TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Xem với cỡ chữAA

Quan tâm xây dựng và phát triển thiết chế văn hóa, thể thao

(12:05 | 26/09/2023)

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của các thiết chế văn hóa trong đời sống văn hóa của nhân dân, những năm qua, tỉnh Kiên Giang quan tâm đầu tư phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần, rèn luyện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Trung tâm Văn hóa tỉnh được sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất khang trang

Năm 2022, UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt Đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Mục tiêu của Đề án là các thiết chế văn hóa, thể thao (VHTT) từ tỉnh đến cơ sở được đầu tư xây dựng đồng bộ, phát huy hiệu quả hoạt động, các chính sách hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu hoạt động sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe, thể lực của nhân dân; từng bước khắc phục tình trạng chênh lệch về mức hưởng thụ VHTT, vui chơi giải trí của nhân dân ở các vùng, khu vực, góp phần tích cực quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh.

Thông qua việc thực hiện quy hoạch, đa số các địa phương đã dành quỹ đất cho việc xây dựng hệ thống thiết chế VHTT cơ sở, đồng thời đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các thiết chế hiện có nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí và học tập của nhân dân. Hệ thống thiết chế VHTT cơ sở đã từng bước có đổi mới về phương thức tổ chức và hoạt động, cơ sở vật chất được đầu tư bổ sung để phát huy tốt vai trò kết nối cộng đồng. Toàn tỉnh hiện có 01 thiết chế văn hoá cấp tỉnh (Trung tâm Văn hoá tỉnh);  13/15 huyện, thành phố có Trung tâm VHTT, đạt tỷ lệ 87%; 110/144 xã, phường, thị trấn có Trung tâm VHTT, đạt tỷ lệ 76,4%; 950/950 ấp, khu phố có Nhà Văn hoá, đạt tỷ lệ 100%; trong đó có 29/950 đạt chuẩn (tỷ lệ 3,05%). Hệ thống thiết chế phục vụ vụ cộng đồng và thanh thiếu niên, nhi đồng: 01 Nhà thiếu nhi tỉnh; 01 Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên; 10/15 Nhà thiếu nhi cấp huyện, đạt tỷ lệ 67%; 03 quảng trường và trên 20 công viên tại các huyện, thành phố.

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Vĩnh Thuận nơi tổ chức các hoạt động Ngày hội Gia đình tiêu biểu tỉnh Kiên Giang lần thứ II năm 2022

Trung tâm Văn hóa tỉnh đã được đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị tương đối hiện đại. Ngoài ra, một số công trình thiết chế VHTT đang triển khai thực hiện đầu tư cải tạo, nâng cấp hoặc đầu tư mới như: Quảng trường trung tâm và tượng đài Bác Hồ ở phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, Trung tâm VHTT và Truyền thanh huyện U Minh Thượng, Giang Thành, Châu Thành. UBND cấp huyện đã bố trí ngân sách và lồng ghép với nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư các thiết chế VHTT của cấp huyện, cấp xã và ấp, khu phố. Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh đầu tư bể bơi nổi, phục vụ tập bơi gắn với công tác phòng, chống đuối nước cho thanh thiếu niên và trẻ em.

