TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang: Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và cải cách hành chính nhà nước

(10:36 | 23/10/2020)

Tỉnh Kiên Giang, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo Sở Nội vụ Kiên Giang, đến cuối tháng 7/2020, tỉnh đã tổ chức lại đối với 20/20 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và các tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc 15 huyện, thành phố theo đúng quy định, giảm 67 phòng, ban chuyên môn. Trong đó: Cấp tỉnh giảm 43/173 phòng, ban; cấp huyện giảm 24 phòng. Tỉnh đã giảm 84 đơn vị sự nghiệp, đạt tỷ lệ 84% so với lộ trình thực hiện giai đoạn 2015 - 2021.
Tỉnh đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ. Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận và trả kết quả với gần 1.600 thủ tục. Trong 7 tháng đầu năm nay, Trung tâm này, đã tiếp nhận gần 30.000 hồ sơ, trong đó trả kết quả giải quyết đúng thời gian quy định hơn 24.120 hồ sơ.
Cùng với đó, tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh. Đến nay, thực hiện cơ bản, đạt 25/27 nội dung theo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.
Hiện nay, tỉnh Kiên Giang hoàn thành, xây dựng Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh và hệ thống “Một cửa điện tử” kết nối từ tỉnh, huyện và 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia, liên thông dữ liệu, giải quyết thủ tục hành chính với các Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương và Bộ Giao thông vận tải. Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh, cung cấp tổng số 2.133 dịch vụ công trực tuyến. Trong đó có: 1.423 mức độ 1 và 2, 409 mức độ 3 và 301 mức độ 4, an toàn thông tin luôn được đảm bảo. Hiện, tỉnh Kiên Giang xếp thứ 14/63 tỉnh, thành trên cả nước về chỉ số hiện đại hóa nền hành chính, công tác cải cách hành chính.
Lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh: Tỉnh tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Xây dựng hiệu quả Chính quyền điện tử từ tỉnh đến cơ sở.
Tỉnh tiếp tục, đẩy mạnh triển khai công tác cải cách hành chính, trong đó tập trung cải thiện và nâng cao các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị hành chính công. Nâng cao hơn nữa, chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ công. Tỉnh thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, hoàn thiện mô hình một cửa điện tử ở các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, xã./.

Lê Huy Hải

Nguồn: vpubnd.kiengiang.gov.vn