TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Xem với cỡ chữAA

Lan toả phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở

(14:27 | 09/08/2022)

Chiều ngày 08/8/2022, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025.

Qua 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tạo khí thế thi đua sôi nổi, nhận được sự hưởng ứng tích cực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2021

Đến nay có 126 cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua; kịp thời quán triệt, tổ chức rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc lồng ghép các quy định về văn hóa công sở; ban hành chuẩn mực, đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với lĩnh vực quản lý của ngành, đơn vị.

Kết quả đã kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại 23 đơn vị (trong đó: có 6 Sở, ban, ngành tỉnh; 03 doanh nghiệp; 7 huyện và 7 xã) cho thấy, các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp có quan tâm phát động và tổ chức thực hiện phong trào thể hiện qua việc thực hiện tốt các tiêu chí, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, nâng cấp, sửa chữa trụ sở cơ quan cải thiện môi trường làm việc; ban hành khá đầy đủ các quy định, quy chế cơ quan, các quy định về văn hóa công sở, thực hiện công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện công khai minh bạch các hoạt động của cơ quan, đơn vị… Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấp hành đúng các quy định của pháp luật và của cơ quan; sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hàng năm tỉnh ban hành Kế hoạch về kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa công vụ và thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa công vụ. Đã tổ chức kiểm tra 21 đơn vị, kiểm tra thực tế 07 Sở, 06 UBND huyện, thành phố, 06 UBND xã và 01 phường.

Về thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị. Tỷ lệ hồ sơ xử lý đúng hạn trên hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến đạt trên 90%.

Về thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành được cơ quan, đơn vị và địa phương quan tâm, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, cải tiến môi trường làm việc. Toàn tỉnh có hơn 5.200 máy tính đang hoạt động trong các cơ quan nhà nước cho mục đích công vụ. Quá trình vận hành cơ bản đảm bảo hoạt động an toàn 24/7, khả năng đáp ứng tốt các nhiệm vụ về hạ tầng phục vụ phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số các cơ quan nhà nước tỉnh Kiên Giang từ nay đến năm 2025.

Về xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp. Kết quả đến nay có 4.946/5.213 lượt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận cơ quan đạt “chuẩn văn hóa” đạt 94,88%. Trên cơ sở kết quả thực hiện phong trào thi đua, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã kịp thời khen thưởng theo thẩm quyền, xét chọn và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2.262 tập thể, 3.324 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Qua 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025, khẳng định phong trào thi đua đang diễn ra hiệu quả, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Phong trào có sức lan tỏa làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương về thực hiện văn hóa công sở; làm chuyển biến rõ về tinh thần, thái độ, làm việc, chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, rèn luyện đạo đức công vụ, thực hiện văn hóa công sở; hình thành tác phong công nghiệp xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trách nhiệm, năng động, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ và xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng môi trường văn hóa công sở văn minh, thân thiện, liêm chính, kiến tạo phục vụ nhân dân.

Thế Hạnh