TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Xem với cỡ chữAA

Tạo sức lan tỏa những giá trị tốt đẹp

(21:15 | 25/10/2023)

“Lựa chọn những gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong các lĩnh vực để truyền thông sâu rộng, tạo sức lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nhân văn trong đời sống xã hội”.

Ảnh minh họa - Ảnh: Thế Hạnh

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh Kiên Giang tại Công văn số 1973/UBND-KGVX ngày 17/10/2023. Nhằm cụ thể hóa Công văn số 6417/VPCP-KGVX ngày 20/8/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2023; Công văn số 3631/BVHTTDL-VHCS ngày 29/8/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Công văn số 6417/VPCP-KGVX.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh và Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung như sau:

Đối với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh: Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch số 80/KH-BCĐ ngày 03/4/2023 của Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh về triển khai thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Gắn việc xây dựng đời sống văn hóa thông qua thực hiện hiệu quả phong trào thi đua ở cộng đồng dân cư và các cuộc vận động, phong trào xã hội lớn: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn vệ sinh lao động”, “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Cán bộ công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, Tháng cao điểm “Vì người nghèo”; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; xây dựng văn hóa giao thông...

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục gắn kết thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của các ngành, đoàn thể với các phong trào, cuộc vận động về: “Dạy tốt - Học tốt”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp”, “Tuổi cao - Gương sáng”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”, “Học tập, lao động, sáng tạo trong cán bộ, công nhân viên chức”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Cựu Chiến binh gương mẫu”, “Tuổi trẻ Việt Nam sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các đơn vị lực lượng vũ trang”; “Xây dựng con người văn hóa, môi trường văn hóa thời kỳ mới trong Quân đội Nhân dân Việt Nam”...

Đồng thời, triển khai thực hiện Kế hoạch số 275/KH-UBND ngày 30/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 2133/QĐ-UBND ngày 28/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh phân công hướng dẫn, đánh giá, xét công nhận và công nhận lại đô thị văn minh; Hướng dẫn số 95/HD-LĐLĐ ngày 11/4/2023 của Liên đoàn Lao động tỉnh về xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH các huyện, thành phố: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2023, gắn phát triển văn hóa với tổng thế phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong tổ chức xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp nhà văn hóa, khu thể thao, vui chơi, giải trí phù hợp gắn với nghiên cứu đưa các nội dung bảo tồn văn hóa, văn nghệ dân gian vào các hoạt động nhà văn hóa để thu hút người dân tham gia; bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử trên địa bàn gắn với giáo dục truyền thống văn hóa, truyền thống yêu nước của nhân dân để định hướng hoạt động văn hóa tín ngưỡng lành mạnh.

Nghiên cứu các mô hình trong xây dựng môi trường văn hóa cơ sở được giới thiệu tại Công văn số 1039/SVHTT-XDNSVHGĐ ngày 12/7/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao để tham khảo, áp dụng xây dựng phù hợp với tình hình địa phương nhằm tạo nên sự gắn kết cộng đồng, góp phần thúc đẩy Phong trào TDĐKXDĐSVH phát triển sâu rộng, thực chất. Lựa chọn những gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong các lĩnh vực để truyền thông sâu rộng, tạo sức lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nhân văn trong đời sống xã hội. Tiếp tục nâng cao chất lượng trong việc bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, tránh hình thức và chiếu lệ. Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phong phú, đa dạng, phối hợp, lồng ghép với các phong trào, chương trình liên quan, phát huy vai trò tích cực của các đoàn thể.

Ban biên tập