TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Gia đình

Xem với cỡ chữAA

Triển khai nhiều chương trình, chiến lược, đề án về công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới

(09:28 | 27/12/2021)

Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các chương trình, đề án, chiến lược, văn bản về công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.

Hội thi Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” tỉnh Kiên Giang lần thứ II năm 2019

Sau khi Chỉ thị số 49-CT/TW và Thông báo Kết luận số 26-TB/TW của Ban Bí thư ban hành; Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản, chiến lược, chương trình, đề án về công tác gia đình. Các chiến lược, chương trình, đề án về công tác gia đình đã nhận sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, phát huy hiệu quả trong việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình. Qua đó, củng cố, ổn định và phát triển gia đình, hướng đến xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ và hạnh phúc. Ở Kiên Giang, công tác gia đình ngày càng nhận được sự quan tâm và phối hợp của các ngành, đoàn thể, chủ động triển khai thực hiện các nội dung của công tác gia đình gắn với hoạt động của từng ngành. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, tập huấn nâng cao kỹ năng xây dựng, bảo vệ hạnh phúc gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; thực hiện bình đẳng giới..., tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập bình quân đầu người, đời sống Nhân dân được cải thiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện công tác gia đình trong thời gian qua còn những tồn tại, hạn chế như: Một số cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chưa thực sự quan tâm đầy đủ đến lĩnh vực gia đình và công tác xây dựng gia đình. Việc triển khai chiến lược, chương trình, đề án, quản lý, điều hành công tác gia đình ở một số địa phương còn lúng túng, chưa gắn các nhiệm vụ xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với các biện pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đồng bộ, còn cho đó là việc riêng của ngành Văn hóa; đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình còn thiếu về số lượng và chất lượng, đặc biệt là thiếu mạng lưới cộng tác viên tại các ấp, khu phố; kinh phí dành cho công tác gia đình còn hạn chế, có nơi chưa chủ động bố trí kinh phí nên việc triển khai các hoạt động còn gặp nhiều khó khăn.

Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII xác định: “Xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới”. Ngày 24/6/2021, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới”. Chỉ thị 06 nêu rõ: “Gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, môi trường lưu giữ, giáo dục, trao truyền các giá trị văn hóa dân tộc cho các thành viên trong gia đình. Xây dựng gia đình hạnh phúc chính là tạo nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc, là vấn đề hết sức hệ trọng của dân tộc ta. Công tác xây dựng gia đình vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển bền vững đất nước”. Có thể nói, tiếp nối Chỉ thị 49, Chỉ thị 06 là văn bản quan trọng thể hiện tầm nhìn của Đảng về gia đình và công tác gia đình trong tình hình mới. Đồng thời, tiếp tục khẳng định quan điểm nhất quán, xuyên suốt và nhân văn của Đảng về xây dựng gia đình Việt Nam.

Hội thi tìm hiểu kiến thức “Xây dựng gia đình hạnh phúc và bền vững” tại huyện Giang Thành do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với UBND huyện Giang Thành tổ chức

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác xây dựng gia đình thời gian qua, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị 06-CT/TW đã đề ra nhằm xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng đất nước hạnh phúc; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các chương trình, đề án, chiến lược, văn bản về công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới và sẽ bắt đầu triển khai thực hiện trong năm 2022-2023 như: Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030; Chương trình quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới; Chương trình giáo dục quốc gia về gia đình; Đề án xây dựng hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới; Đề án về mạng lưới cộng tác viên Dân số, Gia đình và Trẻ em; Đề án sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật tôn vinh giá trị gia đình Việt Nam; Đề án số hóa dữ liệu quốc gia về gia đình và đang thực hiện các quy trình thực hiện dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội  vào tháng 10/2022… Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về gia đình và công tác gia đình.

Hy vọng, các chương trình, đề án, văn bản về gia đình và công tác gia đình trong tình hình mới được triển khai trong thời gian tới sẽ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của gia đình và công tác xây dựng gia đình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vũ Liêm