TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường truyền thông về Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”

(16:03 | 25/11/2021)

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; về xây dựng xã hội học tập, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 15/11/2021 truyền thông về Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Kế hoạch tập trung nội dung tuyên truyền: Về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Nội dung Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kế luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân và toàn xã hội về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trong điều kiện phát triển kinh tế số, xã hội số; thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục thường xuyên, các thiết chế văn hóa.

Lan tỏa niềm đam mê đọc sách đến các em học sinh thông qua mô hình xe ô tô lưu động “Ánh sáng tri thức” - Ảnh: Ngọc Thy

Tuyên truyền về “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” và “Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam” hằng năm. Tuyên truyền về gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng kiến có giá trị trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; những gương sáng về tự học, tự học thành tài để lập thân, lập nghiệp tại các địa phương. Đồng thời, tuyên truyền, vận động, khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân xây dựng, duy trì thói quen tự học, ý thức học tập suốt đời phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi cá nhân.

Các phương thức tuyên truyền gồm: Xây dựng các chuyên mục về xã hội học tập; sản xuất các tin, bài, ảnh, phóng sự, ký sự, trực tuyến media; multimedia (Emagazine, Infogaphic) đăng, phát trên Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang; tăng cường các ký sự, phóng sự chuyên đề, các chương trình phỏng vấn, tọa đàm, hình ảnh phản ánh trên các hệ phát thanh, kênh truyền hình.

Truyền thông thông qua các chương trình phát thanh trên hệ thống truyền thanh cơ sở và các phương tiện truyền thông khác tại địa phương; thông tin trên bảng tin công cộng tại nơi đông người, tụ điểm sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của người dân; thông tin trên các bản tin, tài liệu không kinh doanh, các tài liệu tuyên truyền đặt tại điểm bưu điện văn hóa xã; thông tin trên trang thông tin điện tử; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền lưu động ở cơ sở; tuyên truyền, vận động thông qua hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở… Truyền thông qua các hội nghị, hội thảo, cuộc thi, tập huấn chuyên đề về xây dựng xã hội học tập cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở; tuyên truyền thông qua các buổi họp hội phụ huynh trong nhà trường, các buổi sinh hoạt dưới cờ. Tổ chức các chuyên đề tuyên truyền về xã hội học tập tại các buổi sinh hoạt ngoại khóa.

Tại Kế hoạch nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố… trong tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai kế hoạch; chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở, tuyên truyền, phổ biến công tác xây dựng xã hội học tập; tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, đóng góp trực tiếp vào việc xây dựng xã hội học tập…

Kế hoạch truyền thông về Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang còn nhằm mục đích vận động toàn dân tích cực tham gia phong trào thi đua về công tác xây dựng xã hội học tập gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua góp phần nâng cao dân trí, nâng cao chất lượng nhân lực, phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo của đất nước./.

Đồng Bằng