TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Gia đình

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới

(14:39 | 19/10/2021)

Tỉnh ủy Kiên Giang vừa ban hành Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 18-10-2021 về việc thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24-6-2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.

Ảnh minh họa

Mục tiêu nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, xác định rõ hoạt động của gia đình là trọng tâm của các chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, hướng đến xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra; tạo nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc và động lực cho sự phát triển bền vững đất nước. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác xây dựng gia đình, chú trọng nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác xây dựng gia đình. Phát huy vai trò của gia đình và cộng đồng trong nuôi dưỡng, định hướng giá trị, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Tăng cường các hoạt động truyền thông về xây dựng đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam; các hoạt động hỗ trợ thực hiện mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại cộng đồng; lồng ghép các hoạt động công tác gia đình với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện đạt mục tiêu trên, chương trình hành động của Tỉnh ủy đề ra 05 nhiệm vụ và giải pháp đó là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng gia đình; chỉ đạo rà soát, tổ chức thực hiện hệ thống chính sách, pháp luật về gia đình và các lĩnh vực có liên quan đến gia đình theo hướng lấy hoạt động của gia đình làm trọng tâm, bảo đảm sự gắn kết xã hội và vai trò của gia đình; xây dựng chương trình, kế hoạch với các nhiệm vụ cụ thể, sát thực tế của từng địa phương, đơn vị; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác xây dựng gia đình; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền.

Về tổ chức thực hiện, Tỉnh ủy giao các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư và chương trình hành động này đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể hóa, ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trong chương trình hành động của Tỉnh ủy. Gắn công tác xây dựng gia đình với đề án phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng, hoàn thiện và triển khai thực hiện các đề án, chương trình nhằm cụ thể hóa nội dung Chỉ thị số 06-CT/TW.

Ngọc Thy