TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Gia đình

Xem với cỡ chữAA

Đẩy mạnh công tác truyền thông, tạo hiệu ứng lan tỏa Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

(16:51 | 17/12/2021)

Trên cơ sở tổng kết đánh giá kết quả thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình thực hiện trong 02 năm (2019-2020), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Vụ Gia đình tham mưu, trình Bộ trưởng Quyết định ban hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình thực hiện trên phạm vi toàn quốc.

 

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 11/CT-TTg về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) xây dựng Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, trong đó nhấn mạnh nội dung về giáo dục đạo đức, lối sống, gồm 04 nguyên tắc ứng xử chung trong gia đình; 08 tiêu chí ứng xử cụ thể cho 04 mối quan hệ cơ bản trong gia đình. Năm 2019-2020, Bộ VHTTDL chọn 12 tỉnh, thành đại diện cho các vùng văn hóa trên cả nước để triển khai thí điểm Bộ tiêu chí. Ngoài ra, 20 tỉnh, thành tuy không phải là địa phương được Bộ VHTTDL chọn làm địa bàn thí điểm cũng đã tích cực, chủ động lựa chọn địa bàn, tổ chức các hoạt động theo quy trình hướng dẫn của Bộ VHTTDL. Kết quả thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong 02 năm (2019-2020) cho thấy hầu hết các hộ gia đình đăng ký đã thực hiện và đánh giá cần thiết thực hiện tiêu chí ứng xử trong gia đình. Nội dung Bộ tiêu chí đúc kết ngắn gọn những giá trị tốt đẹp trong văn hóa ứng xử của gia đình Việt Nam, dễ hiểu, dễ tiếp cận, có tính khả thi khi triển khai vào thực tế, tạo tiền đề quan trọng cho việc thực hiện Bộ tiêu chí trong những năm tiếp theo.

Để tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên phạm vi toàn quốc đạt hiệu quả, Bộ VHTTDL đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp, đó là: Đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, cộng đồng người dân, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội về sự cần thiết của Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trong việc xây dựng một lối sống lành mạnh, gia đình tiến bộ, hạnh phúc, từ đó thúc đẩy tính tự giác, nhiệt tình tham gia hoạt động và thực hành các tiêu chí ứng xử nói trên. Phát huy có hiệu quả các phương tiện truyền thông như website, youtube, facebook trong tuyên truyền vận động người dân tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững, kịp thời chuyển tải thông tin và giới thiệu nhiều gương điển hình về gia đình tiêu biểu, hạnh phúc, chủ động đưa nội dung Bộ tiêu chí vào truyền thông cộng đồng về nâng cao giá trị chuẩn mực đạo đức, văn hóa ứng xử, mối quan hệ của các thành viên trong gia đình, nhằm thể hiện sự đa dạng, phong phú trong công tác tuyên truyền, tạo sự tác động tích cực trong công tác gia đình. Xây dựng các bài giảng có nội dung xây dựng gia đình hạnh phúc trên hệ thống đào tạo trực tuyến của tổ chức hội, đoàn, triển khai chương trình tập huấn kiến thức tiền hôn nhân.

 

Tiếp tục nâng cao năng lực và trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác gia đình các cấp trong đó chú trọng giáo dục đạo đức, đời sống gia đình. Lồng ghép và gắn Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình với các tiêu chuẩn xét tặng gia đình văn hóa, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tuyên truyền, lan tỏa rộng rãi Bộ tiêu chí. Bố trí, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí cho hoạt động triển khai Bộ tiêu chí; ưu tiên vùng nông thôn, miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh xã hội hóa và tạo điều kiện để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ cho cán bộ, người lao động tham gia, học tập nội dung giáo dục đạo đức, đời sống gia đình.

Tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội trong định hướng giá trị, giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử cho thế hệ trẻ. Phối hợp các đơn vị trường học đưa nội dung và tổ chức các hoạt động tuyên truyền Bộ tiêu chí đối với đối tượng học sinh để nâng cao nhận thức trong việc ứng xử đúng mực với ông bà, cha mẹ, anh, chị em. Thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp giữ Bộ VHTTDL và Ủy ban Dân tộc, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về Bộ tiêu chí, xây dựng gia đình dân tộc thiểu số nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại các địa phương. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa Bộ VHTTDL và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về xây dựng môi trường văn hóa ứng xử trong gia đình để xây dựng gia đình hạnh phúc và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong triển khai các hoạt động xây dựng gia đình trẻ ấm no, hạnh phúc.

Các hoạt động chính, gồm: Xây dựng tài liệu, ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực thực hiện triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp. Hướng dẫn lồng ghép nội dung Bộ tiêu chí vào hương ước, quy ước; coi đây là tiêu chí quan trọng để bình xét danh hiệu gia đình văn hóa, gia đình tiêu biểu. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền theo hướng đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí, các loại hình truyền thông mới, sử dụng hiệu quả internet và mạng xã hội, chú trọng truyền thông trực tiếp tại cộng đồng; cung cấp tài liệu cho các địa phương với nội dung phong phú về Bộ tiêu chí (clip, phóng sự, đĩa CD, VCD, thẻ nhớ), nhằm tuyên truyền Bộ tiêu chí đến từng hộ gia đình; qua đó giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh trong gia đình. Tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong quá trình triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; khen thưởng, biểu dương gương gia đình tiêu biểu, nền nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau.

Vũ Liêm