TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(16:47 | 03/07/2023)

Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023 vào ngày 30/6. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Chí Viễn, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Ban Thường vụ Đảng uỷ Sở trình bày báo cáo đánh giá công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023; báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Sở và của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy¬; báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo báo cáo đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác chính trị tư tưởng; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; công tác xây dựng tổ chức Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể.

Trên cơ sở các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở đã cụ thể hóa bằng các chương trình hành động; kế hoạch thực hiện sát hợp với đặc điểm tình hình của Đảng bộ, cơ quan, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ chính trị, nhất là việc cấp ủy phối hợp cùng Ban Giám đốc Sở đánh giá, lựa chọn những lĩnh vực trọng điểm trong công tác quản lý của ngành. Từ đó, xác định nhiệm vụ trọng tâm, chọn khâu đột phá để tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nghị quyết đề ra.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành; chỉ đạo tốt việc tổ chức quán triệt, triển khai và cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và Nghị quyết của Đảng bộ Sở lần thứ III, các kế hoạch, đề án của Sở và tổ chức thực hiện cơ bản đạt được mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Đảng ủy cùng Ban Giám đốc Sở lãnh đạo các đơn vị tập trung thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; công tác điều động bổ nhiệm cán bộ thực hiện được kịp thời, phù hợp. Tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 tại Chi bộ trực thuộc, kịp thời kiện toàn Ban Chi ủy gắn với sắp xếp bộ máy tổ chức, từ đó góp phần lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoàn thành tốt kế hoạch, chỉ tiêu đề ra. Về công tác xây dựng Đảng đã thực hiện tốt nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, nội dung sinh hoạt định kỳ, chuyên đề được nâng lên, công tác kết nạp đảng viên mới đạt kết quả về số lượng và chất lượng. Công tác kiểm tra giám sát thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, chất lượng được nâng lên, chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện, trong nửa nhiệm kỳ qua chưa phát hiện trường hợp nào để có hình thức góp ý, nhắc nhở. Hoạt động của các đoàn thể được hỗ trợ tạo điều kiện và có nhiều cố gắng trong tổ chức các phong trào. Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở là trung tâm đoàn kết, gắn bó; Ban Chấp hành Đảng bộ đã thực hiện tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, năng động, sáng tạo, đoàn kết, dám nghĩ, dám làm và gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành.

Các lĩnh vực hoạt động của ngành ngày càng gắn kết và phát huy vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh. Công tác tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước. Công tác trùng tu tôn tạo và phát huy các giá trị di sản văn hóa được thực hiện có hiệu quả. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, gắn với chương trình, thực hiện xây dựng nông thôn mới, phát huy phong trào thi đua yêu nước rộng lớn, tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác gia đình có nhiều chuyển biến nhất là công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, giữ gìn văn hóa truyền thống trong gia đình góp phần xây dựng gia đình phát triển bền vững và hạn chế tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình. Hoạt động thể dục, thể thao tiếp tục được duy trì, công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên có nhiều đổi mới, công tác tập huấn nghiệp vụ, nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, huấn luyện viên, trọng tài được chú trọng; cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, tập huấn vận động viên và tổ chức thi đấu từng bước được đầu tư nâng cấp, mở rộng. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm được tiến hành thường xuyên, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm, nâng cao vai trò quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực hoạt động ngành.

Tuy nhiên, chất lượng sinh hoạt ở một số ít cấp ủy Chi bộ trực thuộc chậm được nâng lên, đảng viên tham gia ý kiến đóng góp xây dựng Đảng chưa nhiều. Công tác dân vận khéo ở nhiều đơn vị thực hiện có mặt còn lúng túng; hoạt động của Đoàn thanh niên còn khó khăn về kinh phí nên các phong trào chưa có chiều sâu. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa ở một số địa phương còn gặp khó khăn về kinh phí, nguồn nhân lực tham gia hạn chế nên ít nhiều ảnh hưởng đến kết quả chung.         

Đồng chí Trần Chí Viễn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở đã ghi nhận, tiếp thu 13 ý kiến đóng góp của Chi bộ trực thuộc. Đặc biệt là tiếp thu ý kiến của đồng chí Trần Chí Viễn, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động theo chương trình công tác năm 2023 và từ nay đến cuối nhiệm kỳ. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh việc quan tâm, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ và Đảng uỷ cấp trên, trọng tâm là triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII. Kịp thời rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc cơ quan, quy chế văn hóa công sở, quy chế của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, phân công cụ thể từng Ủy viên Ban Chấp hành làm căn cứ trong thi đua xét khen thưởng hàng năm; nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, công tác tập huấn chuyên môn. Đổi mới phương thức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng quy hoạch bổ sung cấp ủy; quán triệt cán bộ, đảng viên tập trung tham mưu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Ngành trong 6 tháng cuối năm 2023, góp phần xây dựng Đảng bộ Sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

           

Đồng chí Nguyễn Văn Sáu - Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sáu, Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đã khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị các đơn vị cần tập trung thực hiện nhiệm vụ từ nay đến cuối nhiệm kỳ. Trong đó, tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu còn hạn chế chưa đạt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra để phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt các nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao cụ thể hóa thành các kế hoạch, đề án, mục tiêu phát triển của ngành. Tiếp tục nâng lên số lượng và chất lượng, đa dạng hóa các hoạt động, lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao và gia đình. Chú trọng xã hội hóa để huy động nguồn lực, tạo nguồn thu trong điều kiện khó khăn về kinh phí hoạt động tại các đơn vị trực thuộc. Tiếp tục hoàn thiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng và đơn vị trực thuộc sở gắn với thực hiện tốt đề án vị trí việc làm, điều động bổ nhiệm kịp thời phù hợp để ổn định tư tưởng, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII và Nghị quyết 35 xem đây là nhiệm vụ thường xuyên của Đảng ủy, Chi bộ trực thuộc gắn với công tác chuyên môn nghiệp vụ; nâng cao chất lượng sinh hoạt trong Chi bộ, đảm bảo đầy đủ nội dung theo quy định... Về nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu đang thực hiện, tập trung hoàn thành để đạt chỉ tiêu đề ra, nhất là cụ thể hóa các đề án, kế hoạch, quy hoạch, dự án trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục củng cố, kiện toàn thành lập mới các đội tuyển thể thao thành tích cao, các đội tuyển năng khiếu để ổn định sớm đi vào hoạt động. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt 95% trở lên và kinh phí chi thường xuyên đạt 98% trở lên...

Bạch Huệ