TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Hoạt động bảo tồn bảo tàng

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng

(14:11 | 25/10/2021)

Sau một năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Sở Nội vụ với Sở Văn hóa và Thể thao; công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang được tăng cường, đi vào nền nếp, góp phần bảo vệ và phát huy giá trị cơ sở tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa.

Đình Thạnh Hòa - huyện Giồng Riềng - Ảnh: Quảng An

Sở Nội vụ và Sở Văn hóa và Thể thao đã thực hiện tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động tín ngưỡng và lễ hội tín ngưỡng; bảo đảm việc thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng. Qua công tác khảo sát, thống kê trên địa bàn tỉnh hiện có 502 cơ sở tín ngưỡng; trong đó có 482 cơ sở tín ngưỡng cộng đồng dân cư (có 18 cơ sở xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa; trong đó có 04 di tích cấp quốc gia, 14 di tích cấp tỉnh); 204 lễ hội tín ngưỡng; 262 cơ sở có người đại diện và 220 cơ sở thành lập Ban Quản lý.

Sở Nội vụ chủ trí, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao trao đổi về việc xin chủ trương nâng cấp Dinh Bà Lê Kim Định tại ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc; hướng dẫn việc bầu cử người đại diện, ban quản lý các cơ sở tín ngưỡng; các quy định về thủ tục hành chính đối với lĩnh vực tín ngưỡng; nắm lại tình hình hoạt động của các cơ sở tín ngưỡng, việc đăng ký hoạt động tín ngưỡng hằng năm, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các cơ sở tín ngưỡng. Tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; góp ý Thông tư hướng dẫn tài chính đối với công tác tổ chức lễ hội.

Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản về công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống trộm cắp, cháy nổ, ngăn chặn các hành vi xâm hại đến di tích và tổ chức tốt các lễ hội. Phối hợp trong thực hiện tu bổ, phục hồi Chùa Quan Đế (Rạch Giá); Đình thần Thạnh Hòa (Giồng Riềng); Đình thần Phú Hội (Tân Hiệp). Trình phê duyệt quy hoạch di tích lịch sử - văn hóa Đình thần Nam Hải Đại Tướng Quân xã Lại Sơn (Kiên Hải).

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Nội vụ và Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp tốt trong công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng; các nghi lễ dân gian tiêu biểu cho giá trị lịch sử, văn hóa, đạo đức xã hội. Phối hợp giải quyết các nhu cầu tín ngưỡng đảm bảo đúng quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Luật Di sản văn hóa phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương; đồng thời tăng cường công tác quản lý về sinh hoạt, hoạt động tín ngưỡng. Các hoạt động lễ hội diễn ra trang trọng, tôn nghiêm, đảm bảo đúng quy định như: Lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tại thành phố Rạch Giá; Lễ Giỗ tổ Hùng Vương tại huyện Tân Hiệp; Lễ dâng hương và lễ hội Kỳ Yên đầu năm tại các cơ sở thờ tự, tín ngưỡng.

Trong quá trình phối hợp thực hiện công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng vẫn còn một số hạn chế như: Công tác trao đổi thông tin giữa Sở Nội vụ với Sở Văn hóa và Thể thao có lúc chưa kịp thời. Một số cơ sở tín ngưỡng cộng đồng dân cư còn chưa bầu, cử người đại diện, ban quản lý; chưa thực hiện việc đăng ký hoạt động tín ngưỡng hằng năm hoặc hoạt động tín ngưỡng bổ sung. Công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích đối với một số cơ sở tín ngưỡng chưa kịp thời, chưa khai thác đúng giá trị tiềm năng và lợi thế.

Để thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong năm 2022, Sở Nội vụ với Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp tổ chức tốt hội nghị, hội thảo, tọa đàm, trao đổi về tình hình thực tế hoạt động tín ngưỡng cộng đồng dân cư tại các cơ sở tín ngưỡng chưa xếp hạng di tích và các cơ sở tín ngưỡng đã xếp hạng di tích; trao đổi, cung cấp thông tin về bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh; tiếp tục phối hợp tốt việc triển khai thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Di sản văn hóa. Tổ chức các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng và những người trực tiếp quản lý di tích. Tham mưu UBND tỉnh rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp giữa Sở Nội vụ với Sở Văn hóa và Thể thao trong việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2056/QĐ-UBND ngày 01/9/2020, khi phát hiện vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

Yến Nhi