TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Xem với cỡ chữAA

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” lồng ghép với các phong trào, chương trình của các đoàn thể

(09:51 | 05/09/2023)

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 3631/BVHTTDL-VHCS ngày 29/8/2023 về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá.

Ảnh minh họa

Xét Đề nghị của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tại Báo cáo số 198/BC-BVHTTDL ngày 28/7/2023 về kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” (TDĐKXDĐSVH) 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 6417/VPCP-KGVX ngày 20/8/2023 như sau: Bộ VHTTDL, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo trung ương Phong trào TDĐKXDĐSVH chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo và các địa phương tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác năm 2023, trong đó chú trọng nâng cao  hiệu quả tuyên truyền, phối hợp, lồng ghép với các phong trào, chương trình liên quan, phát huy vai trò tích cực của các đoàn thể; chuẩn bị kỹ các nội dung phục vụ cuộc họp Ban Chỉ đạo vào cuối năm 2023; đồng thời rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai phong trào hiện nay, nhất là về cơ chế, chính sách. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương Phong trào TDĐKXDĐSVH; Bộ VHTTDL, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương trân trọng đề nghị:

Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo trung ương Phong trào TDĐKXDĐSVH: Quán triệt nghiêm Kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại Công văn số 6417/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về kết quả thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 14/KH-BCĐ ngày 04/01/2023 của Ban Chỉ đạo trung ương Phong trào về triển khai phong trào năm 2023 và các nội dung đã được phân công. Tổ chức kiểm tra Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2023 theo Kế hoạch số 13/KH-BCĐ ngày 4/01/2023 về việc kiểm tra tình hình, kết quả phong trào năm 2023. Hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, tiêu chuẩn theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh và Hướng dẫn số 58/TLĐ-TG của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ban Chỉ đạo Phong trào các tỉnh, thành phố: Thực hiện nghiêm Kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại Công văn số 6417/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc kết quả thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Triển khai và thực hiện Thông báo Kết luận của Trưởng đoàn kiểm tra tại buổi làm việc về kiểm tra kết quả thực hiện phong trào năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2023 gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp đã được xác định trong các văn bản chỉ đạo của trung ương và địa phương. Đưa nhiệm vụ phát triển và đầu tư cho văn hoá vào Nghị quyết Đảng bộ, gắn phát triển văn hoá với tổng thể phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Lựa chọn những gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong các lĩnh vực để truyền thông sâu rộng, tạo sức lan toả những giá trị tốt đẹp, nhân văn trong đời sống xã hội.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác xã hội hoá các hoạt động văn hoá, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong tổ chức xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở. Tiếp tục có chính sách đầu tư, nâng cấp các nhà văn hoá, khu thể thao, vui chơi, giải trí phù hợp gắn với nghiên cứu đưa các nội dung bảo tồn văn hoá, văn nghệ dân gian vào các hoạt động nhà văn hoá để thu hút người dân tham gia; bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh gắn với giáo dục truyền thống văn hoá, truyền thống yêu nước của nhân dân để định hướng hoạt động văn hoá tín ngưỡng lành mạnh. Nâng cao chất lượng bình xét và công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Khu dân cư văn hoá”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp” đạt chuẩn văn hoá; nhất là việc bình xét các danh hiệu văn hoá nhằm bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, không hình thức, chiếu lệ. Nghiên cứu đề xuất đầu tư xây dựng các Trung tâm Văn hoá - Thể thao phục vụ công nhân ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế theo quy hoạch đã được Chính phủ phê duyệt.

Ban biên tập