TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Xem với cỡ chữAA

Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch và Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025

(11:02 | 18/01/2022)

Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch và Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang đã ký kết Chương trình phối hợp công tác trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025.

Ảnh minh họa

Trong đó, Chương trình phối hợp tập trung vào những nội dung như sau: Triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, gia đình truyền thống các dân tộc thiểu số; tổ chức các sự kiện giới thiệu, quảng bá về văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số góp phần thu hút, phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) trên địa bàn tỉnh. Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác văn hóa, gia đình và thể thao cho công chức văn hóa, các nghệ nhân, người có uy tín, trưởng ấp là người dân tộc thiểu số. Tổ chức các sự kiện theo ngành và lĩnh vực: Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), Ngày Thể thao Việt Nam (27/3), Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), với quy mô phù hợp và điều kiện thực tế hàng năm của địa phương.

Tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang; các chương trình văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số; tham dự các giải thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc. Xây dựng một số mô hình hoạt động văn hóa, thể thao và gia đình vùng ĐBDTTS như: gia đình văn hóa, ấp văn hóa; câu lạc bộ văn hóa, thể thao; tủ sách cộng đồng..., triển khai “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” ở vùng ĐBDTTS. Tổ chức Hội nghị gặp mặt, giao lưu học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tiêu biểu và học sinh, sinh viên xuất sắc tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao.

Ngoài ra, Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức triển khai Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025”; Đề án “Hỗ trợ bình đẳng giới vùng ĐBDTTS giai đoạn 2018 - 2025” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Dân tộc tỉnh tăng cường việc giới thiệu quảng bá về văn hóa truyền thống, sản phẩm đặc trưng của các dân tộc thiểu số gắn với các sự kiện du lịch của địa phương, góp phần thu hút phát triển du lịch. Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện đề án, dự án, chương trình về công tác dân tộc, văn hóa, thể thao và gia đình; tổ chức triển khai Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” và Đề án “Tổ chức định kỳ ngày hội giao lưuu, liên hoan văn hóa, thể thao và du lịch vùng ĐBDTTS theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ba đơn vị phối hợp tham mưu UBND tỉnh triển khai tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”.

Ban Biên tập