TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Gia đình

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(09:20 | 13/10/2021)

Hàng tháng, duy trì đạt 100% Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh cấp huyện có chuyên mục, chuyên đề nâng cao nhận thức về bình đẳng giới. Từ năm 2025 trở đi, 100% xã, phường, thị trấn mỗi quý có ít nhất 04 tin, bài về bình đẳng giới trên hệ thống thông tin cơ sở.

Đó là mục tiêu tại Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới (BĐG) giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang vừa được Sở Thông tin và Truyền thông ban hành, triển khai thực hiện. Theo đó, nội dung tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Trẻ em…, và vấn đề BĐG trong gia đình như: mối quan hệ hôn nhân trong gia đình; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; phòng, chống bạo lực gia đình gắn với phong trào xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… Đặc biệt, truyền thông thúc đẩy BĐG trong lĩnh vực chính trị nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện công tác BĐG và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ. Quan tâm tuyên truyền, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình. Tổ chức quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Nghị quyết số 28/2021/NQ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về ban hành Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về BĐG và sự tiến bộ của phụ nữ.

Ảnh minh họa – Quỳnh Như

Về hình thức, thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về BĐG trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh, nòng cốt là Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và hệ thống truyền thanh cơ sở. Kết hợp tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Chỉ đạo các Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, nhất là các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11), Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Thánh hành động vì BĐG và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới… Tuyên truyền thông qua các chương trình phát thanh trên hệ thống truyền thanh cơ sở cấp huyện, cấp xã và các phương tiện truyền thông khác tại địa phương; thông tin trên bảng tin công cộng tại nơi đông dân cư, điểm sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của người dân; thông tin trên các bản tin, tài liệu không kinh doanh, các tài liệu tuyên truyền đặt tại điểm Bưu điện văn hóa xã; tổ chức các hoạt động hội thi, thông tin, tuyên truyền lưu động ở cơ sở; tuyên truyền, vận động thông qua hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở… Tổ chức tập huấn về kỹ năng viết tin bài, thu thập thông tin đảm bảo yếu tố BĐG cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở. Liên kết, liên thông chuyên mục tuyên truyền từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh với Trang Thông tin điện tử các ngành, địa phương.

Tại kế hoạch nêu trên quy định rõ trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh các huyện, thành phố trong việc triển khai thực hiện. Trong đó, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh các huyện, thành phố có nhiệm vụ phối hợp các ngành liên quan tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về BĐG tại địa phương; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, tuyên truyền cổ động trực quan phong phú, đa dạng. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh hàng tháng duy trì chuyên mục, chuyên đề nâng cao nhận thức về BĐG; từ năm 2025 trở đi, 100% xã, phường, thị trấn, mỗi quý có ít nhất 04 tin, bài về BĐG trên hệ thống thông tin cơ sở./.

Lê Diệp