), từ đó khơi dậy phong trào trong mỗi người dân và thu hút đông đảo Nhân dân tích cực tham gia. Xuất hiện ngày càng nhiều hộ gia đình văn hóa tiêu biểu trên các lĩnh vực sản xuất kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, gia đình hiếu học, ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo… Phong trào xây dựng ấp, khu phố văn hóa phát triển nhanh, sâu rộng, khơi dậy niềm tin và sự thi đua sáng tạo trong từng cộng đồng dân cư. Phát huy tốt vai trò tự quản, ý thức chủ động, tích cực của cộng đồng, đặc biệt là ý thức tự giác, tinh thần tương thân, tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế, trợ giúp các gia đình khó khăn. Qua 10 năm, Quỹ “Vì người nghèo” đã vận động trên 553 tỷ đồng, hỗ trợ các hộ nghèo trong tỉnh cất mới 10.743 căn nhà, sửa chữa 1.980 căn; hỗ trợ sản xuất, học tập, chữa bệnh, trợ cấp khó khăn 139.918 trường hợp; đóng góp trên 8,5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt. Vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” với số tiền 27,6 tỷ đồng, xây 753 căn và sửa chữa 230 căn nhà tình nghĩa. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo xây dựng 711 mô hình, phối hợp với các tổ chức thành viên, các sở, ban, ngành xây dựng 440 mô hình về xử lý chất thải tại cộng đồng, 574 mô hình giúp nhau giảm nghèo bền vững, 466 mô hình an toàn giao thông, 258 mô hình an toàn thực phẩm, 135 mô hình bảo vệ môi trường, 85 mô hình gia đình hạnh phúc, 66 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, 263 mô hình chăm sóc, bảo vệ trẻ em…

Phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh hưởng ứng tích cực, góp phần củng cố và nâng cao tính kỷ cương, nề nếp nơi công sở, ý thức chấp hành kỷ luật công tác, cũng như xây dựng môi trường văn hóa nơi làm việc. Chất lượng phong trào xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị trong tỉnh đã đem lại hiệu quả xã hội rất thiết thực, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ở cơ sở, nhất là các xã vùng nông thôn, biên giới, hải đảo. Kết quả xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới luôn là nền tảng vững chắc cho quá trình hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới. Đến nay, tỉnh Kiên Giang có 78/117 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 66,66% và huyện Tân Hiệp là huyện nông thôn mới. Về tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, có 88/117 xã đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, đạt 75,2%; có 113/117 xã hoàn thành tiêu chí 16, đạt 96,58%. Thực hiện Đề án phát triển văn hóa nông thôn, giai đoạn 2011- 2015 tỉnh đầu tư 41,478 tỷ đồng xây dựng 21 Trung tâm VHTT xã, 3 Nhà văn hóa - khu thể thao ấp; giai đoạn 2016-2020, đầu xây mới 62 Trung tâm VHTT xã với tổng kinh phí 127 tỷ đồng; 100% xã, thị trấn có quỹ đất; 70% có Trung tâm VHTT gắn với Trung tâm Học tập cộng đồng; có 65% ấp, khu phố có nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc.

Cùng với sự đầu tư của Nhà nước, việc huy động Nhân dân góp công, góp sức xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả. Nhân dân đã đóng góp trên 81 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng, hiến 46.574 m2 đất, huy động hàng trăm ngàn ngày công lao động, xây dựng 442 km đường giao thông nông thôn; lĩnh vực VHTT, các tổ chức, cá nhân đầu tư thành lập 184 tổ, đội, nhóm, câu lạc bộ văn hóa - nghệ thuật; 544 cơ sở tập luyện thể thao các môn...

Sau gần 10 năm thực hiện Quyết định số 1610/QĐ-TTg và Quyết định số 22/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh, nhiều chương trình, dự án, đề án phát triển văn hóa nông thôn và xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện; nhất là các chương trình, dự án đầu tư xây dựng thiết chế VHTT cơ sở, đã góp phần thúc đẩy kinh tế tại các vùng nông thôn phát triển rõ nét, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, rút ngắn dần khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. Phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng, tác động mạnh mẽ đến đời sống văn hóa - xã hội, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương, củng cố và tăng cường hệ thống chính trị cơ sở. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền được củng cố, khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng được tăng cường.

Đồng Bằng
Thư viện ảnh
Thể Thao
Văn hóa
gia dinh
Văn hóa
Văn hóa
hòn đất
nghinh ông kiên hải
tao đàn chiêu anh các
dâng hương Mai Thị Nương
đại hội thể thao
anh khmer
anhngaythuvien01
anh dang huong vua hung
anhduathuyentruyenthong
 Hội thi Gia đình 1
 Hội thi Gia đình 2
di tích Chị sứ
9 dong sông hò hẹn
Lễ hội NTT 2015
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII-1
Duyên dáng KG
Duyên dáng KG1
Duyên dáng KG12
Duyên dáng KG123
Duyên dáng KG1234
NTT 2018
tiếng vọng linh hồn
Lễ hôi NTT
Đại hội TDTT 0218
ảnh AHDt NTT
anh NTT bia sách
anh NTT 2018-1
anh NTT 2018-2
anh NTT 2018-3
anh NTT 2018-4
anh NTT 2018-5
anh NTT 2018-6
Hà tiên
Hà tiên 01
tết dân quân
tết dân quân 1
Lân sư rồng
vtv91
vtv92
vtv93
vtv94
vvt91
vtv920
vtv930
vtv940
vtv950
vtvttl
vtvtmy
vtv9tq
ok-om-bok 2019
LH Nghinh Ông 2019
VDV CTK 2019
Video