TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Thể thao quần chúng

Xem với cỡ chữAA

Quy định về tập huấn chuyên môn thể thao đối với người hướng dẫn tập luyện thể thao

(10:39 | 18/09/2021)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thông tư số 07/2021/TT-BVHTTDL ngày 08/9/2021 quy định về tập huấn chuyên môn thể thao đối với người hướng dẫn tập luyện thể thao.

Thông tư quy định về nội dung, chương trình tập huấn chuyên môn thể thao; cơ quan, tổ chức tập huấn; chứng nhận tập huấn chuyên môn thể thao đối với người hướng dẫn tập luyện thể thao theo quy định tại khoản c điểm 1 Điều 13 của Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao (TDTT).

Mô tô nước trên biển Phú Quốc - Ảnh: CTV

Đối tượng áp dụng Thông tư là: Người hướng dẫn tập luyện thể thao; doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao; tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tập huấn chuyên môn thể thao. Theo đó, nội dung tập huấn chuyên môn thể thao bao gồm: Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TDTT; kiến thức cơ bản của pháp luật có liên quan đến môn thể thao tập huấn. Các nguyên tắc huấn luyện thể thao. Các kỹ thuật cơ bản của môn thể thao. Luật thi đấu, các phương pháp huấn luyện và tổ chức thi đấu của môn thể thao. Những kiến thức cơ bản về bảo đảm an toàn, vệ sinh, chăm sóc y tế, dinh dưỡng cho người tham gia tập luyện môn thể thao. Phương pháp cứu hộ (đối với các hoạt động thể thao dưới nước, hoạt động thể thao mạo hiểm). Các nội dung kiểm tra, đánh giá kết quả tập huấn.

Về chương trình tập huấn, Tổng cục TDTT xây dựng chương trình tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện của từng môn thể thao và yêu cầu về trình độ chuyên môn đối với giảng viên trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) quyết định. Căn cứ chương trình tập huấn chuyên môn đã được ban hành, cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn xây dựng tài liệu tập huấn. Tài liệu tập huấn phải được bổ sung, cập nhật thường xuyên để bảo đảm phù hợp quy định và đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tổng cục TDTT có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc xây dựng tài liệu của các lớp tập huấn.

Cũng theo quy định tại Thông tư, cơ quan tổ chức tập huấn chuyên môn thể thao gồm: Tổng cục TDTT; Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia của môn thể thao; cơ quan chuyên môn về TDTT thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Cơ quan tổ chức tập huấn chuyên môn thể thao có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tập huấn; xây dựng tài liệu tập huấn phù hợp với chương trình tập huấn chuyên môn do cơ quan có thẩm quyền ban hành; bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cho tập huấn cũng như giảng viên đáp ứng yêu cầu trình độ chuyên môn theo quy định; tổ chức tập huấn, kiểm tra, đánh giá trình độ chuyên môn của học viên và tổng hợp, công nhận kết quả tập huấn. Thủ trưởng cơ quan tổ chức tập huấn chuyên môn thể thao quyết định công nhận kết quả và danh sách cá nhân được chứng nhận tập huấn chuyên môn thể thao cho người hướng dẫn tập luyện thể thao.

Thông tư số 07/2021/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 01/12/2021. Các quy định về Chương trình tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện thể thao đã được ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực sẽ tiếp tục thực hiện cho đến khi Chương trình tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện thể thao đối với từng môn thể thao được ban hành theo quy định. Giao trách nhiệm Tổng cục TDTT xây dựng Chương trình tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện thể thao đối với từng môn thể thao trình Bộ trưởng Bộ VHTTDL trước ngày 30/6/2022.

Thông tư còn quy định trách nhiệm thi hành đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan… Riêng đối với cơ quan chuyên môn về TDTT thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, doanh nghiệp thể thao tại địa phương tổ chức thực hiện Thông tư này./.

Hải Long