TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Xem với cỡ chữAA

Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

(10:12 | 22/12/2021)

Những năm qua, phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hăng hái thi đua, lao động sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng môi trường làm việc an toàn, văn minh, lành mạnh.

Phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” triển khai từ năm 2004 đến nay đã được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn tỉnh hưởng ứng tích cực. Lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC-NLĐ) tích cực hưởng ứng, xây dựng kế hoạch, có những nội dung đăng ký và thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng nếp sống văn hóa, văn hóa công sở, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; phát động các phong trào như: phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo”, phong trào “Thi đua yêu nước”, phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, phong trào thi đua “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”..., vận động CBCCVC-NLĐ trên địa bàn tỉnh tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng; phòng, chống tệ nạn xã hội trong CBCCVC-NLĐ được tăng cường. Nhờ thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua mà nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã đạt được những kết quả tích cực, nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành quản lý, cải cách lề lối làm việc, cải cách hành chính, góp phần không nhỏ vào việc xây dựng môi trường làm việc, sản xuất kinh doanh lành mạnh, an toàn và hiệu quả, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Quá trình thực hiện phong trào góp phần củng cố và nâng cao tính kỷ cương, nền nếp nơi công sở, ý thức chấp hành kỷ luật công tác, cũng như xây dựng môi trường văn hóa nơi làm việc. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được đẩy mạnh và phát triển sâu rộng tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Sau thời gian lao động, sản xuất, CNVC-NLĐ được thư giãn, tạo tinh thần thoải mái cho một ngày làm việc mới hiệu quả hơn. Các hội thi, liên hoan, hội diễn văn nghệ, thi đấu thể thao do các cấp công đoàn tổ chức đã thu hút đông đảo CBCCVC-NLĐ tham gia đã tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần thúc đẩy phong trào thể thao, văn nghệ ở cơ sở phát triển. Cũng từ chính những phong trào này đã tạo động lực để mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phấn đấu nâng cao hiệu quả công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Năm 2021, toàn tỉnh có 1.603 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt 96,92%, tăng 3,26 % so với năm 2020.

 

Để thực hiện hiệu quả hơn nữa phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” nói riêng, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nói chung, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm nghiên cứu, sửa đổi Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 về quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” vì một số tiêu chí, tiêu chuẩn được quy định trong Thông tư không còn phù hợp trong giai đoạn hiện nay; việc sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, tiêu chí theo hướng nâng cao chất lượng danh hiệu. Việc quy định 2 năm xét công nhận lần đầu (cấp huyện công nhận) và công nhận lại sau 5 năm (cấp tỉnh công nhận), thời gian quá dài; đồng thời, đề nghị điều chỉnh, giao thẩm quyền công nhận lại “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” cho Chủ tịch UBND cấp huyện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi, rà soát, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn.

Đồng thời, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, quy định rõ cơ quan đầu mối làm nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp hồ sơ đề nghị công nhận, công nhận lại “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” (Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện hay Liên đoàn Lao động cấp huyện) và có hướng dẫn bằng văn bản cụ thể, rõ ràng. Vì hiện nay Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL và Hướng dẫn số 3337/HD-BVHTTDL-TLĐ ngày 10/8/2015 hướng dẫn triển khai, thực hiện một số nội dung của Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL; Quyết định số 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2020 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa có sự thống nhất, rõ ràng về phân công nhiệm vụ giữa Liên đoàn Lao động cấp huyện và Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện nên địa phương gặp lúng túng, đùn đẩy trách nhiệm và thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện.

Việc thực hiện danh hiệu này chưa có quy định cụ thể định mức khen thưởng nên rất khó động viên, thúc đẩy phong trào. Vì vậy, đề nghị Bộ có ý kiến bổ sung vào Luật Thi đua, Khen thưởng để có hình thức khen thưởng cho danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; trên cơ sở đó, địa phương có căn cứ khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Đây là cơ sở, động lực mạnh mẽ để thúc đẩy nhiều phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị cũng như nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

Minh Trí