TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Văn hóa nghệ thuật

Xem với cỡ chữAA

Tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

(09:50 | 23/12/2021)

Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Công văn số 968/VHCS-QCTT ngày 22/12/2021 đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu, xây dựng kế hoạch của địa phương về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022.

Bám sát các nội dung tại Hướng dẫn số 30-HD/BTGTW ngày 22/11/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương để thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai các hoạt động thông tin, cổ động trực quan, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, tham quan triển lãm, điện ảnh... phục vụ Nhân dân; chú trọng quan tâm đến các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng căn cứ kháng chiến.

Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp; có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, sự kiện chính trị của đất nước, địa phương và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận ... của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo được không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân.

Ban Biên tập