TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Hoạt động bảo tồn bảo tàng

Xem với cỡ chữAA

Tôn tạo, phát huy các di tích lịch sử văn hóa, thắng cảnh trên địa bàn huyện Hòn Đất

(20:16 | 22/06/2021)

Huyện Hòn Đất vừa ban hành kế hoạch tôn tạo, phát huy các di tích lịch sử văn hóa, thắng cảnh trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025, với các mục tiêu, giải pháp cụ thể nhằm tôn vinh và kế thừa các giá trị văn hóa truyền thống, bảo tồn, gìn giữ các giá trị của di tích kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và nâng cao lòng tự hào dân tộc.

Di tích lịch sử - thắng cảnh Ba Hòn

Hiện nay, trên địa bàn huyện Hòn Đất có 03 di tích lịch sử cấp quốc gia, gồm: Di tích khảo cổ học Nền Chùa tại xã Mỹ Phước; di tích kiến trúc nghệ thuật khmer Chùa Sóc Xoài tại thị trấn Sóc Sơn; di tích lịch sử - thắng cảnh quốc gia Ba Hòn tại xã Thổ Sơn và 03 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, gồm: Di tích khảo cổ học Giồng Xoài tại xã Mỹ Hiệp Sơn; Đền thần Đức Thánh Trần Hưng Đạo tại xã Sơn Kiên và lịch sử Chiến thắng Sóc Xoài tại xã Mỹ Lâm.

Trong thời gian qua, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn huyện đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, xây dựng chiến lược, kế hoạch, quy hoạch... bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa tại địa phương. Trong đó, quan tâm đầu tư cho các công trình trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử trên địa bàn, đặc biệt là các di tích gắn liền với các danh lam thắng cảnh để phát triển du lịch, thu hút du khách đến tham quan, tìm hiểu về lịch sử của các khu di tích. Công tác xã hội hóa các hoạt động ở các di tích đã đạt được những hiệu quả nhất định; đúng định hướng, phù hợp với tình hình phát triển của xã hội.

Các khu di tích lịch sử của huyện còn nhiều hạng mục chưa được đầu tư, sửa chữa, chưa tương xứng với giá trị lịch sử và văn hóa của di tích; tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ quản lý chưa cao; ý thức của một số ít người dân về bảo vệ di tích chưa tốt; cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí hoạt động để phục vụ công tác quản lý các khu, điểm di tích của huyện còn hạn hẹp; công tác bảo vệ, tôn tạo và phát huy các di sản văn hóa còn chưa tương xứng với giá trị của di sản; việc quản lý, bảo vệ di tích tại một số địa phương còn chưa hiệu quả; công tác tuyên truyền, giới thiệu và quảng bá về hệ thống di tích, di sản văn hóa của huyện để phục vụ phát triển kinh tế chưa đáp ứng được yêu cầu; hạ tầng cơ sở kỹ thuật, hạ tầng giao thông còn hạn chế, chưa được đầu tư đúng mức.

Nguyên nhân là do nhận thức của chính quyền các cấp, các ngành và Nhân dân về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích chưa cao; sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể và chính quyền trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện Luật Di sản văn hóa và người tham gia quản lý, bảo vệ, giữ gìn các di tích lịch sử trên địa bàn còn thiếu chặt chẽ; chưa có cơ chế, chính sách ưu đãi đối với các tổ chức và cá nhân làm công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di tích.

Khu trưng bày chiến tích chiến tranh trên Tháp truyền hình - đỉnh Hòn Me

Để bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa (LSVH) trên địa bàn, huyện Hòn Đất triển khai kế hoạch, với mục tiêu, giải pháp cụ thể và xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Mục tiêu chung nhằm tôn vinh và kế thừa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, bảo tồn, gìn giữ các di sản văn hóa của đất nước. Tăng cường sự đầu tư của Nhà nước, đồng thời với đẩy mạnh công tác xã hội hóa trên lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa; gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa. Huy động sức mạnh của toàn xã hội trong công tác đầu tư trùng tu, tu bổ, tôn tạo các di tích. Tập trung đầu tư tu bổ, tôn tạo những di tích LSVH có giá trị cao, những di tích có nguy cơ bị hủy hoại.

 Năm 2021-2022: Hoàn thành việc trùng tu, nâng cấp và trưng bày hiện vật Nhà trưng bày tại di tích lịch sử - thắng cảnh quốc gia Ba Hòn; di dời hiện vật tại khu trưng bày chiến tích chiến tranh trên Tháp truyền hình - đỉnh Hòn Me xuống di tích lịch sử - thắng cảnh Ba Hòn; tiếp tục kêu gọi đầu tư xây dựng Đền thờ Chị Sứ và các anh hùng liệt sĩ tại núi Hòn Đất; phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao lập quy hoạch tổng thể các di tích trên địa bàn huyện; hoàn thành việc trùng tu di tích kiến trúc Chùa Sóc Xoài; hoàn thành thiết kế và tiến hành trung tu lịch sử chiến thắng Sóc Xoài; phối hợp với Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam và tỉnh đầu tư hoàn thiện hàng rào bảo quản, nhà trưng bày hiện vật tại di tích khảo cổ học Nền Chùa, xã Mỹ Phước. Năm 2023-2025: Thực hiện quy hoạch tổng thể các di tích trên địa bàn huyện, trong đó ưu tiên trùng tu hệ thống các Hang Hòn; tranh thủ nguồn vốn trung ương, tỉnh đầu tư hệ thống giao thông tại di tích khảo cổ học Nền Chùa, xã Mỹ Phước và di tích khảo cổ học Giồng Xoài, xã Mỹ Hiệp Sơn; phối hợp với Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam và tỉnh lên phương án khai quật tìm kiếm hiện vật tại di tích khảo cổ học Giồng Xoài, xã Mỹ Hiệp Sơn; tiếp tục đầu tư các hạng mục như: Mái che hiện vật ngoài trời, nâng cấp và hoàn thiện nhà trưng bày hiện vật...

Để thực hiện tốt các mục tiêu, huyện Hòn Đất đề ra bốn nhiệm vụ và giải pháp, đó là: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng tham gia bảo vệ, tôn tạo, phát huy giá trị của di tích LSVH trên địa bàn; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể gắn với di tích; tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với công tác bảo vệ, tôn tạo di tích LSVH trên địa bàn; đầu tư, tôn tạo di tích gắn với bảo vệ môi trường và ứng phố với biến đổi khí hậu. Trong đó, tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm thu hút sự quan tâm của Nhân dân đối với các di sản văn hóa, đồng thời có kế hoạch nâng quy mô tổ chức các lễ hội truyền thống lịch sử, lễ hội văn hóa dân gian được tổ chức hàng năm tại các di tích. Kiểm kê toàn diện di sản văn hóa phi vật thể gắn với di tích.

Minh Trí