Hệ thống tổ chức bộ máy các thiết chế VHTT công lập tiếp tục củng cố, kiện toàn; UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn quy trình sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức hoạt động của Trung tâm VHTT và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên cơ sở hợp nhất 03 đơn vị: Trung tâm Học tập cộng đồng, Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng nên có nhiều kinh nghiệm và kiến thức quản lý, sử dụng và tổ chức hoạt động của thiết chế VHTT. Hiện nay cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các thiết chế văn hóa cấp tỉnh có trình độ đại học trở lên đạt 85,16%, cao đẳng 1,29%, trung cấp 5,80%; cấp huyện cán bộ, công chức, viên chức có trình độ đại học, cao đẳng đạt 96,99%, trung cấp 3,01%; cấp xã cán bộ, công chức, viên chức có trình độ đại học, cao đẳng đạt 90,53%, trung cấp 9,47%. Hàng năm, Sở VHTT đã tổ chức từ 1 - 2 lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ chuyên trách, bán chuyên trách của 144 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Việc huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống thiết chế VHTT tạo nền tảng cho xây dựng tiêu chí văn hóa nông thôn mới, tạo sự phát triển hài hòa về đời sống văn hóa với đời sống kinh tế, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Các thiết chế VHTT ở cơ sở từng bước khai thác, phát huy công năng, đã và đang mang lại hiệu quả tích cực trong việc gắn kết cộng đồng, trở thành điểm sinh hoạt VHTT, là địa chỉ thu hút đông đảo nhân dân đến vui chơi, giải trí, hưởng thụ và sáng tạo văn hóa, rèn luyện thể chất và là phương tiện nhằm tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hệ thống thiết chế VHTT trên địa bàn tỉnh cũng đã được tăng cường quản lý theo quy chế và phân cấp cụ thể cho các cấp chính quyền địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc đầu tư xây dựng và phát triển thiết chế VHTT theo mục tiêu của Đề án còn nhiều khó khăn, bất cập. Một số địa phương vẫn chưa thực hiện bổ sung quy hoạch đất cho hệ thống thiết chế VHTT, hoặc có quy hoạch nhưng chưa được đầu tư xây dựng, hoặc bị chuyển đổi mục đích sử dụng, hoặc chuyển đổi vị trí để lấy đất kêu gọi đầu tư lĩnh vực khác. Cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị chưa đầu tư đồng bộ, chưa đảm bảo đủ điều kiện tổ chức hoạt động. Có nhiều nơi các thiết chế VHTT xây dựng ở xa khu dân cư, không thuận tiện cho việc tổ chức các hoạt động để thu hút đông đảo người dân tham gia. Kinh phí đầu tư xây dựng các thiết chế VHTT cấp xã và ấp, khu phố chủ yếu được đầu tư lồng ghép từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia. Bên cạnh đó, kinh phí dành cho hoạt động văn hóa còn hạn chế, không đủ để tổ chức các hoạt động nên hiệu quả hoạt động các thiết chế VHTT chưa đồng đều, một số thiết chế chưa phát huy hết vai trò, chức năng. Việc huy động xã hội hóa để xây dựng các công trình nhà văn hóa đã được triển khai thực hiện, song kinh phí huy động còn ít do đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn...

Nhà thi đấu đa năng huyện Giồng Riềng

Nâng cao hiệu quả của thiết chế VHTT trong thời gian tới, cần tổ chức thực hiện tốt Đề án án phát triển hệ thống thiết chế VHTT cơ sở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Tại hội nghị sơ kết việc thực hiện Đề án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lưu Trung đề nghị Sở VHTT rà soát, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố phấn đấu đến năm 2025 đạt được các chỉ tiêu theo Đề án đề ra. Thực hiện kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy hoạt động của các thiết chế VHTT từ tỉnh đến cơ sở; hoàn thiện Đề án vị trí, việc làm, bố trí nhân sự phụ trách của từng bộ phận, vị trí, lĩnh vực đúng với chức năng, nhiệm vụ, chuyên môn được đào tạo để phát huy hiệu quả cao nhất trong hoạt động của từng cá nhân, từng khâu, từng lĩnh vực. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác VHTT tại các thiết chế VHTT có trình độ, chuyên môn phù hợp với vị trí đảm nhiệm, phụ trách; có tinh thần trách nhiệm cao, có nhiệt huyết và quyết liệt trong công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo đơn vị chủ quản thực hiện các nhiệm vụ được giao; tăng cường quản lý, sử dụng, khai thác và phát huy có hiệu quả công năng của các thiết chế VHTT được đầu tư xây dựng.

Ngọc Thy