TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Xem với cỡ chữAA

Truyền thông Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

(22:43 | 31/08/2022)

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức kinh tế, chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên, người dân trên địa bàn tỉnh về mục tiêu, nội dung và giải pháp của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 - 2025.

Góp phần thực hiện mục tiêu của tỉnh đến năm 2025 phấn đấu 116/116 xã (100% số xã) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), trong đó có 40 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 15 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có thêm 06/15 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ NTM, trong đó có 02 huyện đạt NTM nâng cao. 100% các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh xây dựng kế hoạch truyền thông hàng năm và triển khai có hiệu quả. 100% cán bộ và trên 90% người dân khu vực nông thôn hiểu và đồng thuận về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Trên 90% các câu hỏi của người dân và trả lời của cơ quan cấp tỉnh về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và cổng thông tin điện tử tỉnh.

100% các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh có chuyên mục thông tin điện tử (trên trang thông tin điện tử) về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được thường xuyên cập nhật thông tin, kết quả, tiếp nhận và giải đáp những phản hồi về xây dựng NTM. 100% các địa phương và cơ sở sử dụng đúng, hiệu quả logo NTM và logo OCOP trong các hoạt động truyền thông. Có ít nhất 01 chuyên mục được phát sóng hàng tuần trên Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang và ít nhất 01 chuyên trang trên Báo Kiên Giang, Báo Nông nghiệp Việt Nam về Chương trình NTM và Chương trình OCOP. Phấn đấu 100% các xã có ít nhất 01 - 02 chương trình phát thanh/tuần về xây dựng NTM trên đài phát thanh xã. Tổ chức tối thiểu 01 cuộc thi tìm hiểu về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Tổ chức tối thiểu 01 diễn đàn, tọa đàm đối thoại chuyên sâu về các chủ đề mới trong xây dựng NTM và OCOP. Hàng năm, biên soạn và in ấn, cung cấp miễn phí khoảng 5.000 cuốn tài liệu nghiệp vụ, tập huấn, kỷ yếu, sổ tay, chuyên đề về NTM, OCOP. Có ít nhất 2.000 lượt cán bộ cấp tỉnh, huyện, xã, ấp/năm được tập huấn kiến thức và kỹ năng tuyên truyền và truyền thông, giải quyết sự cố truyền thông, nghiệp vụ báo chí về phương pháp viết tin, bài, về sáng tác, biên tập, dàn dựng tiết mục, chương trình thông tin cổ động.

 

Nội dung, phương pháp và cách thức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của các cơ quan và địa phương cũng như đối tượng được truyên truyền. Về nội dung: Tuyên truyền các chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước; các quy định, hướng dẫn của Trung ương và địa phương liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025. Tuyên truyền về thành tựu, kết quả và kinh nghiệm thực tiễn trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 -  2020; đồng thời, tuyên truyền về mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ giải pháp tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025. Về mục đích, ý nghĩa, kết quả thực hiện phong trào thi đua "Kiên Giang chung sức xây dựng NTM" gắn với "học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh" và các phong trào thi đua khác nhằm khơi dậy phong trào thi đua mạnh mẽ trong nhân dân, tạo niềm tin, khí thế để tập trung nguồn lực cho thực hiện xây dựng NTM. Tuyên truyền về vai trò của người dân trong xây dựng NTM; phát huy vai trò chủ thể của người dân nông thôn; vai trò, trách nhiệm của xã, ấp và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở. Tuyên truyền vai trò kinh tế tập thể, Hợp tác xã và OCOP trong xây dựng NTM, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ nông nghiệp và xây dựng NTM; chuyển đổi số trong xây dựng NTM hướng tới NTM thông minh; chất lượng công tác bảo vệ môi trường và cảnh quan nông thôn sáng - xanh - đẹp - an toàn; chất lượng hoạt động văn hóa gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Tuyên truyền các tập thể, cá nhân điển hình hình, tiêu biểu trong các phong trào thi đua và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; các địa phương có phương pháp, cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, thực hiện có hiệu quả vượt mục tiêu đề ra...

Về hình thức, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, truyền thông; cổ động trực quan; các ấn phẩm; hội nghị, hội thảo, tập huấn; thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao (tổ chức sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, thơ ca; các cuộc thi tìm hiểu về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và chương trình OCOP; lồng thép các hoạt động liên hoan, văn nghệ, thể dục thể thao; các hội thi, hội diễn nhằm tuyên truyền, cổ vũ, động viên người dân nông thôn hăng hái thi đua xây dựng NTM, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư); tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm.

Quỳnh Như