TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Chăm lo phát triển văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân

(13:23 | 27/08/2022)

Tiếp nối truyền thống vẻ vang 77 năm của sự nghiệp văn hóa, kế thừa  những thành quả chiến đấu, lao động, sáng tạo của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nghệ sĩ; những người làm công tác văn hóa tỉnh Kiên Giang đã và đang tích cực thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, đóng góp  sức lực của mình trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa quê hương, đất nước.

Họp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa - Thông tin

Giữa bộn bề công việc, chỉ sau ít ngày khi cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công, Chính phủ lâm thời được thành lập, trong Tuyên cáo ngày 28/08/1945, Chính phủ đã thành lập Bộ Thông tin, Tuyên truyền, tiền thân của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Kể từ đó đến nay, ngày 28/8 đã trở thành ngày truyền thống của những người làm công tác văn hóa - thông tin. Trải qua 77 năm xây dựng và phát triển, ứng với mỗi giai đoạn lịch sử và những nhiệm vụ chiến lược khác nhau, ngành Văn hóa - Thông tin đã trải qua nhiều lần chia tách, sáp nhập với những tên gọi khác nhau, không ngừng lớn mạnh, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận ấy”. Trong giai đoạn đổi mới và phát triển, các chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng đã và đang không ngừng nỗ lực để đóng góp công sức vào việc hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trong quá trình xây dựng, hình thành và phát triển, ngành Văn hóa luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm. Đảng không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, ban hành nhiều chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, kết luận về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Trên cơ sở tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước". Cuối nhiệm kỳ khóa XII, Bộ Chính trị đã ra Kết luận số 76-KL/TW, ngày 24/6/2020 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, nhấn mạnh: “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Ngành VHTTDL đã, đang và sẽ xây dựng các Chiến lược, Kế hoạch, Đề án cụ thể nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra trong lĩnh vực VHTTDL.

Giao lưu văn nghệ chào mừng Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh Kiên Giang

Thực tiễn hoạt động của ngành Văn hóa 77 năm qua là minh chứng sinh động cho vai trò của văn hóa với sự phát triển của đất nước. Nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đối với sự phát triển bền vững đất nước đã được nâng lên trong các cấp ủy Đảng, chính quyền và lan tỏa trong xã hội, nhất là sau khi Hội nghị Văn hóa toàn quốc được tổ chức thành công vào ngày 24/11/2021, toàn Ngành được tiếp thêm động lực mới, niềm tin mới, phấn chấn mới để khắc phục, vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng, giao phó.

Tại Kiên Giang, sự nghiệp văn hóa không ngừng phát triển, ngày càng lớn mạnh hơn về thiết chế, về tổ chức, về trình độ quản lý, về hoạt động nghiệp vụ và đạt được thành tựu có ý nghĩa trên các mặt công tác, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng trong việc tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được phân công; tiếp tục giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống; khuyến khích và tạo điều kiện phát triển các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng lên, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2022, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025, ngành VHTTDL lựa chọn phương châm “Quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến” xuyên suốt nhiệm kỳ. Thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030, Bộ VHTTDL đã lựa chọn chủ đề công tác năm 2022 là Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ và với những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ làm công tác VHTTDL đến nay đã đạt được những kết quả bước đầu, trong đó có một số đểm nhấn. Tự hào nhìn lại quá trình 77 năm hình thành và phát triển, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, văn nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên trong toàn ngành VHTT Kiên Giang sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành, nêu cao tinh thần trách nhiệm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam toàn diện, thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh.

Quỳnh Như