TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Văn bản Cải cách hành chính

(09:35 | 18/08/2020)

STT

Ký hiệu văn bản

Loại văn bản

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Trích yếu

01

446/QĐ-UBND

Quyết định

28/03/2018

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên đia bàn tỉnh Kiên Giang

02

29/KH-UBND

Kế hoạch

07/02/2018

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2018.

03

63/BC-UBND

Báo cáo

30/03/2018

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, ngày 06/02/2017, của Chính phủ.

04

64/BC-UBND

Báo cáo

30/03/2018

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử quý I năm 2018

 05  86/KH-UBND  Kế hoạch  07/05/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang  Triển khai phương pháp đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 
 06  88/KH-BTC  Kế hoạch  10/05/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang  Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Kiên Giang lần thứ VII (2018 - 2019). 
 07  111/BC-UBND Báo cáo  17/05/2018  Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Kết quả đánh giá Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) cấp tỉnh của tỉnh Kiên Giang năm 2017.
 08 718/UBND-TH  Công văn  25/05/2018  Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang V/v báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2018.
09  143/BC-UBND Báo cáo  11/06/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.
 10 183/BC-UBND  Báo cáo   13/07/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Kết quả triển khai nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Kiên Giang năm 2017 và giải pháp cải thiện PCI năm 2018.
 11  120/BC-STTTT  Báo cáo  19/07/2018 Sở Thông tin và Truyền thông Báo cáo kết quả xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2018
 12 259/BC-UBND  Báo cáo  13/09/2018  Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Công tác cải cách hành chính quý III và chương trình công tác trọng tâm quý IV năm 2018.
 13  796/BC-SVHTT Báo cáo   12/9/2018 Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang Công tác cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2018.
14  1538/UBND-KSTT  Công văn  13/11/2018  Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang V/v nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.
15  51/KH-SVHTT  Kế hoạch  23/01/2019  Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang  Công tác cải cách hành chính năm 2019.
 16 54/BC-UBND  Báo cáo  13/03/2019  Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Về công tác cải cách hành chính quý I và chương trình công tác trọng tâm quý II năm 2019.
17   90/BC-UBND  Báo cáo  08/04/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Về tình hình và kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý 1 năm 2019.
 18 163/BC-UBND   Báo cáo  12/06/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.
19  617/QĐ-SVHTT   Quyết định  29/11/2019 Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang Quyết định về việc ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Văn hóa và Thể thao.
20   618/QĐ-SVHTT Quyết định   29/11/2019   Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang Quyết định về việc công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Văn hóa và Thể thao.