TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Xem với cỡ chữAA

Gò Quao nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới

(09:05 | 13/01/2022)

Cùng với các địa phương trong tỉnh, năm 2021, huyện Gò Quao tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ, các Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quyết định 1786/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, với nhiệm vụ tiếp tục tập trung: Nâng chất lượng các danh hiệu văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Gò Quao lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; căn cứ Chương trình số 04-CTr/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về việc xây dựng kế hoạch chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện; Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành, đoàn thể. Ban Chỉ đạo huyện đã tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện công tác bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa trên địa bàn huyện và tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) huyện Gò Quao giai đoạn 2000-2020; kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp từ huyện đến xã, thị trấn và Ban Vận động ấp, khu phố. 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là đợt bùng phát dịch trở lại vào trung tuần tháng 7, phải thực hiện giãn cách xã hội để tập trung vào phòng, chống dịch, cùng với tình trạng biến đổi khí hậu đã tác động nghiêm trọng đến tốc độ phát triển kinh tế - xã hội và mọi mặt đời sống của nhân dân. Trước tình hình đó, huyện đã quyết liệt chỉ đạo tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, phong trào TDĐKXDĐSVH tiếp tục được các ngành, các cấp quan tâm tổ chức triển khai thực hiện, đã mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác đăng ký, bình xét, công nhận các danh hiệu gia đình văn hóa; ấp, khu phố văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội... được cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân quan tâm triển khai thực hiện, đi vào thực chất. Qua đó đã góp phần tích cực vào việc giáo dục và nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tạo sự đoàn kết cộng đồng dân cư ngày càng gắn bó hơn, các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc được bảo tồn và phát huy; các tệ nạn xã hội từng bước giảm dần; môi trường văn hóa ngày càng trong sạch, lành mạnh và phát triển.

Các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh gắn với phong trào “TDĐKXDĐSVH”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động khác đem lại hiệu quả thiết thực như: mở chuyên trang, chuyên mục trên Đài Truyền thanh huyện, trên Trang thông tin điện tử của huyện; đăng tải trên 100 tin, bài, ảnh về những vấn đề có liên quan đến phong trào “TDĐKXDĐSVH” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thường xuyên phổ biến giới thiệu cách làm hiệu quả, các gương điển hình, tiêu biểu, các cá nhân, tập thể tích cực thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; đặc biệt, những nội dung thi đua thực hiện trong phong trào được đưa vào nội dung sinh hoạt của Tổ nhân dân tự quản, các ấp, khu phố, CLB gia đình phát triển bền vững, các cơ quan, đơn vị... Toàn huyện tuyên truyền được 1.939 cuộc, thu hút hơn 54.381 lượt người tham dự. Hoạt động của các thiết chế văn hóa từ huyện đến cơ sở như: Đội thông tin tuyên truyền lưu động, các đội văn nghệ quần chúng, các câu lạc bộ... được quan tâm củng cố kiện toàn, đảm bảo cho các hoạt động trong tình hình mới, khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, ổn định. Công tác tuyên truyền cố động trực quan luôn được đổi mới về nội dung và hình thức; cổng chào huyện được đầu tư xây dựng mới, thực hiện 65 lượt pano lớn nhỏ, trên 200 băng rôn tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thông qua công tác tuyên truyền, tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân, được nhân dân đồng tình, tích cực tham gia thực hiện, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Qua thực hiện phong trào, xuất hiện ngày càng nhiều hộ gia đình văn hóa tiêu biểu trên các lĩnh vực sản xuất kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, gia đình phát triển bềnh vững, gia đình hiếu học, ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền, nêu cao tinh thần tương thân, tương ái... Năm 2021, toàn huyện có 31.086/32.111 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, đạt 96,81%, tăng 0.67% so với năm 2020; phong trào xây dựng ấp, khu phố văn hóa, được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đã thực sự đi vào cuộc sống hằng ngày của người dân, qua đó góp phần tuyên truyền vận động các thành viên trong cộng đồng dân cư gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, “Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật” thi đua học tập, lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm xây dựng nếp sống văn minh, hạnh phúc. Qua phát động đăng ký và bình xét công nhận có 98/99 ấp, khu phố đạt danh hiệu văn hóa đạt 98,99%, góp phần thực hiện đạt tiêu chí quốc gia về văn hóa xây dựng xã nông thôn mới. Đến nay có 10/10 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị “Đạt chuẩn văn hóa” được BCĐ huyện; Liên đoàn Lao động và Ban Vận động các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện. Trong năm tiếp tục phát động các cơ quan, ban ngành cấp huyện, cơ quan, đơn vị các xã, thị trấn, lực lượng vũ trang, bệnh viện, trạm y tế, trường học đã tích cực tham gia đăng ký thi đua thực hiện các phong trào như: Xây dựng cơ quan sạch đẹp; cán bộ, công chức, viên chức làm việc có ý thức, sáng tạo trong lao động, hợp tác giúp đỡ nhau trong công việc, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả; thực hiện tốt cải cách hành chính; văn minh, lịch sự trong giao tiếp; đổi mới tác phong, lề lối làm việc; phát huy dân chủ cơ sở, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân, đến nay có 98,26% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

Năm 2022, BCĐ huyện đề ra kế hoạch phấn đấu giữ vững và tập trung nâng cao chất lượng gia đình, ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và thị trấn văn minh đô thị. Ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, năm 2022 BCĐ sẽ chọn xã điểm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH; các xã, thị trấn chọn 01 ấp điểm và mỗi ấp, khu phố chọn 01 Tổ nhân dân tự quản làm điểm để triển khai thực hiện phong trào. Định kỳ 6 tháng sơ kết, cuối năm tổng kết rút kinh nghiệm. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, các hội diễn văn nghệ của đội thông tin lưu động huyện nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về mục đích, ý nghĩa của phong trào trong tình hình mới; thường xuyên nêu gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

 

Hồng Quân