TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Những kết quả tích cực sau 01 năm thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc

(11:49 | 17/11/2022)

Sau 01 năm thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác văn hóa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đạt được những kết quả tích cực; nhận thức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội ngày càng được nâng lên.

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 154 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2022)

Căn cứ vào 6 nhiệm vụ trọng tâm và 4 giải pháp thực hiện trong Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đồng thời trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang đã xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch nhằm cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương về xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa với những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện trên địa bàn tỉnh. Công tác tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tinh thần đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển đất nước có nhiều chuyển biến tích cực. Việc phát huy những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến tạo động lực đột phá để thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh được chú trọng, đội ngũ báo chí, văn nghệ sĩ ngày càng sáng tạo ra nhiều tác phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật, báo chí có giá trị giáo dục, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Kiên Giang đến với du khách trong và ngoài nước, góp phần nâng tầm vị thế của tỉnh từ đó nêu cao tinh thần yêu quê hương, đất nước, vực dậy khát vọng phát triển đất nước. Công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ luôn được các cấp ủy, chính quyền quan tâm triển khai bằng nhiều hình thức, khuyến khích, lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp.

Việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, chuẩn mực đạo đức xã hội, gia đình văn hóa được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm, xem đó là nhiệm vụ thường xuyên. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” thực sự đi vào đời sống của nhân dân, nhiều nội dung hoạt động được lồng ghép, kết hợp triển khai sâu rộng trong xã hội. Nhờ đó, diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, góp phần đẩy lùi các tệ nạn và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và có tác động tích cực về nhiều mặt, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng góp phần giữ gìn nét đẹp văn hóa Việt Nam. Đến nay, toàn tỉnh có 91,73% gia đình văn hóa; 92,32% ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa; 39,29% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 96,68% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 101/116 xã nông thôn mới, 04 huyện và 01 thành phố hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Nhiều lĩnh vực văn hóa được huy động từ các nguồn lực xã hội, như: 01 Bảo tàng của tư nhân với hơn 20.000 hiện vật; Đền thờ các anh hùng liệt sĩ tại Phú Quốc với gần 44 tỷ đồng được huy động 100%; Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ IX/2022 cấp cơ sở đã huy động trên 52% so tổng kinh phí tổ chức, trong đó nhiều xã huy động từ 87 - 100%.

Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Kiên Giang lần thứ IX năm 2022

Tỉnh đã, đang và tiếp tục thực hiện các đề án, dự án bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, di sản, di tích lịch sử - văn hóa gắn với phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhất là định hướng xây dựng ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 56 di tích được xếp hạng, trong đó có 01 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 22 di tích cấp quốc gia và 33 di tích cấp tỉnh. Nghề làm nước mắm Phú Quốc được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và đang đề nghị Bộ VHTTDL đưa “Lễ hội Đình thần Nguyễn Trung Trực - Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang)” vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Công tác tôn tạo, tu bổ các di tích văn hóa, lịch sử được tỉnh quan tâm, đầu tư nhiều hơn, với trên 396 tỷ đồng. Việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại được tăng cường, mở rộng đối ngoại với các nước Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia, ngày càng có nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đầu tư, hợp tác, phát triển du lịch tại tỉnh. 9 tháng đầu năm đón trên 3,244 triệu lượt du khách, tăng 174,2% so với cùng kỳ, đạt 98,3% so với kế hoạch.

Vai trò chủ thể sáng tạo, chủ thể hưởng thụ văn hóa của nhân dân được phát huy. Từ khi tình hình dịch Covid-19 dần được kiểm soát, việc tổ chức các chương trình, hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội diễn ra trên tinh thần đảm bảo ý nghĩa, đậm nét truyền thống văn hóa dân tộc, an toàn và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác văn hóa và phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ được thường xuyên xây dựng, bồi dưỡng, đào tạo. Lĩnh vực văn học, nghệ thuật và công tác phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ được quan tâm; các cấp ủy đảng, chính quyền đã tích cực chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (Khóa IX) “Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Công tác quản lý nhà nước về văn hóa luôn được quan tâm triển khai thực hiện tốt, góp phần thiết lập trật tự kỷ cương trong các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa. Việc xây dựng thiết chế văn hóa thể thao luôn được tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng, củng cố và phát triển cả về số lượng và chất lượng; phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, hiệu quả cơ sở vật chất, phục vụ kịp thời công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tập luyện thể dục thể thao của nhân dân. UBND tỉnh ban hành Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 phê duyệt “Đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến  năm 2030”.

Đoàn Cải lương Nhân dân Kiên Giang phục vụ nhân dân huyện Vĩnh Thuận

Các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã chú trọng quan tâm việc xây dựng văn hóa trong tổ chức Đảng, trong các cơ quan nhà nước và các đoàn thể; coi đây là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Tỉnh đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức trong hệ thống chính trị về xây dựng môi trường văn hóa số, đồng thời chú trọng quan tâm phát triển hạ tầng, dữ liệu, nền tảng số. Việc xây dựng môi trường văn hóa số được quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả. Tỉnh Kiên Giang được Ủy ban Quốc gia chuyển đổi số đánh giá, xếp hạng 24/63 tỉnh thành, trong đó, Chính quyền số được xếp hạng thứ 22, Kinh tế số thứ 21, Xã hội số thứ 17/63 tỉnh thành.

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Kiên Giang sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, gắn với triển khai Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030. Phát triển văn hóa, xây dựng con người Kiên Giang đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, với các đức tính cơ bản “yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo”; tăng cường thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ứng xử văn hóa trong công sở, gia đình và cộng đồng.

Ngọc Thy