TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Gia đình

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030

(14:16 | 04/08/2021)

Tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh Kiên Giang.

Là mục tiêu chung được đề cập tại Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 29/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

Đối với mục tiêu cụ thể, Kế hoạch số 152/KH-UBND đề ra 20 chỉ tiêu của 6 mục tiêu cụ thể trên các lĩnh vực phấn đấu đạt được giai đoạn 2021 - 2030. Trong lĩnh vực chính trị, phấn đấu đến năm 2025 đạt 60% và năm 2030 đạt 75% các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền các cấp trong tỉnh có lãnh đạo chủ chốt là nữ.

Trong lĩnh vực kinh tế, lao động, phấn đấu đạt 3 chỉ tiêu, cụ thể: Tăng tỷ lệ lao động nữ làm công hưởng lương đạt trên 50% vào năm 2025 và khoảng 60% vào năm 2030; giảm tỷ trọng lao động nữ làm việc trong khu vực nông nghiệp trong tổng số lao động nữ có việc làm xuống dưới 30% và 25% lần lượt vào năm 2025 và 2030; tỷ lệ nữ giám đốc/chủ doanh nghiệp, hợp tác xã đạt ít nhất 27% năm 2025 và vào năm 2030 là 30%.

Đông đảo nam, nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sôi nổi tham gia Hội thao ngành Văn hóa và Thể thao - Ảnh: Gia Bảo

Đối với mục tiêu 3, trong đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, phấn đấu đạt được 4 chỉ tiêu: Giảm số giờ trung bình làm công việc nội trợ và chăm sóc trong gia đình không được trả công của phụ nữ còn 1,7 lần vào năm 2025 và 1,4 lần vào năm 2030 so với nam giới; đến năm 2025 đạt 80% và 2030 đạt 90% người bị bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện được tiếp cận ít nhất một trong các dịch vụ hỗ trợ cơ bản; đến năm 2025 và 2030 lần lượt đạt 50% và 70% người gây bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện ở mức chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự được tư vấn, tham vấn; từ năm 2025 trở đi, 100% số nạn nhân bị mua bán trở về được phát hiện có nhu cầu hỗ trợ được hưởng các dịch vụ hỗ trợ và tái hòa nhập cộng đồng; đến năm 2025 có 70%, năm 2030 có 100% cơ sở trợ giúp xã hội công lập triển khai các hoạt động trợ giúp, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Trong lĩnh vực y tế, tập trung thực hiện 4 chỉ tiêu: Tỷ số giới tính khi sinh ở mức 111 bé trai/100 bé gái sinh ra sống vào năm 2025 và 109 bé trai/100 bé gái sinh ra sống vào năm 2030; tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản giảm còn 42/100.000 trẻ sinh sống vào năm 2025 và xuống dưới 42/100.000 vào năm 2030; tỷ suất sinh ở vị thành niên giảm từ 23 ca sinh/1.000 phụ nữ xuống 18/1.000 vào năm 2025 và dưới 18/1.000 vào năm 2030; phấn đấu đến năm 2030, tỉnh có một cơ sở y tế tuyến tỉnh cung cấp thí điểm dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho người đồng tính, song tính và chuyển giới.

Mục tiêu 5, trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Nội dung về giới, bình đẳng giới (BĐG) được đưa vào chương trình giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân và được giảng dạy chính thức ở các trường sư phạm từ năm 2025 trở đi; tỷ lệ trẻ em trai và trẻ em gái dân tộc thiểu số hoàn thành giáo dục tiểu học lần lượt đạt trên 90% và khoảng 99% vào năm 2025 và 2030; tỷ lệ hoàn thành cấp trung học cơ sở là khoảng 85% năm 2025 và 90% năm 2030; tỷ lệ nữ học viên, học sinh, sinh viên được tuyển mới thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp lần lượt đạt trên 30% đến 40% vào năm 2025 và 2030; tỷ lệ nữ thạc sĩ trong tổng số người có trình độ thạc sĩ đạt không dưới 50% từ năm 2025 trở đi. Tỷ lệ nữ tiến sĩ trong tổng số người có trình độ tiến sĩ đạt 30% và 35% vào năm 2025 và 2030.

Mục tiêu cuối cùng, mục tiêu thứ 6 trong lĩnh vực thông tin, truyền thông: Phấn đấu đạt 60% và 80% vào năm 2025 và 2030 dân số được tiếp cận kiến thức cơ bản về BĐG; từ năm 2025 trở đi 100% tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan hành chính, ban, ngành, đoàn thể các cấp được phổ biến, cập nhật thông tin về BĐG và cam kết thực hiện BĐG; từ năm 2025 trở đi 100% xã, phường, thị trấn, mỗi quý có ít nhất 04 tin, bài về BĐG trên hệ thống thông tin cơ sở; duy trì đạt 100% Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có chuyên mục, chuyên đề, nâng cao nhận thức về BĐG.

Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu nêu trên, tại Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp chung, cũng như các giải pháp cụ thể, chủ yếu cho từng mục tiêu. Đối với các giải pháp chung, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tập trung triển khai thực hiện 6 nhóm cơ bản sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm quản lý của chính quyền các cấp trong việc nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện và hoàn thiện thể chế về BĐG. Đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định về BĐG.

Hai là, rà soát, kiến nghị để sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm các nguyên tắc BĐG trên các lĩnh vực có liên quan. Thực hiện lồng ghép các nội dung BĐG trong xây dựng chính sách, pháp luật và các chương trình, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Ba là, xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch, dự án…, nhằm thúc đẩy thực hiện BĐG và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới: Truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về BĐG; đưa nội dung về BĐG vào hệ thống bài giảng chính thức trong các cấp học; phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; nâng cao năng lực về BĐG cho cán bộ làm công tác pháp chế, tăng cường lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách.

Bốn là, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về BĐG. Hàng năm tổ chức triển khai Tháng hành động vì BĐG và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15/11 đến ngày 15/12.

Năm là, tăng cường năng lực bộ máy quản lý nhà nước về BĐG các cấp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành việc thực hiện pháp luật về BĐG. Thực hiện thu thập thông tin, thống kê số liệu về giới và công tác BĐG góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê về giới quốc gia.

Sáu là, đẩy mạnh các chương trình hướng dẫn và tư vấn cho cán bộ làm tham mưu công tác BĐG làm việc với trẻ em gái dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt bị tổn thương; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính cho công tác BĐG.

Tại Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Đề nghị triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và ban hành kế hoạch cụ thể hóa thực hiện Kế hoạch Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2021-2030 của địa phương, đơn vị./.

Xem chi tiết văn bản tại đây.

Đồng Bằng

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 152_KH-chien luoc QG BĐG 2021-2030.pdf