TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

(09:23 | 08/11/2021)

Những năm qua, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang đã quan tâm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, góp phần nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành và Nhân dân trong quá trình thực thi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ảnh: Thế Hạnh

Hằng năm, Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); định hướng chủ đề, nội dung tuyên truyền, phổ biến gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành, được thực hiện dưới nhiều hình thức như: cổ động trực quan (băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, bảng điện tử, triển lãm ảnh, tranh cổ động...); các phương tiện thông tin đại chúng (Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài truyền thanh); trang Thông tin điện tử; thông qua hội nghị, tập huấn, sinh hoạt chuyên đề, truyền thông; biên soạn các tài liệu, tờ rơi, tờ gấp; tuyên truyền lưu động; chiếu bóng lưu động; hoạt động văn hóa nghệ thuật; đưa các nội dung tuyên truyền thực thi pháp luật vào quy ước ấp, khu phố; niêm yết công khai văn bản các thủ tục hành chính tại cơ quan; thường xuyên, kịp thời cập nhật các thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung lên trang Thông tin điện tử của cơ quan, của địa phương.

Những năm gần đây, Sở VHTT tổ chức từ 7-10 cuộc hội nghị tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình, tập trung, ưu tiên phổ biến những quy định mới được ban hành nhằm kịp thời trang bị kiến thức cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao và gia đình các cấp, các tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân; nhờ đó không để xảy ra những vi phạm lớn, nổi cộm gây bức xúc cho Nhân dân trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, hạn chế tập trung đông người nên trong năm 2021, Sở VHTT tổ chức 5 cuộc hội nghị tập huấn triển khai văn bản mới.

 

Công tác tuyên truyền và giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình được quan tâm, tổ chức thường xuyên, thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: thông qua các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, họp mặt, tọa đàm, diễn đàn, sinh hoạt tổ, đội, nhóm, câu lạc bộ, tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về hôn nhân và gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, trẻ em; xây dựng dựng câu chuyện truyền thanh và đĩa CD các bài viết tuyên truyền phát trên hệ thống truyền thanh cơ sở; in và phát hành tài liệu, sách “Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”; 130.000 tờ gấp tuyên truyền về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình; tuyên truyền “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”... nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng và toàn xã hội trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, từng bước ngăn chặn và giảm dần số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh. 

Hệ thống thiết chế văn hóa như thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa, trung tâm phát hành phim và chiếu bóng… lồng ghép trong hoạt động trưng bày, triển lãm, liên hoan, hội thi văn nghệ, tuyên truyền cổ động, chiếu bóng lưu động, giới thiệu sách theo chuyên đề, gắn với lồng ghép hoạt động tuyên truyền, PBGDPL, để kịp thời tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung tuyên tuyền về biên giới, biển đảo; xây dựng nông thôn mới; các quy định pháp luật về an toàn giao thông; dân số kế hoạch hóa - gia đình; bảo vệ môi trường; phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tệ nạn xã hội, ma túy... Hàng năm, Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức 01-02 cuộc hội thi, liên hoan; 02-04 cuộc triển lãm lưu động; sáng tác 12-16 tác phẩm, tiểu phẩm; phục vụ 10-15 cuộc tuyên truyền lưu động. Đoàn Cải lương Nhân dân Kiên Giang, Đoàn Nghệ thuật Khmer tham gia tuyên truyền, PBGDPL thông qua các chương trình nghệ thuật tổng hợp, phục vụ Nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng trung bình tổ chức 390 buổi chiếu phim lưu động/năm, phục vụ bình quân 142 lượt người xem. Thư viện tỉnh tổ chức tốt các cuộc trưng bày, giới thiệu sách lưu động tại các trường học trên địa bàn, các sự kiện, lễ hội văn hóa. Bảo tàng tỉnh tổ chức từ 6-11 cuộc/năm, phục vụ từ 40.000-80.000 lượt người xem.

Có thể nói, việc đa dạng các hình thức tuyên truyền, PBGDPL đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo bước chuyển rõ nét về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành và Nhân dân trong quá trình thực thi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là cơ sở để thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giữ vững an ninh chính trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ngọc Thy