TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Gia đình

Xem với cỡ chữAA

Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới

(08:55 | 15/11/2021)

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang vừa ban hành Công văn số 341-CV/BTGTU, ngày 11-11-2021 về việc triển khai, quán triệt, tuyên truyền Chương trình hành động của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.

Trong nội dung công văn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

1. Khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, quán triệt Chương trình hành động số 15-CTr/TU,  ngày 18-10-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24-6-2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân bằng các hình thức phù hợp.

Từ đó, góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong cả hệ thống chính trị và xã hội về vai trò, tầm quan trọng của gia đình và công tác gia đình trong tình hình mới; xác định gia đình là một trong những nhân tố quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của xã hội và xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh là một trong những nội dung quan trọng, yêu cầu xuyên suốt của sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, phát huy vai trò các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền có hiệu quả Chương trình hành động của Tỉnh ủy, đặc biệt nhiệm vụ bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền trên các cổng, trang, bản tin thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội.

3. Sở Văn hóa và Thể thao đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng      gia đình, kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình và các mô hình gia đình tiêu biểu; chú trọng các hình thức tuyên truyền, cổ động trực quan (panô, áp phích, tranh cổ động, sân chơi, câu lạc bộ, tọa đàm...). Tổ chức Ngày Quốc tế hạnh phúc (20-3), Ngày Gia đình Việt Nam (28-6), Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ     (25-11) thực sự là ngày hội của các gia đình nhằm giáo dục các giá trị gia đình,   xây dựng gia đình hạnh phúc.

4. Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang xây dựng kế hoạch tuyên truyền, mở chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng tuyên truyền về công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; chú trọng phát hiện, tôn vinh, nhân rộng các mô hình gia đình tiêu biểu, mô hình hỗ trợ gia đình, biểu dương các gương điển hình trong công tác xây dựng gia đình; đồng thời phê phán lối sống thực dụng, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, các hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân, gia đình và bệnh thành tích, hình thức trong công tác xây dựng gia đình.

Ngọc Thy