TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Gia đình

Xem với cỡ chữAA

Phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình

(10:36 | 14/06/2021)

Những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của xã hội. Những năm qua, các cấp, các ngành, đoàn thể trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về công tác gia đình, giáo dục đời sống gia đình, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tạo lập những tế bào lành mạnh để phát triển xã hội tốt đẹp.

 

Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách con người, là nơi bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, chống lại các tệ nạn xã hội, xây dựng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã từng khẳng định: “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình”.

 Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Những giá trị truyền thống quý báu như: lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù và sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã được gia đình Việt Nam gìn giữ, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Bên cạnh những điều tốt đẹp, ngày càng nhiều tệ nạn xã hội “tấn công” vào các gia đình trẻ, ảnh hưởng lớn đến lối sống, đến việc hình thành nhân cách con người, những giá trị của gia đình truyền thống dần mất đi như hiếu nghĩa, thủy chung, kính trên nhường dưới, tương thân, tương ái, bao dung độ lượng đang có biểu hiện bị xâm thực bởi lối sống thực dụng, ích kỷ, vô cảm trong một bộ phận tuổi trẻ. Các tệ nạn xã hội và tình trạng bạo lực trong gia đình, trẻ em bị xâm hại, trẻ em vi phạm pháp luật đang có chiều hướng phát triển.

Nguyên nhân của tình trạng nói trên có phần do nhận thức của xã hội về vị trí, vai trò chức năng của gia đình và công tác gia đình; công tác quản lý nhà nước về gia đình chưa theo kịp sự phát triển của đất nước; những mặt tích cực của gia đình chưa được phát huy, nhiều vấn đề bức xúc về gia đình chưa được xử lý kịp thời. Một số nơi cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chưa quan tâm đúng mức đối với công tác gia đình.

Để giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình, nhất là văn hóa ứng xử trong gia đình, các cấp, các ngành, đoàn thể như: ngành Văn hóa và Thể thao; Lao động - Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Tư pháp; Công an tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ; Tỉnh đoàn; Liên đoàn Lao động...  đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm đẩy mạnh tuyên truyền Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Trẻ em và được cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch thiết thực, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, địa phương. Nhiều kế hoạch, đề án, chương trình về công tác gia đình được triển khai khá hiệu quả như kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam; Chương trình giáo dục đời sống gia đình, góp phần nâng cao nhận thức và hành động thiết thực trong việc giữ gìn các giá trị chuẩn mực văn hóa gia đình Việt Nam trong giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, từng bước hình thành môi trường văn hóa lành mạnh từ mỗi cá nhân, gia đình đến cộng đồng và xã hội.

 

Nhiều mô hình Câu lạc bộ về gia đình như “Gia đình phát triển bền vững”; “Gia đình hạnh phúc”, “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt”, “Ngôi nhà an toàn”; tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình được triển khai nhân rộng, được đông đảo Nhân dân đồng tình hưởng ứng, tham gia tích cực; làm chuyển biến và điều chỉnh hành vi, ứng xử và giữ gìn các mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình theo các giá trị truyền thống tốt đẹp, tạo dựng cuộc sống hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà. Các tiêu chí xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc được đưa vào nội dung xét các danh hiệu văn hóa, nhất là danh hiệu “Gia đình văn hóa”, để vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, góp phần giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, gia đình văn hóa tiêu biểu trên các lĩnh vực sản xuất kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, gia đình hiếu học, ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo, nêu cao tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ mọi người. Đây là những nhân tố tích cực đã góp phần hình thành, tô điểm những nét đẹp văn hóa trong đời sống gia đình, làm tôn vinh giá trị cao đẹp truyền thống gia đình Việt Nam.

Năm 2020 - 2021, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh triển khai thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”, nhằm góp phần xác định và từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; củng cố ý thức pháp luật, đề cao đạo đức, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước, ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội; nâng cao nhận thức về xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình, hướng tới sự ổn định, văn minh cho toàn xã hội.

Mặc dù thành quả thể hiện khá tốt, tuy nhiên, xét ở phạm vi rộng hơn, công tác gia đình, nhất là công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam vẫn đang cần một sự hợp sức rất lớn của nhiều ngành và nhiều nguồn lực, để gặt hái thành quả như mong muốn.

Quỳnh Như