TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Hoạt động bảo tồn bảo tàng

Xem với cỡ chữAA

Hiệu quả chương trình mục tiêu phát triển văn hóa

(08:42 | 09/11/2020)

Triển khai chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa được quan tâm nhiều hơn; thiết chế văn hóa được tăng cường đầu tư thêm một bước, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử ở địa phương và phát triển phong trào văn hóa văn nghệ ở cơ sở.

Ở dự án 1 về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, Trung ương bố trí vốn cả giai đoạn 2,9 tỷ đồng để tu bổ, tôn tạo di tích. Từ năm 2016 đến năm 2020, tỉnh đã triển khai tu bổ 08 di tích, với tổng mức đầu tư là 36 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện các dự án tu bổ di tích, bên cạnh nguồn ngân sách, các địa phương còn chủ động huy động nguồn vốn từ xã hội hóa; các doanh nghiệp, người dân đóng góp kinh phí, ngày công lao động trùng tu, bảo tồn di tích. Các di tích được bảo quản, tu bổ, phục hồi đã phát huy giá trị, đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh của Nhân dân, góp phần bảo tồn nét kiến trúc riêng, qua đó giữ gìn, phát huy các giá trị di sản của thế hệ trước để lại. Bước đầu kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể thuộc 07 loại hình di sản văn hóa và phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam thực hiện Đề án nghiên cứu khảo cổ học Văn hóa Óc Eo, Ba Thê - Nền Chùa.

Đoàn Nghệ thuật Khmer phục vụ Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang năm 2019

Tỉnh đã phê duyệt “Đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2018 - 2020”; đồng thời đưa nội dung chỉ đạo loại hình này vào kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa văn nghệ hàng năm. Toàn tỉnh hiện có trên 150 Câu lạc bộ Đờn ca tài tử. Chú trọng bảo tồn dân ca, dân nhạc, dân vũ, văn học dân gian của đồng bào Khmer - Hoa. Hiện tỉnh có 01 Đoàn Nghệ thuật Khmer và 10 đội văn nghệ Khmer; 20 Câu lạc bộ Lân - Sư - Rồng.

Đối với dự án 2 về tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, giai đoạn 2016 - 2020, nguồn vốn Trung ương bố trí là 1,343 tỷ đồng, gồm trang thiết bị cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Kiên Hải, Giang Thành; cấp sản phẩm văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số, các xã khu vực III, các trường dân tộc nội trú và hỗ trợ kho sách luân chuyển cho Thư viện tỉnh. Nhằm phát triển các loại hình nghệ thuật biểu diễn, nguồn vốn dự án 3 của Trung ương đã hỗ trợ trang thiết bị hoạt động cho Đoàn Nghệ thuật Khmer, mỗi năm, Đoàn phục vụ đồng bào trên 70 xuất diễn, phục vụ khoảng 70 ngàn lượt người xem.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai chương trình, còn nhiều khó khăn như hệ thống di tích lịch sử văn hóa phong phú nhưng đang đứng trước nguy cơ bị xâm hại, xuống cấp do biến đổi khí hậu nhưng thiếu kinh phí đầu tư tôn tạo. Vốn cho dự án 2 và 3 còn thiếu so với nhu cầu thực tế, không đủ bố trí trang thiết bị cho các Trung tâm Văn hóa - Thể thao; các điểm vui chơi giải trí trẻ em…

Ngoài danh mục các dự án Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa đã được phê duyệt giai đoạn 2016 - 2020, Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bố trí vốn cho tỉnh một số nội dung, dự án trong giai đoạn 2021 - 2025, bao gồm: Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, xã còn khó khăn; cấp trang thiết bị cho các đồn biên phòng; dự án đào tạo lại cán bộ, diễn viên theo loại hình nghệ thuật truyền thống để giữ gìn và phát huy các loại hình nghệ thuật của đồng bào dân tộc Khmer, nghệ thuật Đờn ca tài tử…  

Ngọc Thy