TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Xem với cỡ chữAA

Hướng dẫn quy trình sắp xếp tổ chức bộ máy và hoạt động của Trung tâm VHTT và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn

(09:31 | 15/05/2023)

UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 799/UBND-KGVX ngày 10/5/2023 về việc hướng dẫn quy trình sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao (VHTT) và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn.

Ảnh minh họa

Nội dung công văn gửi các Sở: Nội vụ, Tài chính, Văn hóa và Thể thao, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thành phố. UBND tỉnh đề nghị căn cứ “Đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030” được phê duyệt tại Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, UBND các huyện, thành phố chủ động phối hợp với các Sở, ngành tỉnh có liên quan triển khai việc lập, thẩm định, phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm và ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm theo phân cấp, thẩm quyền của địa phương.

Căn cứ vào Đề án “mẫu” thành lập Trung tâm VHTT và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn và Quy chế “mẫu” về tổ chức hoạt động của Trung tâm VHTT và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn kèm theo Công văn này, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc và UBND các xã, phường, thị trấn cụ thể hóa việc lập Đề án, ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Về trình tự, thủ tục đề nghị thành lập Trung tâm:

- Trên cơ sở Đề án “mẫu” thành lập Trung tâm, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn tiến hành xây dựng Đề án và lập tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND huyện, thành phố ban hành Quyết định thành lập Trung tâm theo quy định; hồ sơ đề nghị thành lập Trung tâm gửi đến Phòng Nội vụ để tổ chức thẩm định, trình phê duyệt.

- Phòng Nội vụ huyện, thành phố chủ trì, phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan thẩm định các điều kiện thành lập Trung tâm, trình Chủ tịch UBND huyện, thành phố.

- Chủ tịch UBND huyện, thành phố xem xét, ban hành Quyết định thành lập Trung tâm và Quyết định bổ nhiệm Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm của Trung tâm.

- Chủ nhiệm Trung tâm trình Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn quyết định ban hành Quy chế tổ chức hoạt động và phân công công chức Tài chính - Kế toán, Thủ quỹ của UBND xã, phường, thị trấn kiêm nhiệm nhiệm vụ kế toán, thủ quỹ của Trung tâm.

Trong thời gian chờ xây dựng hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về chế độ thù lao đối với các chức danh kiêm nhiệm tại Trung tâm và chính sách hỗ trợ khác, giao Sở Tài chính có văn bản hướng dẫn UBND huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn và Trung tâm quản lý, sử dụng các nguồn thu và chi cho hoạt động của Trung tâm theo quy định, phù hợp với điều kiện thực tế hoạt động của Trung tâm.

Xem văn bản chi tiết tại đây

Ban biên tập

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 799-UBND-KGVX.signed.pdf