TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Phát huy truyền thống vẻ vang, ngành Văn hóa tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ

(14:04 | 25/08/2021)

Ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 28/8/1945, trong Tuyên cáo của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Bộ Thông tin - Tuyên truyền được thành lập. Kể từ đó, ngày 28/8 hằng năm trở thành ngày truyền thống của ngành Văn hóa - Thông tin. Tự hào với những thành tựu xây dựng và phát triển của ngành Văn hóa 76 năm qua, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Văn hóa luôn phấn đấu, làm tròn sứ mệnh, xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.

Trong hai cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại của dân tộc, các lực lượng văn hóa đã lập nên những thành tích hết sức vẻ vang. Khắp chiến trường, trong khói lửa bom đạn ác liệt, hàng ngàn cán bộ, nhà văn, nhạc sĩ, họa sĩ, đạo diễn, quay phim, chiếu bóng... dũng cảm kiên cường lấy công tác tư tưởng, văn hóa làm trận địa, lấy cây bút, tiếng hát, cây đàn và trái tim nồng nàn yêu nước làm vũ khí để sáng tạo nên những tác phẩm văn hóa nghệ thuật làm rung động lòng người, cổ vũ tinh thần chiến đấu và lao động sản xuất, ý chí quyết chiến, quyết thắng của Nhân dân.

Hòa cùng dòng chảy lịch sử của dân tộc, biết bao thế hệ văn nghệ sĩ quê hương Kiên Giang đã khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao trên mặt trận văn hóa, tư tưởng. Những năm kháng chiến ác liệt, tại Căn cứ U Minh Thượng năm 1950 đã có tòa soạn báo, nhà in đảm bảo thông tin phục vụ khắp các mặt trận trong tỉnh. Với khẩu hiệu "Tiếng hát át tiếng bom", đoàn Văn công Rạch Giá, đội chiếu bóng lưu động, đội tuyên truyền vũ trang vừa phục vụ, vừa chiến đấu, góp phần làm nên thắng lợi vẻ vang của dân tộc mà đỉnh cao là chiến thắng mùa xuân lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975).

Qua từng giai đoạn lịch sử, ngành đã trải qua nhiều tên gọi khác nhau, từng bước lớn mạnh, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận ấy” và đến nay, quan điểm này vẫn còn nguyên giá trị. Trong tiến trình đổi mới, phát triển đất nước, ngành Văn hóa đã có bước trưởng thành hơn, đạt được nhiều thành tựu, tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng chung của đất nước.

Thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kế hoạch của Đảng và Nhà nước về văn hóa, nhất là thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, lĩnh vực văn hóa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác chăm lo phát triển văn hóa, xây dựng con người phát triển toàn diện được quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt được một số kết quả. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng mang lại hiệu quả. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội được đổi mới, nâng cao chất lượng, giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn và phát huy, góp phần quan trọng trong việc quảng bá, giới thiệu với du khách trong nước và quốc tế hình ảnh, đất nước và con người Kiên Giang. Các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư, hoàn thành và đưa vào sử dụng như Nhà thi đấu đa năng tỉnh, Thư viện tỉnh, đang triển khai xây dựng Trung tâm Triển lãm nghệ thuật và Bảo tồn di sản văn hóa (Bảo tàng tỉnh). Công tác quản lý di tích và danh lam thắng cảnh từng bước đi vào nề nếp. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị của các di sản văn hóa tiếp tục được chú trọng; nghề truyền thống chế biến nước mắm Phú Quốc được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, khẳng định thêm một bước nữa về định hướng phát triển văn hóa là: Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”. Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 nhấn mạnh: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong từng địa phương, cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và mỗi gia đình; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng nếp sống văn minh, tiến bộ, gia đình văn hóa.

Huy động, sử dụng tốt nguồn lực xã hội để đầu tư xây dựng, hoàn chỉnh các thiết chế văn hóa cơ sở; xây dựng một số công trình văn hóa tạo điểm nhấn tại các đô thị lớn như: Tượng đài Bác Hồ tại thành phố Phú Quốc; Trung tâm Triển lãm nghệ thuật và Bảo tồn di sản văn hóa. Đầu tư tôn tạo, tu bổ các di tích văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh; giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống và các di sản văn hóa phi vật thể. Đề xuất trình Hội đồng Di sản quốc gia công nhận “Lễ hội truyền thống kỷ niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực” đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; đề xuất trình UNESCO công nhận “Nghề truyền thống chế biến nước mắm Phú Quốc” là di sản văn hóa phi vật thể nhân loại. Hình thành “Giải thưởng Chiêu Anh Các” về văn học nghệ thuật của tỉnh. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng về văn hóa. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, kém hiệu quả. Tích cực tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại, đồng thời chủ động nâng cao sức đề kháng của Nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên đối với các văn hóa phẩm độc hại.

Nhằm cụ thể hóa các chương trình hành động, nghị quyết của Đảng về văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao đang triển khai lập các đề án, kế hoạch phát triển văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025 làm cơ sở căn cứ xác định nhiệm vụ, kế hoạch tổ chức hoạt động và huy động các nguồn lực đầu tư phát triển các lĩnh vực văn hóa, gia đình và thể thao trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2021, toàn ngành cũng thực hiện linh hoạt, kịp thời điều chỉnh kế hoạch nội dung các hoạt động phù hợp, quyết tâm và nỗ lực hơn nữa, vượt mọi khó khăn trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Ôn lại truyền thống của ngành, chúng ta tự hào nhìn lại quá trình 76 năm hình thành và phát triển của “binh chủng” văn hóa trên mặt trận văn hóa, tư tưởng. Từ đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, văn nghệ sĩ càng nhận thức sâu sắc trách nhiệm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ, khoa học. Qua đó, tạo thêm động lực, quyết tâm khắc phục những hạn chế, khó khăn trong quản lý, trong công tác phối hợp nhằm đưa sự nghiệp văn hóa của tỉnh nhà tiếp tục khởi sắc và ngày càng phát triển, góp phần cùng xây dựng quê hương Kiên Giang ngày càng giàu đẹp.

Ngọc Thy