TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội XIII của Đảng

(10:22 | 29/07/2021)

Sở Văn hóa và Thể thao vừa ban hành Công văn số 1010/SVHTT-QLVH ngày 28/7/2021 gửi đến các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh các huyện, thành phố về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ảnh minh họa

Nhằm góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (viết tắt là Đại hội XIII) thành hiện thực cuộc sống; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kết luận số 01-KL/TBTCPV ngày 17/6/2019 của Tiểu Ban Tổ chức phục vụ Đại hội về việc phân công nhiệm vụ tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng; thực hiện sự chỉ đạo của Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2021 và các năm tiếp theo để tổ chức thực hiện, lồng ghép các nhiệm vụ gắn với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội XIII của Đảng.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan như: Tăng cường tuyên truyền khẩu hiệu về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, các phong trào thi đua yêu nước, chương trình hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên pano, áp phích, băng rôn, tranh cổ động, bảng điện tử... tại nơi công cộng và trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị. Qua đó, tiếp tục tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng và xã hội để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ban Biên tập