TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Xem với cỡ chữAA

Sửa đổi, bổ sung tiêu chí xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa

(09:14 | 19/10/2021)

Đó là một trong những nội dung trong Chương trình  phối hợp số 2862/CTPH-BVHTTDL-TLĐLĐVN ngày 13/10/2021 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao của công chức, viên chức, công nhân lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2021-2026.

Theo đó, nội dung phối hợp gồm: Thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chương trình, kế hoạch hoạt động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tổ chức Công đoàn về xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao trong công chức, viên chức, công nhân lao động. Tuyên truyền vận động công chức, viên chức, công nhân lao động tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, hiểu biểu pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, kỹ năng sống, tác phong lao động công nghiệp gắn với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội và trong sinh hoạt cộng đồng.

Nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; sửa đổi, bổ sung tiêu chí xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; triển khai hiệu quả giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”, xây dựng Bộ tiêu chí về “Văn hóa doanh nghiệp”. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; xây dựng tủ sách, thư viện tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; khuyến khích thói quen đọc sách, rèn luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp, phát triển các câu lạc bộ sở thích đáp ứng nhu cầu và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong công chức, viên chức, công nhân lao động.

Triển khai nhân rộng các mô hình điểm về văn hóa, thể thao và gia đình trong công chức, viên chức, công nhân lao động như bài tập thể dục giữa giờ, điểm sinh hoạt văn hóa, đám cưới tập thể, gia đình công nhân văn hóa, văn hóa đọc và các hoạt động văn hóa trực tuyến. Đề xuất giải pháp phát huy các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển các thiết chế văn hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống Cung văn hóa, Nhà văn hóa lao động; kiến nghị các cơ chế chính sách nhằm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí, địa điểm để công chức, viên chức, công nhân lao động được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

Để thực hiện tốt các nội dung phối hợp, hai đơn vị thống nhất phân công nhiệm vụ như sau:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, cơ quan, đơn vị quản lý văn hóa, văn nghệ, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch các cấp phối hợp chặt chẽ với Công đoàn cùng cấp thực hiện tốt chương trình phối hợp. Cung cấp thông tin, tài liệu, ấn phẩm; hỗ trợ chuyên môn về lĩnh vực văn hóa, thể thao giúp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong các hoạt động truyền thông, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ Công đoàn. Hỗ trợ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa của tổ chức Công đoàn; phối hợp tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, hội thi, hội diễn, hội thao, du lịch cho công chức, viên chức, công nhân lao động. Phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng và tuyên truyền nội dung Bộ tiêu chí “Văn hóa doanh nghiệp”. Tiếp tục kiến nghị đưa danh hiệu “cơ quan văn hóa”, “đơn vị văn hóa”, “doanh nghiệp văn hóa” vào Luật Thi đua, khen thưởng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo các cấp công đoàn căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch phối hợp với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển khai hiệu quả nội dung Chương trình phối hợp. Hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai các mô hình điểm về xây dựng đời sống văn hóa. Tuyên truyền vận động đoàn viên công đoàn, người lao động tích cực tham gia phong trào xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Đổi mới nâng cao hiệu quả hệ thống Cung văn hóa, Nhà văn hóa lao động do Công đoàn quản lý; nghiên cứu, kiến nghị các cơ chế chính sách ưu đãi tạo điều kiện về thời gian, kinh phí, địa điểm để công chức, viên chức, công nhân lao động được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Phối hợp với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, điện ảnh, thể dục, thể thao, du lịch cho công chức, viên chức, công nhân lao động; ưu tiên công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về văn hóa, thể thao, du lịch cho cán bộ công đoàn. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung tiêu chí, quy trình thực hiện xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; triển khai hiệu quả giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”.

Yến Nhi