TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Gia đình

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang: Tăng cường nguồn lực thực hiện công tác truyền thông về bình đẳng giới

(12:17 | 15/01/2022)

Là một trong những mục tiêu chung được đề cập tại Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 10/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm triển khai sâu rộng, toàn diện, có hiệu quả các nội dung Quyết định số 1790/QĐ-TTg ngày 23/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình truyền thông về bình đẳng giới (BĐG) đến năm 2030. Đồng thời, tuyên truyền phổ biến, cập nhật thông tin pháp luật, chính sách về BĐG; tạo chuyển biến, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân về thực hiện BĐG, thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tăng cường nguồn lực thực hiện công tác truyền thông về BĐG trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Một hội thi do các sở, ban, ngành tỉnh Kiên Giang phối hợp tổ chức - Ảnh: Gia Bảo

Theo đó, mục tiêu cụ thể tại kế hoạch gồm: Hằng năm, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp tổ chức ít nhất 02 cuộc truyền thông cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về pháp luật, chính sách, thông tin về BĐG. 100% các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế ở các cấp trên địa bàn tỉnh triển khai hoạt động Tháng hành động vì BĐG và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Phấn đấu đến năm 2025 đạt ít nhất 70% cơ quan truyền thông áp dụng thí điểm Bộ chỉ số về giới trong truyền thông và chính thức áp dụng Bộ chỉ số này trước năm 2030.

 Mỗi huyện, thành phố xây dựng ít nhất 01 mô hình truyền thông hiệu quả về BĐG. Mỗi xã, phường, thị trấn mỗi quý có ít nhất 04 tin, bài truyền thông, phổ biến các quy định pháp luật, chính sách, thông tin về BĐG cho người dân trong cộng đồng trên hệ thống thông tin cơ sở. Mỗi ấp, khu phố tổ chức ít nhất 01 cuộc truyền thông trong năm về pháp luật, chính sách, thông tin về BĐG. Đến năm 2025 đạt 95% và đến năm 2030 đạt 100% các hương ước, quy ước của cộng đồng đã được thông qua không có sự phân biệt đối xử về giới.

Hằng năm, mỗi cơ sở giáo dục tổ chức ít nhất 02 cuộc truyền thông về pháp luật, chính sách, thông tin, kiến thức về BĐG cho giáo viên, nhân viên và học sinh.

Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, tập trung: Tăng cường cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách và kết quả thực hiện công tác BĐG của Trung ương và tỉnh cho các cấp chính quyền, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền phù hợp cho các nhóm đối tượng theo định kỳ và vào các đợt cao điểm hằng năm; tích cực đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai lệch về BĐG; lên tiếng để xóa bỏ về định kiến giới; tập trung truyền thông vào các nhóm vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nhóm phụ nữ nghèo, phụ nữ nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số, phụ nữ trong độ tuổi lao động và các nhóm yếu thế khác.

Đổi mới về hình thức và phương tiện truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm trong công tác truyền thông về BĐG. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền phù hợp cho các nhóm đối tượng theo định kỳ và nhân ngày Quốc tế phụ nữ (ngày 08/3 hằng năm), Ngày Quốc tế hạnh phúc (ngày 20/3 hằng năm), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6 hằng năm); Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (Tháng 6 hằng năm); Tháng hành động  vì BĐG (từ ngày 15/11 đến 15/12 hằng năm). Tổ chức chiến dịch truyền thông cao điểm ở các cấp trong Tháng hành động vì BĐG và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới hằng năm.

Đẩy mạnh xã hội hóa công tác truyền thông, huy động nguồn lực, phương tiện và sự tham gia, hưởng ứng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh trong việc nhân rộng các mô hình truyền thông, câu lạc bộ về BĐG có hiệu quả; đặc biệt là vai trò của các nhà lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức và những người có ảnh hưởng, uy tín trong xã hội.

Mở rộng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về BĐG trong gia đình, nhà trường, khu dân cư, cộng đồng và thúc đẩy sự tham gia của trẻ em.

Áp dụng Bộ chỉ số về giới trong truyền thông; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ truyền thông, phóng viên, biên tập viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên truyền thông các ngành, các cấp và người có uy tín ở khu dân cư. Đầu tư trang thiết bị truyền thông, kinh phí tổ chức các hoạt động truyền thông; xây dựng mô hình truyền thông và tài liệu tuyên truyền phù hợp cho các đối tượng cần truyền thông. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BĐG; nhân rộng các mô hình truyền thông về BĐG có hiệu quả.

Kế hoạch cũng đề cập cụ thể nội dung thông tin, truyền thông BĐG về pháp luật, chính sách, chương trình, mục tiêu cho tất cả các đối tượng; tuyên truyền về BĐG trong các lĩnh vực phù hợp với nhóm đối tượng như: BĐG trong lĩnh vực chính trị, BĐG trong lĩnh vực kinh tế, trong lĩnh vực lao động, việc làm, trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trong lĩnh vực y tế, BĐG trong lĩnh vực gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, BĐG trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và thông tin, truyền thông./.

Lê Diệp