TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Xem với cỡ chữAA

Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

(10:18 | 24/12/2021)

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang đưa 05 nội dung Cuộc vận động vào kế hoạch thi đua công tác Mặt trận năm 2021 và đạt nhiều kết quả thiết thực, tạo sức lan tỏa và chuyển biến mạnh mẽ trên nhiều mặt đời sống, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Những năm qua, triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã có sự tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống Nhân dân. Quá trình thực hiện đã xuất hiện nhiều mô hình, sáng kiến, cách làm hay góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, làm thay đổi diện mạo của nhiều khu vực nông thôn và đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động phong trào thi đua cụm huyện, thành phố, đã mang lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt, nâng cao đời sống  của Nhân dân; đảm bảo an sinh xã hội. Công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội được đảm bảo, giải quyết nhanh, kịp thời những khó khăn của người dân, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Từ đó, giúp cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và tạo động lực để người dân vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần giảm dần các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Trong năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã tổ chức triển khai vận động Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội trên 330,9 tỷ đồng. Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh đã có 85 xã và 04 huyện, thành phố hoàn thành việc xây dựng nhà Đại đoàn kết, xóa xong nhà dột nát cho người nghèo.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng 130 mô hình mới, trong đó Mặt trận tỉnh chỉ đạo xây dựng 06 mô hình về môi trường, phối hợp xây dựng 10 mô hình tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã xây dựng được 114 mô hình các loại. MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục hỗ trợ kinh phí duy trì 05 mô hình vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, 30 mô hình thực hiện Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”; 15 mô hình thực hiện nông thôn mới. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 1.012 mô hình hoạt động, theo từng lĩnh vực sau: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông có 48 mô hình; bảo vệ an ninh trật tự có 213 mô hình; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh có 452 mô hình; bảo vệ môi trường có 345 mô hình, trong đó có 123 mô hình do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thành lập. Các mô hình với các tiêu chí cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

 

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Kết quả bình xét năm 2021 có 91,73% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 92,32% ấp, khu phố đạt danh hiệu văn hóa.

Những kết quả đạt được thông qua Cuộc vận động đã góp phần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 90/116 xã (đạt 77,6%) và 03 huyện Tân Hiệp, Gò Quao, Giồng Riềng đạt chuẩn nông thôn mới. Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị công nhận thành phố Hà Tiên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, huyện Vĩnh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới.

Tuy nhiên, chất lượng Cuộc vận động tuy có được nâng lên nhưng chưa nhiều; một số nơi thực hiện bình xét các danh hiệu văn hóa chưa đảm bảo theo quy trình, có hiện tượng chạy theo thành tích số lượng; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tuy được giữ vững nhưng từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp; vấn đề vệ sinh môi trường, trật tự đô thị một số nơi chưa đảm bảo; công tác tuyên truyền chưa được thường xuyên, liên tục; một vài nơi cấp ủy chưa quan tâm thường xuyên đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo Cuộc vận động…

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện tiêu chí công nhận nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và vận động Quỹ “Vì người nghèo”, hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư vào dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022). Tiếp tục lựa chọn các nội dung và giải pháp để triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”, khích lệ tinh thần thi đua, sáng tạo góp phần khắc phục khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội trước tác động ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19. Triển khai các chương trình phối hợp về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, an toàn giao thông; bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; công tác dân số, thi hành luật Hợp tác xã,...

Minh Trí