TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Gia đình

Xem với cỡ chữAA

Thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

(20:19 | 22/06/2021)

Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND các cấp; sự phối hợp của các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể. Vì vậy, tỉnh Kiên Giang đã thực hiện hiệu quả 03 mục tiêu và 11 chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.

 

Qua việc triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu theo Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 13/8/2013 về thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam tỉnh Kiên Giang đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030; đến nay có 09/11 chỉ tiêu đạt và vượt; 01 chỉ tiêu chưa thống kê, xác định. Điển hình, toàn tỉnh có 95% hộ gia đình được phổ biến, tuyên truyền và thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình; ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình; 94% nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được trang bị kiến thức cơ bản về gia đình, về phòng, chống bạo lực gia đình (chỉ tiêu kế hoạch đề ra 90%); 95% nam nữ thanh niên kết hôn có đăng ký; không để xảy ra tình trạng cưỡng ép kết hôn (chỉ tiêu kế hoạch đề ra 90%); trung bình mỗi năm giảm 19,67% số hộ có hiện tượng bạo lực gia đình (chỉ tiêu kế hoạch đề ra giảm từ 10-15%); 90,73% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa (chỉ tiêu kế hoạch đề ra 80%); tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trong 5 năm là 1,62%/năm, (chỉ tiêu kế hoạch giảm từ 1-1,5%/năm); xóa bỏ 100% nhà ở tạm...

Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành thực hiện các quyết định, nghị quyết, nghị định về lĩnh vực gia đình khá đồng bộ; chương trình, kế hoạch, đề án, mô hình về gia đình được triển khai khá hiệu quả,công tác gia đình đã có nhiều tiến bộ rõ rệt và được nâng cao về chất lượng. Các vấn đề liên quan đến gia đình ngày càng được quan tâm, đóng góp quan trọng vào việc giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội cũng như phát triển kinh tế của tỉnh, cải thiện đời sống của Nhân dân. Vấn đề an sinh xã hội, dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, phụ nữ có thai và trẻ em nhỏ được nâng cao cả về số lượng lẫn chất lượng. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tiếp tục phát động đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt", Dự án 3 “Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” thuộc Đề án “Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”; Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”; Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” giai đoạn 2010-2020, trên cơ sở phát huy tính chủ động của các hộ gia đình, vai trò nòng cốt của phụ nữ. Ngành Giáo dục và Đào tạo duy trì thực hiện tốt phong trào thi đua chuyên đề “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, trong đó có các nội dung chỉ đạo về công tác xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, văn hóa và phòng, chống bạo lực học đường. Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội phối hợp thực hiện công tác gia đình, tuyên truyền giáo dục đời sống gia đình bằng nhiều hình thức lồng ghép trong các cuộc họp mặt, mít tinh, hội nghị, diễn đàn triển khai các chuyên đề về Luật Bình đẳng giới, Luật Trẻ em, Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật…

 

Công an tỉnh thực hiện gần 600 lượt truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức, năng lực trình độ và kiến thức cơ bản về hôn nhân và gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình và xây dựng gia đình văn hóa cho cán bộ, chiến sĩ, tổ chức tọa đàm “Xây dựng gia đình cán bộ chiến sĩ công an hạnh phúc, bền vững”. Các cấp Hội Nông dân chủ động thực hiện tuyên truyền trong cán bộ, hội viên, nông dân chương trình “Giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình ở khu vực nông thôn giai đoạn 2015-2020”, tập trung ở các câu lạc bộ nông dân với môi trường, câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, xây dựng gia đình nông dân văn hóa. Phát huy vai trò của tổ chức Hội đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống hộ nông dân. Hội Người cao tuổi tích cực triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao gương sáng” lồng ghép với triển khai thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh gắn tuyên truyền, thực hiện công tác gia đình, giáo dục đời sống gia đình với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, đăng ký bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm…

Song nhìn nhận thực tế hiện nay, công tác gia đình là lĩnh vực rất rộng, đa dạng, còn khá mới, Nghị định số 02/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về công tác gia đình mới được ban hành năm 2013 nên việc lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức thực hiện còn có mặt chưa sâu. Việc triển khai, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, có lúc, có địa phương chưa quan tâm đúng mức và ban hành kịp thời. Một số nơi cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm gắn công tác gia đình với nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương; việc phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể các cấp từng lúc, từng nơi thiếu gắn kết chặt chẽ nên hiệu quả mang lại chưa cao. Nguồn nhân lực thực hiện công tác gia đình các cấp còn mỏng, chưa có nhiều kinh nghiệm; cấp xã chưa có cán bộ chuyên trách, chỉ có công chức văn hóa - xã hội kiêm nhiệm nhiều việc, ở cơ sở chưa có cộng tác viên làm công tác gia đình. Kinh phí thực hiện công tác gia đình ở cấp huyện, thành phố thường được bố trí chung với kinh phí sự nghiệp văn hóa và còn ở mức khiêm tốn, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của nhiệm vụ được giao... Trong khi đó, các loại tệ nạn xã hội, lối sống trọng vật chất, tình trạng ly hôn của các gia đình trẻ, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, đạo đức xuống cấp, bạo hành trẻ em diễn ra với tính chất ngày càng phức tạp ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống gia đình, tác động đến tác giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam.

Để tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện 03 mục tiêu Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo, các cấp, các ngành cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ công tác gia đình theo tinh thần Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tăng cường xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, mô hình phù hợp, hiệu quả để đẩy mạnh giáo dục đời sống gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình. Quan trọng nhất là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu của từng địa phương; phân bổ nguồn lực hợp lý để thực hiện nhiệm vụ gia đình; phải đặt nhiệm vụ gia đình song hành với nhiệm vụ phát triển kinh tế.

Ngọc Thy