TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Triển khai Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành VHTTDL

(16:02 | 13/02/2023)

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ vừa ký văn bản số 352/BVHTTDL-PC về việc triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2022-2026".

Nội dung văn bản nêu rõ, ngày 30/12/2022, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 3853/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Đề án "Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2022 - 2026".

Để triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2023-2026, Bộ VHTTDL yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các Sở chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Đề án phù hợp với điều kiện thực tiễn; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và Sở trong chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Đề án; chủ động ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án hoặc lồng ghép trong kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) theo các kế hoạch, chương trình đã ban hành.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy giới thiệu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các Sở rà soát, bố trí nguồn lực và các điều kiện bảo đảm, cần thiết khác để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án. Trong đó, củng cố, kiện toàn nhân lực làm công tác PBGDPL của cơ quan, đơn vị, báo cáo viên trung ương, báo cáo viên các cấp địa phương. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, chú trọng mở rộng đào tạo kỹ năng nghiên cứu, phân tích chính sách, pháp luật, các kỹ năng mềm để đội ngũ cán bộ báo cáo viên, tuyên truyền viên nâng cao năng lực thực hiện PBGDPL.

Cùng với đó, bố trí bảo đảm đủ nguồn kinh phí, cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng được công tác PBGDPL. Ưu tiên nguồn lực PBGDPL trọng tâm, có kế hoạch. Ưu tiên nguồn lực PBGDPL cho đối tượng đặc thù: dân tộc thiểu số, các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, địa bàn trọng yếu về quốc phòng, an ninh.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các Sở bảo đảm thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án, cần xác định và phân công rõ tổ chức, cá nhân có chức năng, nhiệm vụ. Trong đó, tham mưu công tác PBGDPL làm đầu mối tham mưu, hướng dẫn, tổng hợp, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Đề án; Tham mưu xây dựng chính sách, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi là VBQPPL) có trách nhiệm chủ trì, đầu mối tổ chức triển khai PBGDPL các văn bản đã xây dựng thuộc phạm vi của Đề án.

Trong năm 2023, Bộ VHTTDL yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các Sở phân loại đối tượng, địa bàn phù hợp với đặc tính PBGDPL của ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Đánh giá nhu cầu tìm hiểu PBGDPL của Ngành từ các tổ chức, cá nhân liên quan, trọng tâm là nhóm đối tượng đặc thù, dân tộc thiểu số, các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, địa bàn trọng yếu về quốc phòng, an ninh.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" theo Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022, Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" theo Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch triển khai Đề án ban hành theo Quyết định số 3666/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Số hóa VBQPPL của Ngành, các tài liệu nghiệp vụ PBGDPL, nhất là tài liệu tập huấn chuyên sâu về các văn bản mới, kết nối với tài liệu PBGDPL số dùng chung toàn quốc, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về PBGDPL.

Bộ VHTTDL cũng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các Sở tiếp tục duy trì cơ chế tiếp nhận, phản hồi thông tin xây dựng pháp luật. Báo cáo kết quả triển khai Đề án năm 2023 gửi về Bộ VHTTDL (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 30/11/2023 để tổng hợp trong Báo cáo công tác tư pháp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Xuân Trường (Nguồn: bvhttdl.gov.vn)