TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Văn hóa nghệ thuật

Xem với cỡ chữAA

Hướng dẫn công tác văn hóa - văn nghệ năm 2021

(16:14 | 26/02/2021)

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang vừa ban hành Công văn số 12-HD/BTGTU ngày 22/02/2021 về việc hướng dẫn công tác văn hóa - văn nghệ năm 2021. Theo đó, Ban Tuyên giáo yêu cầu các hoạt động văn hóa - văn nghệ cần tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, an toàn; bảo đảm đúng các quy định hiện hành và phù hợp với nếp sống văn minh, thuần phong mỹ tục của dân tộc; thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; có phương án, kịch bản đáp ứng kịp thời khi dịch bệnh xảy ra.

Nhằm giúp các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ; tổ chức tốt các hoạt động, tạo không khí vui tươi, phấn khởi; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị của đất nước, của địa phương, chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng thời, thông qua các hoạt động văn hóa - văn nghệ, góp phần tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc, của địa phương; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nội dung triển khai, gồm: Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ; công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ; công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ; sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ.

Đối với công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, tập trung các nội dung như sau:

1. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị

Bám sát các quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước, các địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ phục vụ các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, ngành trong năm 2021, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả. Một số hoạt động trọng tâm như: Kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021); 135 năm Ngày Quốc tế Lao động 01/5; 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021); 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911- 05/6/2021); 60 năm thảm họa da cam tại Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2021); 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2021); chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, và các hoạt động kỷ niệm năm tròn ngày thành lập, ngày truyền thống của ban, bộ, ngành, địa phương; kỷ niệm ngày sinh, ngày mất của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, danh nhân văn hóa.

 

2. Các hoạt động văn hóa trong lễ hội

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 51-KL/TW, ngày 22-7-2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 12-01-1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội”; Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05-02-2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”. Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trong lễ hội cần thiết thực, hiệu quả, an toàn, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hoá dân tộc và thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương, bảo đảm các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh, cháy nổ, an ninh trật tự...

Chú trọng các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của Nhân dân về bản chất, mục đích, ý nghĩa của lễ hội. Vận động người dân, du khách thực hiện tốt nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội, gắn với đẩy mạnh thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”. Cấp uỷ, chính quyền các cấp tăng cường nhắc nhở cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về trách nhiệm nêu gương, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi lợi dụng di tích, nơi thờ tự, không gian lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan…

Quỳnh Như