TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Gia đình

Xem với cỡ chữAA

Xây dựng gia đình trong tình hình mới

(15:55 | 20/10/2021)

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về công tác gia đình trong tình hình mới; Tỉnh ủy Kiên Giang ban hành Chương trình hành động số 15-CTr/TU, ngày 18-10-2021 về việc thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24-6-2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.

Sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21-02-2005 của Ban Bí thư khóa IX về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Công tác tuyên truyền, giáo dục việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực gia đình được đổi mới với nhiều hình thức đa dạng, phong phú đã giúp cho người dân hiểu, nắm rõ hơn các quy tắc ứng xử, kiến thức về xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc. Các nội dung về công tác gia đình được gắn chặt, lồng ghép với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", góp phần quan trọng trong việc thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa của gia đình Việt, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đến nay, toàn tỉnh có 95% hộ gia đình được phổ biến, tuyên truyền và thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình; ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình; trung bình mỗi năm giảm 19,67% số hộ có hiện tượng bạo lực gia đình; 90,84% hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng gia đình của tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về lĩnh vực gia đình và công tác xây dựng gia đình chưa được quan tâm đầy đủ. Việc xây dựng kế hoạch, quản lý, điều hành công tác gia đình ở một số địa phương còn hạn chế, chưa gắn các nhiệm vụ xây dựng gia đình với các biện pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đồng bộ; đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình còn thiếu về số lượng và chất lượng, đặc biệt là thiếu mạng lưới cộng tác viên tại các ấp, khu phố; kinh phí dành cho công tác gia đình còn hạn chế, có nơi chưa chủ động bố trí kinh phí, nhân lực nên việc triển khai các hoạt động còn gặp nhiều khó khăn.

Nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24-6-2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Tỉnh ủy Kiên Giang ban hành Chương trình hành động, với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để đưa công tác xây dựng gia đình vào một trong những nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng trong thời gian tới. Trong đó có 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, đó là: 

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng gia đình. Xác định công tác xây dựng gia đình là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện sao cho hiệu quả; gia đình là đối tượng tác động, thực hiện và thụ hưởng chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác gia đình; xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến gia đình. Quan tâm đưa nội dung công tác gia đình vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, ngắn hạn của tỉnh, của các ngành, địa phương; hằng năm có sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện.

 

Thứ hai, chỉ đạo rà soát, tổ chức thực hiện hệ thống chính sách, pháp luật về gia đình và các lĩnh vực có liên quan đến gia đình theo hướng lấy hoạt động của gia đình làm trọng tâm, bảo đảm sự gắn kết xã hội và vai trò của gia đình, gắn với mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình, chú trọng phát triển hệ thống dịch vụ xã hội cơ bản đối với gia đình. Có cơ chế, chính sách huy động cá nhân, tổ chức xã hội, cộng đồng tham gia cung cấp dịch vụ gia đình và chăm lo giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình nghèo, khó khăn. Mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn hỗ trợ hôn nhân và gia đình; hỗ trợ gia đình tiếp cận tín dụng xã hội, tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Gắn công tác xây dựng gia đình với đề án phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Quan tâm một cách thiết thực và toàn diện hơn nữa đối với phụ nữ, nâng cao trình độ mọi mặt và đời sống tinh thần, thực hiện bình đẳng giới, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy vai trò công dân, người lao động, người mẹ, người thầy đầu tiên của con người để xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Thứ ba, xây dựng chương trình, kế hoạch với các nhiệm vụ cụ thể, sát thực tế của từng địa phương, đơn vị. Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các chiến lược, chương trình, đề án về công tác gia đình của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương như: Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Chương trình giáo dục quốc gia về gia đình và các dự án hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc; xây dựng dữ liệu quốc gia về gia đình làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ tư, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác xây dựng gia đình. Chỉ đạo đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về gia đình bảo đảm tinh gọn, nâng cao năng lực, hiệu quả, thống nhất, gắn kết với các lĩnh vực dân số, bình đẳng giới và trẻ em. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị. Ưu tiên đầu tư cho nghiên cứu khoa học về gia đình; căn cứ các chính sách của Trung ương, nghiên cứu cụ thể hóa phù hợp trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện, đánh giá chính sách về gia đình; có chính sách khuyến khích sáng tác các tác phẩm văn học - nghệ thuật chủ đề ca ngợi về gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc. Tập trung đầu tư nguồn lực, kinh phí, trang thiết bị, cơ sở vật chất ở các cấp và những điều kiện đảm bảo thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia, các đề án, chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt về công tác gia đình; đảm bảo kinh phí từ ngân sách và xác định, hướng dẫn rõ nội dung chi cho các hoạt động về công tác xây dựng gia đình ở các cấp, nhất là tại cơ sở.

Thứ năm, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về gia đình, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; kiến thức, kỹ năng tổ chức đời sống gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới, những rủi ro đối với gia đình, giúp người dân chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình; đề cao các chuẩn mực, giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam phù hợp với đời sống công nghiệp, hiện đại. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, con người Việt Nam giàu lòng nhân ái, khoan dung, chân thành, tín nghĩa, trọng đạo lý, cần cù, chăm chỉ, tiết kiệm, sáng tạo, khát vọng, hiện đại. Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20-3), Ngày Gia đình Việt Nam (28-6), Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25-11). Kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, nhân rộng các mô hình gia đình tiêu biểu. Tăng cường sự phối hợp giữa gia đình với nhà trường và xã hội trong định hướng giá trị, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. Nâng cao hiệu quả, tính thiết thực trong xây dựng gia đình văn hóa, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ngọc Thy